Jan 2, 2012

Filezilla: New translation for Vietnamese

# FileZilla translation for Vietnamese.
# Copyright (C) 2004-2011 Tim Kosse <tim.kosse@filezilla-project.org>.
# This file is distributed under the same license as the FileZilla package.
# First translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2008-2011.
# Nguyễn Vũ Hưng, <vuhung16plus@gmail.com, 2011-2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: filezilla-3.5.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-01-02 05:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-02 23:18+0700\n"
"Last-Translator: Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus@gmail.com>\n"
"Language-Team: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=1;\n"
"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
"X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:65
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:225
msgid "%H:%M:%S elapsed"
msgstr "Thời gian đã trải qua %H:%M:%S"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:69
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:233
msgid "%H:%M:%S left"
msgstr "còn %H:%M:%S"

#: resources.h:778
#, no-c-format
msgid "%a - Account (Lines containing this will be omitted if not using Account logontype)"
msgstr "%a -Tài khoản (Các dòng chứa nó sẽ bị bỏ qua nếu không sử dụng kiểu đăng nhập bằng Tài khoản)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:63
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:74
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:86
#, c-format
msgid "%d directory"
msgid_plural "%d directories"
msgstr[0] "%d thư mục"
msgstr[1] "%d thư mục"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1696
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:776
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:1029
#, c-format
msgid "%d directory with its contents"
msgid_plural "%d directories with their contents"
msgstr[0] "%d thư mục cùng với nội dung của chúng"
msgstr[1] "%d thư mục cùng với nội dung của chúng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:62
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:85
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1695
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:775
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:1028
#, c-format
msgid "%d file"
msgid_plural "%d files"
msgstr[0] "%d tập tin"
msgstr[1] "%d tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:81
#, c-format
msgid "%d file. Total size: %s"
msgid_plural "%d files. Total size: %s"
msgstr[0] "%d tập tin. Kích thước tổng cộng: %s"
msgstr[1] "%d tập tin. Kích thước tổng cộng: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:79
#, c-format
msgid "%d file. Total size: At least %s"
msgid_plural "%d files. Total size: At least %s"
msgstr[0] "%d tập tin. Kích thước tổng cộng: Ít nhất %s"
msgstr[1] "%d tập tin. Kích thước tổng cộng: Ít nhất %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:2937
#, c-format
msgid "%d files added to queue"
msgstr "%d tập tin được thêm vào hàng đợi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:104
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d giây"
msgstr[1] "%d giây"

#: resources.h:775
msgid "%h - Host"
msgstr "%h - Máy chủ"

#: resources.h:777
#, no-c-format
msgid "%p - Password"
msgstr "%p - Mật khẩu"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:181
#, c-format
msgid "%s (%d B/s)"
msgstr "%s (%d B/s)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:179
#, c-format
msgid "%s (%d.%d KB/s)"
msgstr "%s (%d.%d KB/s)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:177
#, c-format
msgid "%s (%d.%d MB/s)"
msgstr "%s (%d.%d MB/s)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:184
#, c-format
msgid "%s (? B/s)"
msgstr "%s (? B/s)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:39
#, c-format
msgid "%s - Certificate expired!"
msgstr "%s - Hết hạn chứng nhận!"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:23
#, c-format
msgid "%s - Not yet valid!"
msgstr "%s - Vẫn chưa hợp lệ!"

#: resources.h:779
#, no-c-format
msgid "%s - Proxy user"
msgstr "%s - Người dùng máy chủ ủy nhiệmc"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:91
#, c-format
msgid "%s and %s. Total size: %s"
msgstr "%s và %s. Kích thước tổng cộng: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:89
#, c-format
msgid "%s and %s. Total size: At least %s"
msgstr "%s và %s. Kích thước tổng cộng: Ít nhất %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sizeformatting_base.cpp:31
#, c-format
msgid "%s byte"
msgid_plural "%s bytes"
msgstr[0] "%s bytes"
msgstr[1] "%s bytes"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:904
#, c-format
msgid "%s bytes"
msgstr "%s bytes"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:888
#, c-format
msgid "%s bytes (%d B/s)"
msgstr "%s bytes (%d B/s)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:886
#, c-format
msgid "%s bytes (%d.%d KB/s)"
msgstr "%s bytes (%d.%d KB/s)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:884
#, c-format
msgid "%s bytes (%d.%d MB/s)"
msgstr "%s bytes (%d.%d MB/s)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:701
#, c-format
msgid ""
"%s could not be found. Without this component of FileZilla, SFTP will not work.\n"
"\n"
"Please download FileZilla again. If this problem persists, please submit a bug report."
msgstr ""
"Không tìm thấy %s. Không có thành phần này của FileZilla, SFTP sẽ không thể hoạt động.\n"
"\n"
"Làm ơn tải lại FileZilla. Nếu vấn đề không được giải quyết, hãy báo lỗi tới chúng tôi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:795
#, c-format
msgid ""
"%s could not be found. Without this component of FileZilla, SFTP will not work.\n"
"\n"
"Possible solutions:\n"
"- Make sure %s is in a directory listed in your PATH environment variable.\n"
"- Set the full path to %s in the FZ_FZSFTP environment variable."
msgstr ""
"Không tìm thấy %s. Không có thành phần này của FileZilla, SFTP sẽ không hoạt động.\n"
"\n"
"Cách giải quyết có thể là:\n"
"- Đảm bảo rằng %s đang ở trong danh sách thư mục tại đường dẫn với biến môi trường.\n"
"- Đặt đường dẫn đầy đủ của %s trong biến môi trường FZ_FZSFTP."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:56
#, c-format
msgid "%s with %d bits"
msgstr "%s với %d bit"

#: resources.h:776
#, no-c-format
msgid "%u - Username"
msgstr "%u - Người dùng"

#: resources.h:780
#, no-c-format
msgid "%w - Proxy password"
msgstr "%w - Mật khẩu máy chủ ủy nhiệmc"

#: resources.h:555
msgid "&About..."
msgstr "Thông tin thê&m..."

#: resources.h:86
#: resources.h:384
msgid "&Account:"
msgstr "Tà&i khoản:"

#: resources.h:101
#: resources.h:680
#: resources.h:744
msgid "&Active"
msgstr "Tích &cực"

#: resources.h:546
msgid "&Add bookmark..."
msgstr "&Thêm dấu trang..."

#: resources.h:559
#: resources.h:576
msgid "&Add files to queue"
msgstr "&Thêm tập tin vào hàng đợi"

#: resources.h:788
msgid "&Add keyfile..."
msgstr "&Thêm khóa file..."

#: resources.h:630
#: resources.h:649
msgid "&Add to queue"
msgstr "&Thêm vào hàng đợi"

#: resources.h:95
msgid "&Adjust server timezone offset:"
msgstr "Chỉnh sửa độ &lệch với múi giờ máy chủ:"

#: resources.h:23
msgid "&Always trust certificate in future sessions."
msgstr "&Luôn tin giấy phép trong những lần làm việc sau."

#: resources.h:182
msgid "&Always trust this host, add this key to the cache"
msgstr "&Luôn tin máy chủ này, thêm từ khóa này vào bộ nhớ"

#: resources.h:940
msgid "&Always use default editor"
msgstr "&Luôn sử dụng trình soạn thảo mặc định"

#: resources.h:427
msgid "&Always use selection for unassociated files"
msgstr "&Luôn sử dụng chương trình đã chọn cho các tệp chưa liên kết"

#: resources.h:65
msgid "&Always use this action"
msgstr "&Luôn sử dụng hành động này"

#: resources.h:756
msgid "&Ask your operating system for the external IP address"
msgstr "&Hỏi địa chỉ IP từ hệ điều hành của bạn"

#: resources.h:528
#: resources.h:660
#: resources.h:825
msgid "&Auto"
msgstr "&Tự động"

#: resources.h:107
msgid "&Autodetect"
msgstr "&Tự dò tìm"

#: resources.h:530
#: resources.h:662
#: resources.h:827
msgid "&Binary"
msgstr "Nhị &phân"

#: resources.h:900
msgid "&Binary prefixes using SI symbols. (e.g. 1 KB = 1024 bytes)"
msgstr "Tiền tố &nhị phân sử dùng ký hiệu SI. (ví dụ 1 KB = 1024 bytes)"

#: resources.h:545
msgid "&Bookmarks"
msgstr "Đánh &dấu trang"

#: resources.h:92
#: resources.h:366
#: resources.h:403
#: resources.h:409
#: resources.h:426
#: resources.h:444
#: resources.h:937
#: resources.h:959
msgid "&Browse..."
msgstr "&Duyệt..."

#: resources.h:815
#, no-c-format
msgid "&Burst tolerance:"
msgstr "&Khoảng chấp nhận:"

#: resources.h:128
#: resources.h:131
#: resources.h:197
#: resources.h:488
#: resources.h:728
msgid "&Cancel"
msgstr "&Hủy"

#: resources.h:235
msgid "&Check for beta versions of FileZilla"
msgstr "&Kiểm tra phiên bản thử nghiệm FileZilla"

#: resources.h:505
msgid "&Clear private data..."
msgstr "&Xóa các thông tin riêng..."

#: resources.h:603
msgid "&Close FileZilla"
msgstr "Đón&g FileZilla"

#: resources.h:670
msgid "&Configure speed limits..."
msgstr "Đặt giới hạn tố&c độ..."

#: resources.h:533
msgid "&Configure..."
msgstr "&Cấu hình..."

#: resources.h:113
msgid "&Connect"
msgstr "&Kết nối"

#: resources.h:218
msgid "&Copy"
msgstr "&Chép"

#: resources.h:493
msgid "&Copy current connection to Site Manager..."
msgstr "&Chép kết nối hiện tại vào trong Danh bạ..."

#: resources.h:172
#: resources.h:612
msgid "&Copy to clipboard"
msgstr "&Chép vào bảng nháp"

#: resources.h:617
msgid "&Crash"
msgstr "Hỏn&g"

#: resources.h:567
#: resources.h:581
#: resources.h:632
#: resources.h:653
msgid "&Create directory"
msgstr "Tạo thư mụ&c"

#: resources.h:665
msgid "&Create new tab"
msgstr "&Tạo thẻ mới"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/menu_bar.cpp:72
msgid "&Debug"
msgstr "&Gỡ rối"

#: resources.h:967
msgid "&Debug information in message log:"
msgstr "&Gỡ rối bằng sổ nhật ký:"

#: resources.h:933
msgid "&Default editor:"
msgstr "Trình soạn thảo &mặc định:"

#: resources.h:526
#: resources.h:595
msgid "&Default file exists action..."
msgstr "Hành động &mặc định khi tập tin đã có sẵn..."

#: resources.h:738
msgid "&Delay between failed login attempts:"
msgstr "&Tạm nghỉ giữa các lần đăng nhập sai:"

#: resources.h:76
#: resources.h:202
#: resources.h:216
#: resources.h:416
#: resources.h:570
#: resources.h:655
msgid "&Delete"
msgstr "&Xóa bỏ"

#: resources.h:457
msgid "&Delete symlink"
msgstr "&Xóa liên kết đồng bộ"

#: resources.h:511
msgid "&Directory comparison"
msgstr "So sánh &thư mục"

#: resources.h:325
msgid "&Discard local file then download and edit file anew"
msgstr "&Loại bỏ tập tin trên máy nội bộ sau đó tải và biên tập một tập tin một lần nữa"

#: resources.h:539
msgid "&Disconnect"
msgstr "&Ngắt kết nối"

#: resources.h:604
msgid "&Disconnect from server"
msgstr "Máy chủ &ngắt kết nối"

#: resources.h:876
msgid "&Display momentary transfer speed instead of average speed"
msgstr "&Hiển thị tốc độ truyền hiện tại thay vì tốc độ trung bình"

#: resources.h:898
msgid "&Display size in bytes"
msgstr "&Hiển thị kích thước tính theo byte"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/conditionaldialog.cpp:25
msgid "&Don't show this dialog again."
msgstr "&Không hiển thị hộp thoại này lần sau nữa."

#: resources.h:761
msgid "&Don't use external IP address on local connections."
msgstr "&Không sử dụng địa chỉ IP mạng cho kết nối nội bộ."

#: resources.h:920
msgid "&Double-click action on files:"
msgstr "Hành động khi bấm đú&p chuột vào tập tin:"

#: resources.h:574
#: resources.h:628
msgid "&Download"
msgstr "Tải &xuống"

#: resources.h:443
msgid "&Download to:"
msgstr "Tải &xuống tại:"

#: resources.h:663
msgid "&Download..."
msgstr "Tải &xuống..."

#: resources.h:257
#: resources.h:837
msgid "&Downloads:"
msgstr "Tải &xuống:"

#: resources.h:503
#: resources.h:565
msgid "&Edit"
msgstr "&Biên tập"

#: resources.h:210
msgid "&Edit filter rules..."
msgstr "Chỉnh &sửa qui tắc lọc..."

#: resources.h:512
#: resources.h:532
#: resources.h:643
#: resources.h:669
msgid "&Enable"
msgstr "&Bật"

#: resources.h:948
msgid "&Enable automatic update check"
msgstr "&Bật tự động kiểm tra phiên bản mới"

#: resources.h:481
#: resources.h:810
msgid "&Enable speed limits"
msgstr "&Bật giới hạn tốc độ"

#: resources.h:111
msgid "&Encoding:"
msgstr "&Bộ mã:"

#: resources.h:82
msgid "&Encryption:"
msgstr "&Mã hóa:"

#: resources.h:611
msgid "&Enter custom command..."
msgstr "&Nhập vào dòng lệnh của bạn..."

#: resources.h:137
msgid "&Execute"
msgstr "&Thi hành"

#: resources.h:292
msgid "&Export Site Manager entries"
msgstr "&Xuất ra các đề mục của Danh bạ"

#: resources.h:498
#: resources.h:659
msgid "&Export..."
msgstr "&Xuất ra..."

#: resources.h:766
msgid "&Fall back to active mode"
msgstr "&Quay lại chế độ tích cực"

#: resources.h:490
msgid "&File"
msgstr "&Chính"

#: resources.h:640
msgid "&File Attributes..."
msgstr "&Thuộc tính tập tin..."

#: resources.h:590
msgid "&File permissions..."
msgstr "&Quyền truy cập tập tin..."

#: resources.h:365
msgid "&File:"
msgstr "&Tập tin:"

#: resources.h:220
msgid "&Filter conditions:"
msgstr "Điều kiện &lọc:"

#: resources.h:199
msgid "&Filter sets:"
msgstr "Đặt bộ &lọc:"

#: resources.h:214
msgid "&Filters:"
msgstr "Bộ &lọc:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:29
msgid "&Finish"
msgstr "&Hoàn thành"

#: resources.h:317
msgid "&Finish editing and delete local file"
msgstr "&Hoàn tất biên tập và xóa tập tin trên máy nội bộ"

#: resources.h:447
msgid "&Flatten remote paths, download all contained files directly into target directory"
msgstr "&Làm phẳng đường dẫn máy mạng, tải tất cả các tập tin chứa bên trong vào thư mục đích"

#: resources.h:458
msgid "&Follow symlink, delete target directory contents"
msgstr "&Có liên kết đồng bộ theo sau, xóa nội dung thư mục đích"

#: resources.h:759
msgid "&Get external IP address from the following URL:"
msgstr "&Lấy địa chỉ IP từ URL sau đây:"

#: resources.h:553
msgid "&Getting help..."
msgstr "&Tìm trợ giúp..."

#: resources.h:397
msgid "&Global bookmark"
msgstr "&Dấu sách toàn cục"

#: resources.h:795
msgid "&HTTP/1.1 using CONNECT method"
msgstr "&HTTP/1.1 sử dụng phương thức CONNECT"

#: resources.h:549
msgid "&Help"
msgstr "&Trợ giúp"

#: resources.h:515
#: resources.h:646
msgid "&Hide identical files"
msgstr "Ẩ&n các tập tin chính"

#: resources.h:597
msgid "&Highest"
msgstr "Cao n&hất"

#: resources.h:754
msgid "&Highest available port:"
msgstr "Cổng cao n&hất có thể:"

#: resources.h:79
#: resources.h:378
#: resources.h:718
msgid "&Host:"
msgstr "Máy c&hủ:"

#: resources.h:899
msgid "&IEC binary prefixes (e.g. 1 KiB = 1024 bytes)"
msgstr "Tiền tố nhị phân theo chuẩn &IEC (ví dụ 1 KiB = 1024 byte)"

#: resources.h:887
msgid "&ISO 8601 (example: 2007-09-15)"
msgstr "Tiêu chuẩn &ISO 8601 (ví dụ: 2007-09-15)"

#: resources.h:499
msgid "&Import..."
msgstr "&Nhập vào..."

#: resources.h:942
msgid "&Inherit system's filetype associations"
msgstr "Kế thừa các kiểu tập t&in của hệ thống"

#: resources.h:446
msgid "&Keep remote path structure relative to search root"
msgstr "&Giữ cấu trúc đường dẫn máy mạng tương đối để tìm kiếm thư mục gốc"

#: resources.h:860
msgid "&Layout of file and directory panes:"
msgstr "&Cách bố trí bảng chứa tập tin và thư mục:"

#: resources.h:751
msgid "&Limit local ports used by FileZilla"
msgstr "Giới hạn cổng trên máy nội bộ sử dụng bởi FileZi&lla"

#: resources.h:103
msgid "&Limit number of simultaneous connections"
msgstr "&Giới hạn kết nối đồng thời"

#: resources.h:521
msgid "&Local directory tree"
msgstr "&Cây thư mục trên máy nội bộ"

#: resources.h:402
#: resources.h:408
msgid "&Local directory:"
msgstr "&Thư mục máy nội bộ:"

#: resources.h:957
msgid "&Log to file"
msgstr "Ghi nhật &ký vào tập tin"

#: resources.h:83
msgid "&Logon Type:"
msgstr "Kiểu đăng &nhập:"

#: resources.h:381
msgid "&Logontype:"
msgstr "Kiểu đăng &nhập:"

#: resources.h:600
msgid "&Low"
msgstr "Mức thấ&p"

#: resources.h:547
msgid "&Manage bookmarks..."
msgstr "&Quản lý dấu sách..."

#: resources.h:535
msgid "&Manual transfer..."
msgstr "Truyền thủ &công..."

#: resources.h:104
msgid "&Maximum number of connections:"
msgstr "Số kết nối &tối đa:"

#: resources.h:736
msgid "&Maximum number of retries:"
msgstr "Số lần thử lại &tối đa:"

#: resources.h:520
msgid "&Message log"
msgstr "&Nhật ký"

#: resources.h:873
msgid "&Minimize to tray"
msgstr "Thu n&hỏ đặt ở trên khay đồng hồ"

#: resources.h:400
msgid "&Name:"
msgstr "Tê&n:"

#: resources.h:504
msgid "&Network configuration wizard..."
msgstr "Giúp đỡ kết &nối trực quan..."

#: resources.h:215
msgid "&New"
msgstr "Tạo &mới"

#: resources.h:72
msgid "&New Site"
msgstr "Địa chỉ &mới"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1043
msgid "&New version available!"
msgstr "Đã có bả&n mới!"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:27
msgid "&Next >"
msgstr "&Tiếp theo >"

#: resources.h:319
msgid "&No"
msgstr "Khô&ng"

#: resources.h:769
#: resources.h:794
msgid "&None"
msgstr "Khô&ng"

#: resources.h:599
msgid "&Normal"
msgstr "Bì&nh thường"

#: resources.h:949
msgid "&Number of days between update checks:"
msgstr "Số &ngày giữa các lần cập nhật:"

#: resources.h:146
msgid "&Numeric value:"
msgstr "Giá trị bằ&ng số:"

#: resources.h:114
#: resources.h:127
#: resources.h:418
msgid "&OK"
msgstr "Đồn&g ý"

#: resources.h:772
msgid "&OPEN"
msgstr "&MỞ"

#: resources.h:563
#: resources.h:651
msgid "&Open"
msgstr "&Mở"

#: resources.h:58
msgid "&Overwrite"
msgstr "&Ghi đè lên"

#: resources.h:102
msgid "&Passive"
msgstr "&Thụ động"

#: resources.h:125
msgid "&Password:"
msgstr "Mật khẩ&u:"

#: resources.h:607
msgid "&Play sound"
msgstr "&Mở một đoạn âm thanh"

#: resources.h:80
#: resources.h:379
#: resources.h:722
msgid "&Port:"
msgstr "Cổn&g:"

#: resources.h:866
msgid "&Position of the message log:"
msgstr "&Vị trí của nhật ký:"

#: resources.h:531
msgid "&Preserve timestamps of transferred files"
msgstr "Lưu &giữ dấu thời gian của tập tin đã truyền"

#: resources.h:301
msgid "&Queue"
msgstr "&Hàng đợi"

#: resources.h:724
msgid "&Quickconnect"
msgstr "&Kết nối nhanh"

#: resources.h:519
msgid "&Quickconnect bar"
msgstr "&Thanh kết nối nhanh"

#: resources.h:135
msgid "&Read"
msgstr "Đọ&c"

#: resources.h:538
msgid "&Reconnect"
msgstr "Kết nối &lại"

#: resources.h:509
#: resources.h:668
msgid "&Refresh"
msgstr "&Làm tươi lại"

#: resources.h:126
msgid "&Remember password for this session"
msgstr "Nhớ mật khẩu t&rong lần làm việc này"

#: resources.h:404
#: resources.h:410
msgid "&Remote directory:"
msgstr "&Thư mục máy mạng:"

#: resources.h:368
msgid "&Remote path:"
msgstr "Đường &dẫn máy mạng:"

#: resources.h:831
msgid "&Remove"
msgstr "&Xóa bỏ"

#: resources.h:789
msgid "&Remove key"
msgstr "&Xóa bỏ khóa"

#: resources.h:594
msgid "&Remove selected"
msgstr "&Xóa mục đã chọn"

#: resources.h:75
#: resources.h:217
#: resources.h:415
#: resources.h:572
#: resources.h:586
#: resources.h:636
#: resources.h:657
msgid "&Rename"
msgstr "Đổi tê&n"

#: resources.h:201
msgid "&Rename..."
msgstr "Đổi tê&n..."

#: resources.h:324
msgid "&Reopen local file"
msgstr "Mở &lại tập tin trên máy nội bộ"

#: resources.h:822
msgid "&Replace invalid characters with:"
msgstr "&Thay thế ký tự không hợp lệ bằng:"

#: resources.h:554
msgid "&Report a bug..."
msgstr "&Báo cáo lỗi..."

#: resources.h:620
msgid "&Reset and requeue all"
msgstr "Đặt &và xếp lại toàn bộ hàng đợi"

#: resources.h:717
msgid "&Restart Wizard"
msgstr "&Khởi động lại thuật sĩ"

#: resources.h:62
msgid "&Resume"
msgstr "&Phục hồi lại"

#: resources.h:605
msgid "&Run command..."
msgstr "&Thực hiện lệnh..."

#: resources.h:731
msgid "&Run configuration wizard now..."
msgstr "&Chạy cấu hình thuật sĩ bây giờ..."

#: resources.h:951
msgid "&Run update check now..."
msgstr "&Chạy chương trình cập nhật bây giờ..."

#: resources.h:771
msgid "&SITE"
msgstr "&ĐỊA CHỈ"

#: resources.h:796
msgid "&SOCKS 5"
msgstr "&SOCKS 5"

#: resources.h:200
msgid "&Save as..."
msgstr "&Ghi lại bằng tên mới..."

#: resources.h:432
msgid "&Search"
msgstr "&Tìm kiếm"

#: resources.h:540
msgid "&Search remote files..."
msgstr "&Tìm kiếm tập tin từ máy mạng..."

#: resources.h:71
msgid "&Select Entry:"
msgstr "&Chọn Mục:"

#: resources.h:931
msgid "&Select language:"
msgstr "&Chọn ngôn ngữ:"

#: resources.h:356
msgid "&Select the columns that should be displayed:"
msgstr "&Chọn các cột sẽ hiển thị:"

#: resources.h:370
#: resources.h:536
msgid "&Server"
msgstr "&Máy chủ"

#: resources.h:300
msgid "&Settings"
msgstr "&Cài đặt"

#: resources.h:506
msgid "&Settings..."
msgstr "&Cài đặt..."

#: resources.h:966
msgid "&Show debug menu"
msgstr "&Hiển thị menu gỡ rối"

#: resources.h:606
msgid "&Show message"
msgstr "&Hiển thị thông điệp"

#: resources.h:956
msgid "&Show timestamps in message log"
msgstr "&Hiển thị dấu thời gian trong nhật ký thông tin"

#: resources.h:491
msgid "&Site Manager..."
msgstr "Quản lý &Danh bạ..."

#: resources.h:398
msgid "&Site-specific bookmark"
msgstr "&Gắn với trang mạng"

#: resources.h:64
msgid "&Skip"
msgstr "Bỏ &qua"

#: resources.h:534
msgid "&Speed limits"
msgstr "&Giới hạn tốc độ"

#: resources.h:449
msgid "&Start transfer immediately"
msgstr "Bắt đầu truyền ngay &lập tức"

#: resources.h:865
msgid "&Swap local and remote panes"
msgstr "&Hoán đổi cửa sổ điều khiển máy trên máy nội bộ và máy mạng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:228
msgid "&Test"
msgstr "Kiểm &tra"

#: resources.h:879
msgid "&Theme:"
msgstr "Định &dạng cửa sổ:"

#: resources.h:524
msgid "&Transfer"
msgstr "Sự &truyền"

#: resources.h:99
msgid "&Transfer mode:"
msgstr "Chế độ &truyền:"

#: resources.h:523
msgid "&Transfer queue"
msgstr "Hàng đợi &truyền"

#: resources.h:834
msgid "&Treat dotfiles as ASCII files"
msgstr "Xử lý dotfiles (&tên tập tin bắt đầu với dấu chấm) như là tập tin ASCII"

#: resources.h:330
msgid "&Unedit"
msgstr "&Không biên tập"

#: resources.h:195
msgid "&Update cached key for this host"
msgstr "Lư&u giữ lại từ khóa cho máy chủ này"

#: resources.h:557
#: resources.h:647
msgid "&Upload"
msgstr "Tải &lên"

#: resources.h:267
#: resources.h:846
msgid "&Uploads:"
msgstr "Tải &lên:"

#: resources.h:425
msgid "&Use custom program"
msgstr "&Dùng chương trình riêng"

#: resources.h:94
msgid "&Use synchronized browsing"
msgstr "Sử dụng d&uyệt đồng bộ"

#: resources.h:935
msgid "&Use system's default editor for text files"
msgstr "&Sử dụng trình soạn thảo tệp văn bản mặc định của hệ thống."

#: resources.h:757
msgid "&Use the following IP address:"
msgstr "Sử dụng theo địa chỉ IP sa&u đây:"

#: resources.h:765
msgid "&Use the server's external IP address instead"
msgstr "&Dùng địa chỉ IP máy chủ để thay thế"

#: resources.h:902
msgid "&Use thousands separator"
msgstr "Sử dụng nhiều dấ&u ngăn cách"

#: resources.h:84
#: resources.h:124
#: resources.h:382
msgid "&User:"
msgstr "&Người dùng:"

#: resources.h:720
msgid "&Username:"
msgstr "Tên tài kh&oản:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1039
#, c-format
msgid "&Version %s"
msgstr "&Phiên bản %s"

#: resources.h:508
msgid "&View"
msgstr "&Trình bày"

#: resources.h:580
msgid "&View/Edit"
msgstr "&Trình bày/Biên tập"

#: resources.h:941
msgid "&Watch locally edited files and prompt to upload modifications"
msgstr "&Theo dõi các tập tin đã được biên tập và nhắc tải lên khi bị sửa"

#: resources.h:136
msgid "&Write"
msgstr "&Ghi"

#: resources.h:318
msgid "&Yes"
msgstr "Đồn&g ý"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/local_path.cpp:461
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/local_path.cpp:511
#, c-format
msgid "'%s' does not exist or cannot be accessed."
msgstr "'%s' chưa tạo ra hoặc không thể truy nhập."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/local_path.cpp:477
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/local_path.cpp:498
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/local_path.cpp:505
#, c-format
msgid "'%s' is not a directory."
msgstr "'%s' không phải một thư mục."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:445
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:956
msgid "'Account' logontype not supported by selected protocol"
msgstr "Kiểu 'tài khoản' đăng nhập không được hỗ trợ bởi giao thức đã chọn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:594
msgid "'quote' is usually a local command used by commandline clients to send the arguments following 'quote' to the server. You might want to enter the raw command without the leading 'quote'."
msgstr "'dấu ngoặc kép' thường là một lệnh nội bộ sử dụng bởi dòng lệnh máy khách gửi đối số sau dấu nháy kép tới máy chủ. Bạn có thể muốn nhập lệnh thô mà không cần dấu trích dẫn 'ngoặc kép'."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:96
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:105
#, c-format
msgid "(%d object filtered)"
msgid_plural "(%d objects filtered)"
msgstr[0] "(đối tượng %d đã được lọc)"
msgstr[1] "(các đối tượng %d đã được lọc)"

#: resources.h:806
#: resources.h:808
msgid "(0 for no limit)"
msgstr "(0 nghĩa là không giới hạn)"

#: resources.h:737
msgid "(0-99)"
msgstr "(0-99)"

#: resources.h:739
msgid "(0-999 seconds)"
msgstr "(0-999 giây)"

#: resources.h:804
msgid "(1-10)"
msgstr "(1-10)"

#: resources.h:733
msgid "(5-9999, 0 to disable)"
msgstr "(5-9999, 0 để tắt)"

#: resources.h:950
msgid "(At least 7 days)"
msgstr "(Ít nhất là 7 ngày)"

#: resources.h:895
msgid "(example: %H:%M)"
msgstr "(ví dụ: %H:%M)"

#: resources.h:889
msgid "(example: %Y-%m-%d)"
msgstr "(ví dụ: %Y-%m-%d)"

#: resources.h:483
#: resources.h:485
#: resources.h:812
#: resources.h:814
#, c-format
msgid "(in %s/s)"
msgstr "(trong %s/s)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:896
msgid ", %H:%M:%S left"
msgstr ", dưới %H:%M:%S"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:900
msgid ", --:--:-- left"
msgstr ", dưới --:--:--"

#: resources.h:705
msgid "-"
msgstr "-"

#: resources.h:248
msgid "- Broken router and/or firewall"
msgstr "-Bộ định tuyến và/hoặc tường lửa hỏng"

#: resources.h:249
msgid "- File corrupted on mirror"
msgstr "-Tập tin bị ngắt trên máy ảnh"

#: resources.h:247
msgid "- Malware on your system"
msgstr "-Có Malware trong máy của bạn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:236
msgid "--:--:-- left"
msgstr "dưới --:--:--"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:80
msgid "-c cannot be used together with an FTP URL."
msgstr "-c không thể sử dụng cùng nhau với một địa chỉ FTP."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:89
msgid "-l can only be used together with an FTP URL."
msgstr "-l không thể sử dụng cùng với một địa chỉ FTP."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:68
msgid "-s and -c cannot be present at the same time."
msgstr "-s và -c không thể có mặt đồng thời."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:74
msgid "-s cannot be used together with an FTP URL."
msgstr "-s không thể sử dụng cùng nhau với một địa chỉ FTP."

#: resources.h:968
msgid "0 - None"
msgstr "0 - Không"

#: resources.h:969
msgid "1 - Warning"
msgstr "1- Cảnh báo"

#: resources.h:970
msgid "2 - Info"
msgstr "2 - Thông tin"

#: resources.h:971
msgid "3 - Verbose"
msgstr "3 -Quá dài"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:148
msgid "32 bit system"
msgstr "Hệ điều hành 32 bit"

#: resources.h:972
msgid "4 - Debug"
msgstr "4 –Gỡ rốiỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:146
msgid "64 bit system"
msgstr "Hệ điều hành 64 bit"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:28
msgid "< &Back"
msgstr "< &Lùi lại"

#: resources.h:548
msgid "?"
msgstr "?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:108
msgid "A bookmark with the entered name already exists. Please enter an unused name."
msgstr "Dấu sách nhập vào đã tồn tại trước rồi . Xin hãy nhập một cái tên chưa có."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:153
msgid "A default editor needs to be set."
msgstr "Một trình soạn thảo mặc định phải được đặt."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:154
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:115
msgid "A directory cannot be dragged into one of its subdirectories."
msgstr "Một thư mục không thể kéo thả vào trong thư mục con của chính nó."

#: resources.h:677
msgid "A few servers don't allow passive mode or are misconfigured. In such cases you would have to use active mode. In active mode, FileZilla opens a port and asks the server to connect to it."
msgstr "Một vài máy chủ không cho phép chế độ thụ động hay được cấu hình sai. Do đó bạn có thể phải sử dụng chế độ tích cực. Trong chế độ tích cực, FileZilla mở một cổng và yêu cầu máy chủ kết nối với nó."

#: resources.h:306
msgid "A file previously opened has been changed."
msgstr "Tập tin mở trước đó đã bị thay đổi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2058
#, c-format
msgid "A file with that name is already being edited. Do you want to reopen '%s'?"
msgstr "Tập tin với tên đó đang được soạn thảo. Bạn có muốn mở lại '%s' không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2674
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2054
msgid "A file with that name is already being transferred."
msgstr "Tập tin với tên đó đang truyền đi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2679
msgid "A file with that name is still being edited. Please close it and try again."
msgstr "Tập tin đó vẫn đang bị biên tập. Làm ơn đóng nó lại và thử lại."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:681
msgid ""
"A local filename could not be decoded.\n"
"Please make sure the LC_CTYPE (or LC_ALL) environment variable is set correctly.\n"
"Unless you fix this problem, files might be missing in the file listings.\n"
"No further warning will be displayed this session."
msgstr ""
"Tập tin máy nội bộ không thể giải mã.\n"
"Xin chắc chắn là biến môi trường LC_CTYPE (hoặc LC_ALL) được đặt một cách chính xác.\n"
"Trừ khi bạn sửa được vấn đề này, nếu không các tập tin sẽ bị mất trong danh sách.\n"
"Không có thêm thông tin nóng sẽ hiển thị trong lần làm việc này."

#: resources.h:237
msgid "A newer version of FileZilla is available:"
msgstr "Đã có phiên bản mới hơn:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:669
msgid "A proper server always shows all files, but some broken servers hide files from the user. Use this option to force the server to show all files."
msgstr "Một máy chủ đúng qui cách luôn hiển thị tất cả các tập tin, nhưng một vài máy chủ giấu thông tin từ người dùng. Dùng tùy chọn này để hiển thị tất cả các tập tin."

#: resources.h:749
msgid "A proper server does not require this. Contact the server administrator if you need this."
msgstr "Một máy chủ đúng qui cách không yêu cầu điều này. Hỏi người quản trị máy chủ này nếu bạn cần điều đó."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:284
msgid ""
"A remote operation is in progress and synchronized browsing is enabled.\n"
"Disable synchronized browsing and continue changing the local directory?"
msgstr ""
"Một thao tác đang thực hiện và chức năng duyệt đồng bộ đang được bật.\n"
"Bạn có muốn tắt chức năng duyệt đồng bộ và tiếp tục đổi thư mục?"

#: resources.h:529
#: resources.h:661
#: resources.h:826
msgid "A&SCII"
msgstr "A&SCII"

#: resources.h:830
msgid "A&dd"
msgstr "&Thêm"

#: resources.h:857
msgid "A&llow resume of ASCII files"
msgstr "&Cho phép phục hồi tập tin ASCII"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:114
msgid "A&pply only to downloads"
msgstr "Chỉ chấ&p nhận tải xuống"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:160
msgid "A&pply only to uploads"
msgstr "Chỉ chấ&p nhận tải lên"

#: resources.h:149
msgid "A&pply to all files and directories"
msgstr "Chấ&p nhận tất cả các tập tin và thư mục"

#: resources.h:627
msgid "A&utomatically remove successful transfers"
msgstr "Tự độn&g xóa các chuyển tác thành công"

#: resources.h:389
msgid "ASCII"
msgstr "ASCII"

#: resources.h:479
msgid "Abort previous connection and connect in current tab"
msgstr "Bãi bỏ kết nối trước đó và kết nối vào tab hiện hành."

#: resources.h:154
msgid "About FileZilla"
msgstr "Thông tin thêm về FileZilla"

#: resources.h:867
msgid "Above the file lists"
msgstr "Trên danh sách tệp"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:853
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:872
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:160
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:161
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:194
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:560
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:561
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1288
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1289
msgid "Account"
msgstr "Tài khoản"

#: resources.h:602
msgid "Action after queue &completion"
msgstr "Tá&c dụng sau khi hàng đợi hoàn thành"

#: resources.h:329
msgid "Action on selected file:"
msgstr "Tác dụng trên tập tin đã chọn:"

#: resources.h:323
msgid "Action to perform:"
msgstr "Hành động thực thi:"

#: resources.h:57
msgid "Action:"
msgstr "Tác động:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:118
msgid "Active mode"
msgstr "Chế độ tích cực"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:605
msgid "Active mode FTP test failed. FileZilla does not know the correct external IP address."
msgstr "Kiểm tra chế độ FTP tích cực không thành công. FileZilla không biết địa chỉ IP chính xác."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:592
msgid "Active mode FTP test failed. FileZilla does not know the correct external IP address. In addition to that, your router has modified the sent address."
msgstr "Kiểm tra chế độ FTP tích cực bị lỗi. FileZilla không biết địa chỉ IP chính xác. Thêm vào đó, bộ định tuyến router của bạn đã chỉnh sửa địa chỉ truyền đi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:580
msgid "Active mode FTP test failed. FileZilla knows the correct external IP address, but your router or firewall has misleadingly modified the sent address."
msgstr "Kiểm tra chế độ FTP tích cực bị lỗi. FileZilla biết địa chỉ IP chính xác, nhưng bộ định tuyến router hay tường lửa firewall đã chỉnh sửa sai địa chỉ truyền đi."

#: resources.h:762
msgid "Active mode IP"
msgstr "Kích hoạt ở chế độ IP"

#: resources.h:450
msgid "Add files to &queue only"
msgstr "Chỉ thêm tập tin vào &hàng đợi"

#: resources.h:631
#: resources.h:650
msgid "Add selected directory to the transfer queue"
msgstr "Đặt thư mục đã chọn vào hàng đợi truyền"

#: resources.h:560
#: resources.h:577
msgid "Add selected files and folders to the transfer queue"
msgstr "Đặt tập tin và thư mục đã chọn vào hàng đợi truyền"

#: resources.h:922
#: resources.h:928
msgid "Add to queue"
msgstr "Thêm vào hàng đợi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:451
msgid "Address type not supported"
msgstr "Kiểu địa chỉ không được hỗ trợ"

#: resources.h:88
msgid "Advanced"
msgstr "Cao cấp"

#: resources.h:234
msgid "Advanced options:"
msgstr "Tùy chọn cao cấp:"

#: resources.h:338
msgid "Algorithm:"
msgstr "Thuật toán:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:3139
msgid "All files have been successfully transferred"
msgstr "Tất cả các tập tin được truyền đi thành công"

#: resources.h:706
msgid "All ports in the given range have to be between 1024 and 65535."
msgstr "Tất cả các cổng phải nằm giữa 1024 và 65535."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:3135
#, c-format
msgid "All transfers have finished. %d file could not be transferred."
msgid_plural "All transfers have finished. %d files could not be transferred."
msgstr[0] "Tất cả các việc truyền đã hoàn thành. %d tập tin không thể truyền được"
msgstr[1] "Tất cả các việc truyền đã hoàn thành. %d tập tin không thể truyền được"

#: resources.h:745
msgid "Allow &fall back to other transfer mode on failure"
msgstr "Cho phép &quay lại chế độ cũ khi truyền thất bại"

#: resources.h:681
msgid "Allow fallback to other transfer mode on failure"
msgstr "Cho phép quay lại chế độ cũ khi truyền thất bại"

#: resources.h:476
msgid "Already connected"
msgstr "Đã có kết nối sẵn dùng"

#: resources.h:790
msgid "Alternatively you can use the Pageant tool from PuTTY to manage your keys, FileZilla does recognize Pageant."
msgstr "Bạn có thể lựa chọn công cụ Pageant từ PuTTY để quản lý các khóa, FileZilla có thể sử dụng Pageant."

#: resources.h:791
msgid "Alternatively you can use your system's SSH agent. To do so, make sure the SSH_AUTH_SOCK environment variable is set."
msgstr "Bạn có thể lựa chọn là sử dụng SSH của hệ thống. Để làm được như vậy, xin chắc chắn rằng biến môi trường SSH_AUTH_SOCK phải được đặt."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1097
msgid "Alternatively, visit http://filezilla-project.org to download the most recent version."
msgstr "Bạn có thể có lựa chọn là tải về bản mới từ http://filezilla-project.org."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:2051
#, c-format
msgid ""
"An error occurred loading the transfer queue from \"%s\".\n"
"Some queue items might not have been restored."
msgstr ""
"Đã xảy ra lỗi khi tải lên hàng đợi từ \"%s\".\n"
"Một số phần tử hàng đợi có lẽ không phục hồi được."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1950
#, c-format
msgid ""
"An error occurred saving the transfer queue to \"%s\".\n"
"Some queue items might not have been saved."
msgstr ""
"Đã xảy ra lỗi khi ghi lại hàng đợi thành \"%s\".\n"
"Một số phần tử hàng đợi có lẽ không được ghi lại."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1951
msgid "An item with the same name as the dragged item already exists at the target location."
msgstr "Một mục cùng tên với mục kéo thả đã tồn tại trong vị trí đích."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:874
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:159
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:197
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:213
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:559
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1287
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1529
msgid "Anonymous"
msgstr "Nặc danh"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:1031
msgid "Another remote operation is already in progress, cannot change directory now."
msgstr "Thao tác khác đang tiến hành, không thể thay đổi thư mục vào lúc này."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:785
msgid "Any changes made in the Site Manager could not be saved."
msgstr "Bất kỳ thay đổi nào tạo tại Quản Lý Địa Chỉ cũng không thể được ghi lại."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:730
msgid "Any changes made in the Site Manager will not be saved unless you repair the file."
msgstr "Tất cả các thay đổi tạo trong Quản Lý Địa Chỉ sẽ không được ghi lại trừ khi bạn sửa chữ tập tin."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:210
msgid "Any changes made to the filters could not be saved."
msgstr "Bất kỳ thay đổi nào tới bộ lọc cũng không thể được ghi lại."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:1045
msgid "Any changes made to the filters will not be saved."
msgstr "Bất kỳ thay đổi nào tới các bộ lọc sẽ không được ghi lại."

#: resources.h:151
msgid "App&ly to directories only"
msgstr "Chỉ á&p dụng cho các thư mục"

#: resources.h:213
msgid "Apply"
msgstr "Chấp nhận"

#: resources.h:66
msgid "Apply to &current queue only"
msgstr "&Chỉ áp dụng cho hàng đợi hiện hành"

#: resources.h:150
msgid "Apply to &files only"
msgstr "Chỉ áp dụng cho các tệp &tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:322
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:102
msgid "Archive"
msgstr "Lưu trữ"

#: resources.h:869
msgid "As tab in the transfer queue pane"
msgstr "Như một tab trong bảng điều khiển của hàng đợi truyền"

#: resources.h:259
#: resources.h:269
#: resources.h:838
#: resources.h:847
msgid "Ask for action"
msgstr "Hỏi hành động"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:849
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:868
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:188
msgid "Ask for password"
msgstr "Hỏi mật khẩu"

#: resources.h:702
msgid "Ask operating system for a port."
msgstr "Lấy cổng từ hệ điều hành."

#: resources.h:692
msgid "Ask your operating system for the external IP address"
msgstr "Lấy địa chỉ IP từ hệ điều hành của bạn"

#: resources.h:471
msgid "Asking questions in the FileZilla forums"
msgstr "Hỏi tại FileZilla forums"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:64
msgid "Associated program not found:"
msgstr "Chương trình thành phần không tìm thấy:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:664
msgid "At least one filter condition is incomplete"
msgstr "Có ít nhất một bộ lọc không đầy đủ"

#: resources.h:711
msgid "At this point, all required information has been gathered."
msgstr "Tại điểm này, tất cả các thông tin yêu cầu đã được thu thập."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:137
msgid "Attribute"
msgstr "Thuộc tính"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:673
msgid "Authentication failed."
msgstr "Không đúng thẩm quyền."

#: resources.h:880
msgid "Author:"
msgstr "Tác giả:"

#: resources.h:386
msgid "Auto"
msgstr "Tự động"

#: resources.h:828
msgid "Automatic file type classification"
msgstr "Tự động phân loại kiểu tập tin"

#: resources.h:947
msgid "Automatic update check"
msgstr "Tự động kiểm tra cập nhật phiên bản mới"

#: resources.h:884
msgid "Available sizes"
msgstr "Kích thước cho phép"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sizeformatting_base.cpp:129
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sizeformatting_base.cpp:188
msgid "B <Unit symbol for bytes. Only translate first letter>"
msgstr "B <Ký hiệu đơn vị cho bytes. Chỉ dịch chữ đầu>"

#: resources.h:90
msgid "B&ypass proxy"
msgstr "Bằng cách dùng chủ ủ&y thác"

#: resources.h:467
msgid "Basic usage instructions"
msgstr "Cách dùng cơ bản"

#: resources.h:871
msgid "Behaviour"
msgstr "Cách xử lý"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1260
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1288
msgid "Being edited"
msgstr "Đang được biên tập"

#: resources.h:616
msgid "Benchmark string coalescer"
msgstr "Đánh giá chương trình xử lý xâu chữ coalescer"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:877
msgid "Beware! Certificate has been revoked"
msgstr "Cẩn thận! Giấy chứng nhận đã bị hủy bỏ"

#: resources.h:390
msgid "Binary"
msgstr "Nhị phân"

#: resources.h:864
msgid "Blackboard"
msgstr "Bảng đen"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:272
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/menu_bar.cpp:313
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:395
msgid "Bookmark"
msgstr "Dấu trang"

#: resources.h:413
msgid "Bookmark:"
msgstr "Dấu trang:"

#: resources.h:412
msgid "Bookmarks"
msgstr "Dấu trang"

#: resources.h:162
msgid "Build date:"
msgstr "Ngày tạo:"

#: resources.h:159
msgid "Build information"
msgstr "Thông tin xây dựng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:178
msgid "Business category:"
msgstr "Phạm trù được làm:"

#: resources.h:752
msgid "By default uses any available local port to establish transfers in active mode. If you want to limit FileZilla to use only a small range of ports, please enter the port range below."
msgstr "Với người dùng mặc định tất cả các cổng nội bộ sẽ thiết lập chế độ truyền tích cực. Nếu bạn muốn giới hạn FileZilla chỉ sử dụng một vùng cổng nhỏ, xin hãy nhập vào vùng cổng bên dưới."

#: resources.h:537
msgid "C&ancel current operation"
msgstr "&Hủy công việc hiện hành"

#: resources.h:236
msgid "C&heck for nightly builds of FileZilla"
msgstr "&Kiểm tra phiên bản hàng ngày của FileZilla"

#: resources.h:613
msgid "C&lear all"
msgstr "&Xóa tất cả"

#: resources.h:588
#: resources.h:638
msgid "C&opy URL(s) to clipboard"
msgstr "Sa&o chép URL vào clipboard"

#: resources.h:888
msgid "C&ustom"
msgstr "&Người dùng"

#: resources.h:943
msgid "C&ustom filetype associations:"
msgstr "Thành phần kiểu tập tin người &dùng:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1270
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1623
msgid "Calculating timezone offset of server..."
msgstr "Đang tính toán múi giờ của máy chủ dịch vụ…"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/transfersocket.cpp:733
msgid "Can't read from file"
msgstr "Không thể đọc từ tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/transfersocket.cpp:712
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/transfersocket.cpp:786
msgid "Can't write data to file."
msgstr "Không thể ghi dữ liệu vào tập tin."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/transfersocket.cpp:710
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/transfersocket.cpp:784
#, c-format
msgid "Can't write data to file: %s"
msgstr "Không thể ghi dữ liệu vào tập tin: %s"

#: resources.h:25
#: resources.h:69
#: resources.h:115
#: resources.h:153
#: resources.h:184
#: resources.h:212
#: resources.h:229
#: resources.h:280
#: resources.h:289
#: resources.h:296
#: resources.h:304
#: resources.h:327
#: resources.h:360
#: resources.h:393
#: resources.h:407
#: resources.h:419
#: resources.h:429
#: resources.h:452
#: resources.h:461
#: resources.h:480
msgid "Cancel"
msgstr "Hủy"

#: resources.h:990
msgid "Cancel current operation"
msgstr "Hủy công việc hiện hành"

#: resources.h:991
msgid "Cancels the current operation"
msgstr "Hủy công việc hiện hành"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/local_path.cpp:471
#, c-format
msgid "Cannot access '%s', no media inserted or drive not ready."
msgstr "Không thể truy cập '%s',không có đĩa hay ổ đĩa không sẵn sàng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:564
msgid "Cannot add server to Site Manager"
msgstr "Không thể thêm địa chỉ máy chủ vào Danh bạ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/context_control.cpp:345
msgid ""
"Cannot close tab while busy.\n"
"Cancel current operation and close tab?"
msgstr ""
"Không thể đóng tab khi nó đang làm việc.\n"
"Hủy thao tác hiện hành và đóng tab lại?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/listingcomparison.cpp:74
msgid "Cannot compare directories, different filters for local and remote directories are enabled"
msgstr "Không thể so sánh thư mục, những bộ lọc khác nhau cho thư mục máy nội bộ và máy chủ đang được bật"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2778
msgid "Cannot compare directories, not connected to a server."
msgstr "Không thể so sánh thư mục, không có kết nối tới máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:141
msgid "Cannot create new filter"
msgstr "Không thể tạo bộ lọc mới"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2608
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2654
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2036
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2167
msgid "Cannot edit file"
msgstr "Không thể biên tập tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1952
msgid "Cannot edit file, not connected to any server."
msgstr "Không thể sửa tệp, không có kết nối tới máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1963
msgid "Cannot edit file, remote path unknown."
msgstr "Không sửa tệp được vì không tìm thấy địa chỉ máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:335
msgid "Cannot establish FTP connection to an SFTP server. Please select proper protocol."
msgstr "Không thể thiết lập kết nối FTP tới máy chủ SFTP. Làm ơn chọn giao thức một cách đúng đắn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:36
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:54
msgid "Cannot load Quickconnect bar from resource file"
msgstr "Không thể tải thanh công cụ Kết Nối Nhanh từ tập tin nguồn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:38
msgid "Cannot load file, not a valid XML file."
msgstr "Không thể tải tập tin, tập tin XML không hợp lệ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:389
msgid "Cannot load keyfile"
msgstr "Không thể tải keyfile"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1066
msgid "Cannot load toolbar from resource file"
msgstr "Không thể tải thanh công cụ từ tập tin nguồn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:713
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1181
msgid "Cannot rename entry"
msgstr "Không thể đổi tên đề mục"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1894
msgid "Cannot rename file"
msgstr "Không thể đổi tên tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:351
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:420
msgid "Cannot save filterset"
msgstr "Không thể ghi lại bộ lọc"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:311
msgid "Cannot select filter"
msgstr "Không thể chọn bộ lọc"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1638
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1643
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1682
msgid "Cannot set file association"
msgstr "Không thể thiết lập liên kết tệp"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1219
msgid "Cannot show dialog"
msgstr "Không thể hiển thị hộp thoại"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2674
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2054
msgid "Cannot view/edit selected file"
msgstr "Không thể hiển thị/biên tập tập tin đã chọn"

#: resources.h:283
msgid "Categories"
msgstr "Thể loại"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:531
msgid "Certificate and session data are not available yet."
msgstr "Dữ liệu chứng nhận và phiên làm việc vẫn chưa có giá trị."

#: resources.h:26
msgid "Certificate details"
msgstr "Chi tiết chứng thực"

#: resources.h:3
#: resources.h:27
msgid "Certificate in chain:"
msgstr "&Chứng nhận dạng chuỗi:"

#: resources.h:13
#: resources.h:37
msgid "Certificate issuer"
msgstr "Xuất bản chứng thực"

#: resources.h:123
msgid "Challenge:"
msgstr "Việc khó khăn:"

#: resources.h:132
msgid "Change file attributes"
msgstr "Thay đổi thuộc tính tập tin"

#: resources.h:591
#: resources.h:641
msgid "Change the file permissions."
msgstr "Thay đổi quyền truy cập tập tin."

#: resources.h:964
msgid "Changing logfile settings requires restart of FileZilla."
msgstr "Sửa tệp nhật trình cần phải khởi động lại FileZilla"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:681
msgid "Character encoding issue"
msgstr "Dạng ký tự mã hóa"

#: resources.h:105
msgid "Charset"
msgstr "Tên bộ ký tự"

#: resources.h:952
msgid "Check for &beta versions and release candidates"
msgstr "Kiểm tra phiên &bản tiền phát hành của FileZilla"

#: resources.h:550
msgid "Check for &updates..."
msgstr "Kiểm tra phiên bản &mới..."

#: resources.h:551
msgid "Check for newer versions of FileZilla"
msgstr "Kiểm tra phiên bản mới hơn của FileZilla"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:163
msgid "Check for updates"
msgstr "Kiểm tra phiên bản mới"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1778
msgid "Check for updates failed"
msgstr "Kiểm tra phiên bản mới bị lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:765
msgid "Checking for correct external IP address"
msgstr "Kiểm tra địa chỉ IP"

#: resources.h:232
msgid "Checking for updates"
msgstr "Đang kiểm tra phiên bản mới"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1241
msgid "Checksum mismatch of downloaded file."
msgstr "Tập tin tải xuống có mã tổng kiểm tra không đúng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1459
msgid "Choose the default local directory"
msgstr "Chọn thư mục nội bộ mặc định"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:130
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:378
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2206
msgid "Choose the local directory"
msgstr "Chọn thư mục nội bộ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:854
msgid "Chunk data improperly terminated"
msgstr "Tổng kiểm tra dữ liệu tận cùng không đúng"

#: resources.h:18
#: resources.h:42
msgid "Cipher:"
msgstr "Cái khác:"

#: resources.h:496
#: resources.h:666
msgid "Cl&ose tab"
msgstr "Đón&g tab lại"

#: resources.h:861
msgid "Classic"
msgstr "Cổ điển"

#: resources.h:286
msgid "Clear &Site Manager entries"
msgstr "&Xóa các đề mục Danh bạ"

#: resources.h:614
msgid "Clear &layout cache"
msgstr "Xóa bộ đệm &giao diện"

#: resources.h:284
msgid "Clear &quickconnect history"
msgstr "Xóa lịch sử &kết nối nhanh"

#: resources.h:285
msgid "Clear &reconnect information"
msgstr "&Xóa thông tin kết nối lại"

#: resources.h:287
msgid "Clear &transfer queue"
msgstr "Xóa hàng đợi &truyền"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:143
msgid "Clear history"
msgstr "Xóa lịch sử lệnh"

#: resources.h:281
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:34
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:40
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:46
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:77
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:103
msgid "Clear private data"
msgstr "Xóa dữ liệu lưu trong máy"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:142
msgid "Clear quickconnect bar"
msgstr "Xóa thanh công cụ kết nối nhanh"

#: resources.h:615
msgid "Clear string coalescer"
msgstr "Xóa bộ xử lý chuỗi coalescer"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:571
msgid "Click on Finish to save your configuration."
msgstr "Bấm vào nút Hoàn tất để ghi lại thông tin cấu hình."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1096
msgid "Click on next to download the new version."
msgstr "Bấm vào Tiếp tục để tải về phiên bản mới."

#: resources.h:347
msgid "Client to server MAC:"
msgstr "Máy khách kết nối tới máy chủ MAC:"

#: resources.h:345
msgid "Client to server cipher:"
msgstr "Máy khách tới máy chủ mật mã:"

#: resources.h:667
msgid "Close &all other tabs"
msgstr "Đóng tất cả các t&ab khác"

#: resources.h:502
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1138
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1161
msgid "Close FileZilla"
msgstr "Đóng FileZilla"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:14
msgid "Close all running instances of FileZilla"
msgstr "Đóng tất cả các ứng dụng FileZilla đang chạy"

#: resources.h:497
msgid "Closes current tab"
msgstr "Đóng tab hiện hành lại"

#: resources.h:87
msgid "Co&mments:"
msgstr "Chú thíc&h:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/listctrlex.cpp:761
msgid "Column properties"
msgstr "Các tính chất của cột"

#: resources.h:354
msgid "Column setup"
msgstr "Cài đặt cột"

#: resources.h:938
msgid "Command and its arguments should be properly quoted."
msgstr "Lệnh và tham số phải được đóng mở ngoặc đúng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:139
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:153
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:170
msgid "Command failed"
msgstr "Lệnh sai"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:448
msgid "Command not supported"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/engineprivate.cpp:183
msgid "Command not supported by this protocol"
msgstr "Lệnh không được hỗ trợ bởi giao thức này"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/logging.cpp:214
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:541
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/StatusView.cpp:287
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/StatusView.cpp:337
msgid "Command:"
msgstr "Lệnh:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:40
msgid "Comment"
msgstr "Chú thích"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:176
msgid "Common name:"
msgstr "Tên thông thường:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:426
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:441
msgid "Communication tainted by router or firewall"
msgstr "Kết nối hỏng vì bộ định tuyến router hay tường lửa firewall"

#: resources.h:514
#: resources.h:645
msgid "Compare &modification time"
msgstr "So sánh thời gia&n chỉnh sửa"

#: resources.h:513
#: resources.h:644
msgid "Compare file&size"
msgstr "&So sánh kích thước tập tin"

#: resources.h:918
msgid "Comparison &threshold (in minutes):"
msgstr "Ngưỡng so sánh (&tính bằng phút):"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_filelists.cpp:39
msgid "Comparison threshold needs to be between 0 and 1440 minutes."
msgstr "Ngưỡng so sánh phải ở giữa 0 và 1440 phút."

#: resources.h:160
msgid "Compiled for:"
msgstr "Dịch cho:"

#: resources.h:161
msgid "Compiled on:"
msgstr "Dịch trên:"

#: resources.h:163
msgid "Compiled with:"
msgstr "Dịch với:"

#: resources.h:164
msgid "Compiler flags:"
msgstr "Dịch với các cờ:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:103
msgid "Compressed"
msgstr "Đã nén"

#: resources.h:802
msgid "Concurrent transfers"
msgstr "Sự truyền hiện tại"

#: resources.h:224
#: resources.h:438
msgid "Conditions are c&ase sensitive"
msgstr "Điều kiện dễ tr&ong tình trạng hỏng"

#: resources.h:710
msgid "Configuration test"
msgstr "Kiểm tra cấu hình"

#: resources.h:684
msgid "Configure passive mode"
msgstr "Cấu hình chế độ thụ động"

#: resources.h:700
msgid "Configure port range"
msgstr "Cấu hình vùng cổng"

#: resources.h:468
msgid "Configuring FileZilla and your network"
msgstr "Cấu hình FileZilla và mạng của bạn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:1033
msgid "Confirm deletion"
msgstr "Xác nhận việc xóa"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/local_filesys.cpp:136
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1700
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2625
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2007
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2127
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1123
msgid "Confirmation needed"
msgstr "Xác nhận cần thiết"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:567
msgid "Congratulations, your configuration seems to be working."
msgstr "Xin chúc mừng, việc cấu hình của bạn có vẻ hoạt động tốt."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:141
msgid "Connect bypassing proxy settings"
msgstr "Kết nối thông qua cài đặt chủ ủy nhiệmc"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:8
msgid "Connect to specified Site Manager site"
msgstr "Kết nối tới địa chỉ danh nghĩa trong Danh bạ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:933
msgid "Connected"
msgstr "Đã kết nối"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1454
msgid "Connecting"
msgstr "Đang kết nối"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:207
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:275
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Đang kết nối tới %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1163
#, c-format
msgid "Connecting to %s through proxy"
msgstr "Đang kết nối tới %s thông qua máy chủ proxy"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1034
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:172
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:394
#, c-format
msgid "Connecting to %s..."
msgstr "Đang kết nối tới %s..."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:424
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:998
msgid "Connecting to server"
msgstr "Đang kết nối tới máy chủ dịch vụ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:116
msgid "Connection"
msgstr "Sự kết nối"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1070
msgid "Connection attempt failed"
msgstr "Cố gắng kết nối gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1039
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:176
#, c-format
msgid "Connection attempt failed with \"%s\", trying next address."
msgstr "Cố gắng kết nối với \"%s\" gặp lỗi, đang thử địa chỉ tiếp theo."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1044
#, c-format
msgid "Connection attempt failed with \"%s\"."
msgstr "Cố gắng kết nối với \"%s\" gặp lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:186
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/engineprivate.cpp:320
msgid "Connection attempt interrupted by user"
msgstr "Cố gắng kết nối bị ngắt bởi người dùng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:543
msgid "Connection closed"
msgstr "Kết nối đã đóng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1132
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:235
msgid "Connection closed by server"
msgstr "Kết nối đã đóng bởi máy chủ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:305
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:386
msgid "Connection established, initializing TLS..."
msgstr "Kết nối đã thiết lập, đang khởi tạo TLS..."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:340
msgid "Connection established, sending HTTP request"
msgstr "Kết nối đã thiết lập, đang gửi yêu cầu HTTP"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:415
msgid "Connection established, waiting for welcome message..."
msgstr "Kết nối đã thiết lập,.đang đợi thông điệp từ máy chủ..."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:338
msgid "Connection lost"
msgstr "Mất kết nối"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:433
msgid "Connection not allowed by ruleset"
msgstr "Kết nối không cho phép bởi qui tắc đã đặt"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:442
msgid "Connection refused"
msgstr "Kết nối đã bị từ chối"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:681
msgid "Connection timed out"
msgstr "Kết nối bị lỗi quá thời gian"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1070
msgid "Connection timed out."
msgstr "Kết nối bị lỗi quá thời gian."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:676
msgid "Connection to server lost."
msgstr "mất kết nối tới máy chủ dịch vụ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:188
msgid "Connection with proxy established, performing handshake..."
msgstr "Kết nối với máy chủ proxy đã thiết lập, đang thi hành kết nối bắt tay..."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:561
msgid "Connection with server got closed prematurely."
msgstr "Kết nối tới máy chủ bị đóng lại nhanh chóng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:552
msgid "Connection with the test server failed."
msgstr "Kết nối với máy chủ thử nghiệm gặp lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:273
msgid "Convert keyfile"
msgstr "Đổi khóa tập tin"

#: resources.h:77
#: resources.h:417
msgid "Cop&y"
msgstr "&Sao chép"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:651
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1762
#, c-format
msgid "Copy (%d) of %s"
msgstr "Sao chép (%d) của %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:628
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1739
#, c-format
msgid "Copy of %s"
msgstr "Sao chép của %s"

#: resources.h:589
#: resources.h:639
msgid "Copy the URLs of the selected items to clipboard."
msgstr "Sao chép địa chỉ URL của mục đã chọn vào bộ nhớ clipboard."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/transfersocket.cpp:207
#, c-format
msgid "Could not accept connection: %s"
msgstr "Không thể chấp nhận kết nối: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:99
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:551
msgid "Could not add connection to Site Manager"
msgstr "Không thể thêm kết nối này vào danh bạ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:188
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Không thể kết nối tới máy chủ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1205
#, c-format
msgid "Could not connect to server: %s"
msgstr "Không thể kết nối tới máy chủ :%s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:823
msgid "Could not convert command to server encoding"
msgstr "Không thể chuyển đổi lệnh tới máy chủ mã hóa"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:315
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:325
msgid "Could not convert private key"
msgstr "Không thể chuyển đổi từ khóa riêng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:3059
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1452
msgid "Could not copy URLs"
msgstr "Không thể sao chép URL"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:219
msgid "Could not copy data"
msgstr "Không thể sao chép dữ liệu"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2547
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:897
msgid ""
"Could not determine the target of the Drag&Drop operation.\n"
"Either the shell extension is not installed properly or you didn't drop the files into an Explorer window."
msgstr ""
"Không thể xác định rõ đích khi thi hành lệnh &kéo thả.\n"
"Có thể là phần mở rộng không được đặt đúng đắn hay là bạn đã không thả các tập tin vào trong cửa sổ chương trình Explorer."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4257
msgid "Could not establish connection to server"
msgstr "Không thể thiết lập kết nối tới máy chủ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:486
msgid ""
"Could not find the resource files for FileZilla, closing FileZilla.\n"
"You can set the data directory of FileZilla using the '--datadir <custompath>' commandline option or by setting the FZ_DATADIR environment variable."
msgstr ""
"không tìm thấy tập tin tài nguyên cho FileZilla, đang đóng FileZilla.\n"
"Bạn có thể đặt thư mục chứa dữ liệu cho FileZilla sử dụng dòng lệnh tùy chọn '--datadir <custompath>' hay bằng cách đặt biến môi trường FZ_DATADIR."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:696
msgid "Could not generate custom login sequence."
msgstr "Không thể tạo ra đăng nhập liên tiếp."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1007
msgid "Could not get distinguished name of certificate issuer, gnutls_x509_get_issuer_dn failed"
msgstr "Không thể lấy tên được ghi trong giấy phép đã xuất ra, gnutls_x509_get_issuer_dn failed"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:982
msgid "Could not get distinguished name of certificate subject, gnutls_x509_get_dn failed"
msgstr "Không thể lấy tên được ghi trong nội dung giấy phép, gnutls_x509_get_dn failed"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:1015
msgid "Could not get full remote path."
msgstr "Không thể lấy đường dẫn đầy đủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:153
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:170
msgid "Could not get reply from fzputtygen."
msgstr "Không thể nhận trả lời từ fzputtygen."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2608
msgid "Could not get temporary directory to download file into."
msgstr "Không thể nhận thư mục tạm thời từ tập tin tải về vào."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:935
msgid "Could not import peer certificates, gnutls_x509_crt_import failed"
msgstr "Không thể nhập giấy chứng nhận ngang hàng, gnutls_x509_crt_import gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:928
msgid "Could not initialize structure for peer certificates, gnutls_x509_crt_init failed"
msgstr "Không thể khởi tạo cấu trúc cho giấy chứng nhận ngang hàng, gnutls_x509_crt_init gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:119
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:310
#, c-format
msgid ""
"Could not load \"%s\", please make sure the file is valid and can be accessed.\n"
"Any changes made in the Site Manager will not be saved."
msgstr ""
"Không thể tải \"%s\", xin chắc chắn rằng tập tin hợp lệ và có thể truy cập.\n"
"Bất kỳ thay đổi nào trong Danh bạ sẽ không được lưu lại."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:223
msgid "Could not load keyfile"
msgstr "Không thể tải khóa tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:300
msgid "Could not load private key"
msgstr "Không thể tải khóa riêng tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:1041
#, c-format
msgid ""
"Could not obtain corresponding local directory for the remote directory '%s'.\n"
"Disable synchronized browsing and continue changing the remote directory?"
msgstr ""
"Không có thư mục nội bộ tương đương với thư mục máy chủ '%s'.\n"
"Bạn có muốn tắt chúc năng duyệt đồng bộ và tiếp tục chuyển sang thư mục khác?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:381
#, c-format
msgid ""
"Could not obtain corresponding local directory for the remote directory '%s'.\n"
"Synchronized browsing has been disabled."
msgstr ""
"Không có thư mục nội bộ tương đương với thư mục máy chủ '%s'.\n"
"Chúc năng duyệt đồng bộ đã bị tắt."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:295
#, c-format
msgid ""
"Could not obtain corresponding remote directory for the local directory '%s'.\n"
"Synchronized browsing has been disabled."
msgstr ""
"Không có thư mục máy chủ tương đương với thư mục nội bộ '%s'.\n"
"Bạn có muốn ắt chúc năng duyệt đồng bộ và tiếp tục chuyển sang thư mục khác?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:3059
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:219
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1452
msgid "Could not open clipboard"
msgstr "Không mở được clipboard"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/logging.cpp:208
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/logging.cpp:276
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/logging.cpp:307
#, c-format
msgid "Could not open log file: %s"
msgstr "Không mở được tệp nhật trình: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:69
msgid "Could not parse remote path."
msgstr "Không thể phân tích cú pháp đường dẫn máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:84
msgid "Could not parse server address:"
msgstr "Không rõ cú pháp địa chỉ máy chủ:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:225
#, c-format
msgid "Could not read from socket: %s"
msgstr "Không thể đọc gói mạng: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:487
msgid "Could not read server item."
msgstr "Không đọc mục tin máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2695
#, c-format
msgid "Could not seek to offset %s within file"
msgstr "Không thể tìm được vị trí %s trong tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2628
msgid "Could not seek to the end of the file"
msgstr "Không thể chuyển đến cuối tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:139
msgid "Could not send command to fzputtygen."
msgstr "Không thể gửi lệnh tới fzputtygen."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2726
msgid "Could not spawn IO thread"
msgstr "Không thể tạo dòng vào ra (IO)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1178
#, c-format
msgid "Could not start proxy handshake: %s"
msgstr "Không thể bắt đầu truyền bắt tay tới máy chủ proxy: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1121
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1126
msgid "Could not start transfer"
msgstr "Không thể bắt đầu truyền"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:657
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:809
#, c-format
msgid "Could not write \"%s\", any changes to the Site Manager could not be saved: %s"
msgstr "Không thể ghi vào \"%s\", bất kỳ thay đổi Danh bạ không thể lưu lại: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:858
#, c-format
msgid "Could not write \"%s\", the bookmark could not be added: %s"
msgstr "Không thể ghi \"%s\", dấu sách không thể ghi thêm: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:330
#, c-format
msgid "Could not write \"%s\", the global bookmarks could no be saved: %s"
msgstr "Không thể ghi \"%s\", dấu sách toàn cục sẽ không được ghi lại: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1985
#, c-format
msgid ""
"Could not write \"%s\", the queue could not be saved.\n"
"%s"
msgstr ""
"Không thể ghi vào \"%s\", hàng đợi không thể ghi lại.\n"
"%s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:784
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:846
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2187
#, c-format
msgid "Could not write \"%s\", the selected sites could not be exported: %s"
msgstr "Không thể ghi \"%s\", các địa chỉ đã chọn không thể xuất ra: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/wrapengine.cpp:1134
#, c-format
msgid "Could not write \"%s\": %s"
msgstr "Không thể ghi \"%s\": %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:325
#, c-format
msgid "Could not write keyfile: %s"
msgstr "Không thể ghi khóa tập tin: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1115
msgid "Could not write to local file"
msgstr "Không thể ghi vào tập tin nội bộ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/logging.cpp:315
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/logging.cpp:386
#, c-format
msgid "Could not write to log file: %s"
msgstr "Không thể ghi vào tệp nhật trình: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:999
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1097
#, c-format
msgid "Could not write to socket: %s"
msgstr "Không thể ghi vào gói mạng: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:181
msgid "Country:"
msgstr "Quốc gia:"

#: resources.h:618
msgid "Crashes FileZilla instantly. Only used to debug the exception handler"
msgstr "FileZilla bị ngừng ngay. Chỉ có thể sử dụng trình gỡ rốiỗi để làm sáng tỏ nguyên nhân"

#: resources.h:568
#: resources.h:582
#: resources.h:633
#: resources.h:654
msgid "Create a new subdirectory in the current directory"
msgstr "Tạo thư mục mới cho thư mục hiện hành"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1604
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1183
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1182
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1274
msgid "Create directory"
msgstr "Tạo thư mục mới"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1527
msgid "Creating directory"
msgstr "Đang tạo thư mục mới"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2047
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3300
#, c-format
msgid "Creating directory '%s'..."
msgstr "Đang tạo thư mục '%s'..."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:174
msgid "Critical error"
msgstr "Giới hạn sai"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:137
msgid "Critical file transfer error"
msgstr "Lỗi đạt tới tới hạn tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:120
#, c-format
msgid "Critical file transfer error after transferring %s in %s"
msgstr "Lỗi tới hạn tập tin sau khi truyền đi %s trong %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:370
#, c-format
msgid ""
"Current remote directory (%s) is not below the synchronization root (%s).\n"
"Synchronized browsing has been disabled."
msgstr ""
"Thư mục máy chủ hiện tại (%s) không nằm dưới gốc đồng bộ hoá (%s).\n"
"Chức năng duyệt đồng bộ đã bị tắt."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:423
msgid "Current transfer type is set to ASCII."
msgstr "Việc truyền hiện tại sử dụng kiểu ASCII."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:433
msgid "Current transfer type is set to automatic detection."
msgstr "Kiểu truyền hiện tại được đặt chế độ dò tìm tự động."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:428
msgid "Current transfer type is set to binary."
msgstr "Kiểu truyền hiện tại được đặt là nhị phân."

#: resources.h:773
#: resources.h:894
msgid "Cus&tom"
msgstr "T&ùy chọn của bạn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:99
msgid "Custom filter set"
msgstr "Đặt bộ lọc của bạn"

#: resources.h:376
#: resources.h:377
msgid "Custom server"
msgstr "Máy chủ tùy chỉnh"

#: resources.h:385
msgid "D&ata type"
msgstr "Kiể&u dữ liệu"

#: resources.h:901
msgid "D&ecimal prefixes using SI symbols (e.g. 1 KB = 1000 bytes)"
msgstr "Tiền tố thập phân sử dụng ký hiệu SI (ví dụ 1 KB = 1000 byt&es)"

#: resources.h:100
msgid "D&efault"
msgstr "Mặ&c định"

#: resources.h:584
#: resources.h:634
#: resources.h:664
msgid "D&elete"
msgstr "&Xóa"

#: resources.h:205
msgid "D&isable all"
msgstr "Tắt tất &cả"

#: resources.h:872
msgid "D&o not save passwords"
msgstr "&Không lưu mật khẩu"

#: resources.h:925
msgid "D&ouble-click action on directories:"
msgstr "Hành động khi kích đúp chuột trên thư &mục:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:34
msgid "DOS-like with virtual paths"
msgstr "Tương tự DOS với kiểu đường dẫn ảo"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2659
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2041
msgid "Dangerous filetype"
msgstr "Kiểu tập tin nguy hiểm"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:41
msgid "Data"
msgstr "Dữ liệu"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:985
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1051
msgid "Data socket closed too early."
msgstr "Gói tin truyền đi bị đóng quá sớm."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:152
msgid "Date"
msgstr "Ngày tháng"

#: resources.h:885
msgid "Date formatting"
msgstr "Định dạng ngày tháng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:128
msgid "Date/time format"
msgstr "Định dạng ngày tháng / thời gian"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:88
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:107
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:134
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:153
msgid "Date/time unknown"
msgstr "Thời gian/ngày tháng không rõ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:141
msgid "Debug"
msgstr "Gỡ rốiỗi"

#: resources.h:965
msgid "Debugging settings"
msgstr "Cài đặt gỡ rốiỗi"

#: resources.h:91
msgid "Default &local directory:"
msgstr "Thư mục mặc định trên máy nội &bộ:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:26
msgid "Default (Autodetect)"
msgstr "Mặc định (Tự dò tìm)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:138
msgid "Default editor not properly quoted."
msgstr "Trình biên dịch mặc định không trích dẫn đúng đắn."

#: resources.h:255
#: resources.h:277
#: resources.h:855
msgid "Default file exists action"
msgstr "Hành động mặc định với tập tin đã tồn tại"

#: resources.h:93
msgid "Default r&emote directory:"
msgstr "Thư mục mặc định trên máy &mạng:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1052
msgid "Default remote path cannot be parsed. Make sure it is a valid absolute path for the selected server type."
msgstr "Không thể phân tích đường dẫn máy mạng mặc định. Hãy chắc chắn là nó hợp lệ và được hỗ trợ bởi kiểu máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_language.cpp:78
msgid "Default system language"
msgstr "Ngôn ngữ hệ thống mặc định"

#: resources.h:678
msgid "Default transfer mode:"
msgstr "Chế độ truyền mặc định:"

#: resources.h:824
msgid "Default transfer type:"
msgstr "Kiểu truyền mặc định:"

#: resources.h:697
#: resources.h:760
msgid "Default: http://ip.filezilla-project.org/ip.php"
msgstr "Mặc định: http://ip.filezilla-project.org/ip.php"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection.cpp:41
msgid "Delay between failed connection attempts has to be between 1 and 999 seconds."
msgstr "Thời gian trễ giữa các lần kết nối hỏng phải nằm giữa 1 và 999 giây."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/engineprivate.cpp:630
#, c-format
msgid "Delaying connection for %d second due to previously failed connection attempt..."
msgid_plural "Delaying connection for %d seconds due to previously failed connection attempt..."
msgstr[0] "Làm trễ kết nối %d giây bởi vì cố gắng kết nối lần trước thất bại..."
msgstr[1] "Làm trễ kết nối %d giây bởi vì cố gắng kết nối lần trước thất bại..."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1214
msgid "Delete Site Manager entry"
msgstr "&Xóa đề mục trong Danh bạ"

#: resources.h:635
#: resources.h:656
msgid "Delete selected directory"
msgstr "Xóa thư mục đã chọn"

#: resources.h:571
#: resources.h:585
msgid "Delete selected files and directories"
msgstr "Xóa thư mục và tập tin đã chọn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:1017
msgid "Deleting directories"
msgstr "Đang xóa các thư mục"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:1017
msgid "Deleting multiple unrelated directories is not yet supported"
msgstr "Việc bội xóa không liên quan đến thư mục vẫn chưa được hỗ trợ"

#: resources.h:453
msgid "Deleting symbolic link"
msgstr "Xóa liên kết tượng trưng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1048
msgid "Desktop"
msgstr "Thư mục Desktop"

#: resources.h:4
#: resources.h:28
#: resources.h:176
msgid "Details"
msgstr "Chi tiết"

#: resources.h:189
msgid "Details for new key:"
msgstr "Chi tiết khóa mới:"

#: resources.h:227
msgid "Dire&ctories"
msgstr "Các &thư mục"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1223
msgid "Direction"
msgstr "Hướng truyền"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:523
msgid "Directory"
msgstr "Thư mục"

#: resources.h:642
#: resources.h:916
#: resources.h:999
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2338
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:445
msgid "Directory comparison"
msgstr "Sự so sánh thư mục"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/listingcomparison.cpp:74
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/listingcomparison.cpp:82
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/listingcomparison.cpp:88
msgid "Directory comparison failed"
msgstr "Sự so sánh thư mục bị lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_logging.cpp:71
msgid "Directory containing the logfile does not exist or filename is invalid."
msgstr "Thư mục chưa tệp nhật trình không tồn tại hoặc tên tệp không hợp lệ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:192
msgid "Directory listing aborted by user"
msgstr "Danh sách thư mục được bãi bỏ bởi người dùng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2349
msgid "Directory listing failed"
msgstr "Danh sách thư mục sai"

#: resources.h:198
msgid "Directory listing filters"
msgstr "Bộ lọc danh sách thư mục"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:196
msgid "Directory listing successful"
msgstr "Lấy danh sách thư mục thành công"

#: resources.h:208
msgid "Disa&ble all"
msgstr "&Tắt tất cả"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:1049
msgid "Disable synchronized browsing and continue changing the remote directory?"
msgstr "Bạn có muốn tắt chức năng duyệt động bộ và tiếp tục thay đổi thư mục?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:671
msgid "Disable this option again if you will not be able to see the correct directory contents anymore."
msgstr "Tắt tùy chọn này nếu bạn không thể nhìn thấy nội dung thư mục chính xác."

#: resources.h:992
msgid "Disconnect from server"
msgstr "Ngắt kết nối khỏi máy chủ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:82
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1000
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1099
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:936
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:938
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:227
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1068
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1112
msgid "Disconnected from server"
msgstr "Đã ngắt kết nối khỏi máy chủ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1134
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:953
#, c-format
msgid "Disconnected from server: %s"
msgstr "Ngắt kết nối từ máy chủ: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1429
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:269
msgid "Disconnecting from previous server"
msgstr "Đã ngắt kết nối từ máy chủ dịch vụ trước đó"

#: resources.h:993
msgid "Disconnects from the currently visible server"
msgstr "Đã ngắt kết nối từ máy chủ dịch vụ hiện hành"

#: resources.h:556
msgid "Display about dialog"
msgstr "Hiển thị hộp thoại thông tin thêm"

#: resources.h:934
msgid "Do &not use default editor"
msgstr "&Không sử dụng trình soạn thảo mặc định"

#: resources.h:610
msgid "Do &nothing"
msgstr "Khô&ng làm gì cả"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:251
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_updatecheck.cpp:61
msgid ""
"Do you really want to check for beta versions?\n"
"Unless you want to test new features, keep using stable versions."
msgstr ""
"Bạn có thực sự muốn kiểm tra phiên bản thử nghiệm?\n"
"Trừ khi bạn muốn kiểm tra các đặc tính mới nếu không hãy sử dụng phiên bản ổn định."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1141
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1165
msgid "Do you really want to close FileZilla?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn thoát khỏi FileZilla không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:34
msgid "Do you really want to delete all Site Manager entries and the transfer queue?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn xóa tất cả các đề mục của Danh bạ và hàng đợi truyền không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:46
msgid "Do you really want to delete all Site Manager entries?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn xóa tất cả các đề mục của Danh bạ không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1216
msgid "Do you really want to delete selected entry?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn xóa tất cả các đề mục đã chọn không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:40
msgid "Do you really want to delete the transfer queue?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn xóa tất cả hàng đợi truyền đã chọn không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:595
#, c-format
msgid "Do you really want to send '%s' to the server?"
msgstr "Bạn có thật sự muốn gửi '%s' tới máy chủ không?"

#: resources.h:466
msgid "Documentation"
msgstr "Tài liệu"

#: resources.h:699
msgid "Don't use external IP address on &local connections."
msgstr "Không sử dụng địa chỉ IP mạng cho kết nối nội &bộ."

#: resources.h:835
msgid "Dotfiles are filenames starting with a dot, e.g. .htaccess"
msgstr "Dotfiles là tên tập tin bắt đầu bằng dấu chấm, ví dụ .htaccess"

#: resources.h:919
msgid "Double-click action"
msgstr "Hành động khi kích đúp chuột"

#: resources.h:362
msgid "Download"
msgstr "Tải về"

#: resources.h:482
#: resources.h:811
msgid "Download &limit:"
msgstr "&Giới hạn tải xuống:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:604
#, c-format
msgid "Download limit: %s/s"
msgstr "Giới hạn tải xuống: %s/s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:606
msgid "Download limit: none"
msgstr "Giới hạn tải xuống: không"

#: resources.h:441
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:817
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:823
msgid "Download search results"
msgstr "Tải về kết quả tìm kiếm"

#: resources.h:629
msgid "Download selected directory"
msgstr "Tải về thư mục đã chọn"

#: resources.h:575
msgid "Download selected files and directories"
msgstr "Tải về các tập tin và thư mục đã chọn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1245
msgid "Downloading"
msgstr "Đang tải về"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:358
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:415
#, c-format
msgid "Downloading %s"
msgstr "Đang tải về %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:926
msgid "Downloading multiple unrelated directories is not yet supported"
msgstr "Việc bội tải xuống không liên quan đến thư mục vẫn chưa được hỗ trợ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:926
msgid "Downloading search results"
msgstr "Đang tải về kết quả tìm kiếm"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:83
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:101
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:103
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:104
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:88
msgid "Drag&drop between different instances of FileZilla has not been implemented yet."
msgstr "&Kéo thả giữa các cửa sổ của FileZilla hiện tại chưa thể thực hiện được."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:96
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:107
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:109
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:110
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:94
msgid "Drag&drop between different servers has not been implemented yet."
msgstr "&Kéo thả giữa các cửa sổ máy chủ hiện tại chưa thể thực hiện được được."

#: resources.h:204
msgid "E&nable all"
msgstr "&Bật tất cả"

#: resources.h:561
#: resources.h:578
msgid "E&nter directory"
msgstr "Mở thư &mục"

#: resources.h:141
msgid "E&xecute"
msgstr "Th&i hành"

#: resources.h:501
msgid "E&xit"
msgstr "Thoát r&a"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:187
msgid "E-Mail:"
msgstr "Thư điện tử:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:646
msgid "Each filter needs at least one condition."
msgstr "Mỗi bộ lọc cần ít nhất một điều kiện."

#: resources.h:230
msgid "Edit filters"
msgstr "Biên tệp bộ lọc"

#: resources.h:566
msgid "Edit the file with the configured editor and upload changes to the server."
msgstr "Biên tập tập tin với bộ biên tập cấu hình và tải thay đổi lên máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1952
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1963
msgid "Editing failed"
msgstr "Việc biên tập gặp lỗi"

#: resources.h:882
msgid "Email:"
msgstr "Thư điện tử:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:2297
msgid "Empty command"
msgstr "Lệnh rỗng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:60
msgid "Empty command."
msgstr "Lệnh rỗng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2351
msgid "Empty directory listing"
msgstr "Danh sách thư mục rỗng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:26
msgid "Empty directory."
msgstr "Thư mục rỗng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:53
msgid "Empty file extension."
msgstr "Tập tin không có đuôi mở rộng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:206
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:248
msgid "Empty filter names are not allowed."
msgstr "Tên bộ lọc rỗng là không được phép."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:206
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:248
msgid "Empty name"
msgstr "Chưa có tên"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:141
msgid "Empty quoted string."
msgstr "Mẩu tin trích dẫn rỗng."

#: resources.h:207
msgid "En&able all"
msgstr "&Bật tất cả"

#: resources.h:820
msgid "Enable invalid character &filtering"
msgstr "Cho phép &lọc ký tự không hợp lệ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:104
msgid "Encrypted"
msgstr "Đã mã hóa"

#: resources.h:344
msgid "Encryption"
msgstr "Sự mã hóa"

#: resources.h:336
msgid "Encryption details"
msgstr "Thông tin chi tiết mã hóa"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:447
msgid "End comparison and change sorting order?"
msgstr "Kết thúc so sánh và thay đổi thứ tự sắp xếp?"

#: resources.h:542
msgid "Enter &custom command..."
msgstr "Nhập vào &lệnh của bạn..."

#: resources.h:486
#, no-c-format
msgid "Enter 0 for unlimited speed."
msgstr "Nhập 0 để không giới hạn tốc độ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:2286
msgid "Enter command"
msgstr "Nhập lệnh vào"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:576
msgid "Enter custom command"
msgstr "Nhập vào lệnh của bạn"

#: resources.h:926
msgid "Enter directory"
msgstr "Mở thư mục"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:134
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:194
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:241
msgid "Enter filter name"
msgstr "Nhập tên bộ lọc"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:344
msgid "Enter name for filterset"
msgstr "Nhập tên bộ lọc muốn đặt"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:406
msgid "Enter new name for filterset"
msgstr "Nhập tên mới bộ lọc muốn đặt"

#: resources.h:116
msgid "Enter password"
msgstr "Nhập mật khẩu"

#: resources.h:562
#: resources.h:579
msgid "Enter selected directory"
msgstr "Vào thư mục đã chọn"

#: resources.h:719
msgid ""
"Enter the address of the server.\n"
"To specify the server protocol, prepend the host with the protocol identifier. If no protocol is specified, the default protocol (ftp://) will be used.\n"
"You can also enter complete URLs in the form protocol://user:pass@host:port here, the values in the other fields will be overwritten then."
msgstr ""
"Nhập địa chỉ của máy chủ.\n"
"Ghi rõ giao thức máy chủ, phần đầu tên máy chủ định nghĩa giao thức. Nếu không ghi rõ, giao thức mặc định(ftp://) sẽ được sử dụng.\n"
"Bạn cũng có thể nhập định dạng đầy đủ URLs theo dạng: //user:pass@host:port tại đây giá trị trong các trường khác sẽ bị viết đè lên sau đó."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:279
#, c-format
msgid ""
"Enter the password for the file '%s'.\n"
"Please note that the converted file will not be password protected."
msgstr ""
"Nhập vào mật khẩu cho tập tin '%s'.\n"
"Xin chú ý là tập tin chuyển đổi sẽ không được bảo vệ bằng mật khẩu."

#: resources.h:723
msgid ""
"Enter the port on which the server listens.\n"
"The default for FTP is 21, the default for SFTP is 22."
msgstr ""
"Nhập vào giá trị cổng cho máy chủ sử dụng.\n"
"Mặc định cho giao thức FTP là 21, mặc định cho giao thức SFPT là 22."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/loginmanager.cpp:63
msgid "Enter username and password"
msgstr "Nhập tên và mật khẩu"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/export.cpp:26
msgid "Error exporting settings"
msgstr "Lỗi xuất cài đặt"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:28
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:38
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:108
msgid "Error importing"
msgstr "Lỗi nhập vào"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:2052
msgid "Error loading queue"
msgstr "Lỗi khi tải hàng đợi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1965
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Options.cpp:215
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:172
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:299
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:731
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:772
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:821
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:1094
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:1115
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/wrapengine.cpp:976
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:250
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:448
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:544
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:603
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:723
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:810
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:120
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:311
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:731
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:786
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:211
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:1046
msgid "Error loading xml file"
msgstr "Lỗi tải tập tin xml"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1951
msgid "Error saving queue"
msgstr "Lỗi ghi lại hàng đợi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:97
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:119
msgid "Error starting program"
msgstr "Lỗi khởi động chương trình"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1986
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:331
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:859
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/wrapengine.cpp:1135
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:658
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:785
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:847
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:810
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2188
msgid "Error writing xml file"
msgstr "Lỗi ghi tập tin xml"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:335
msgid "Error, file name cannot be parsed."
msgstr "Lỗi, tập tin không thể phân tích."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:351
msgid "Error, local file exists but cannot be removed"
msgstr "Lỗi, tập tin trên máy có tồn tại nhưng không thể xóa."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/logging.cpp:213
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:535
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/StatusView.cpp:285
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/StatusView.cpp:333
msgid "Error:"
msgstr "Lỗi:"

#: resources.h:478
msgid "Establish connection in a new tab"
msgstr "Thiết lập kết nối trong một tab mới"

#: resources.h:945
msgid "Example: png \"c:\\program files\\viewer\\viewer.exe\" -open"
msgstr "Ví dụ: png \"c:\\program files\\viewer\\viewer.exe\" -open"

#: resources.h:904
msgid "Examples"
msgstr "Ví dụ"

#: resources.h:145
msgid "Exe&cute"
msgstr "Thực th&i"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:320
msgid "Executable"
msgstr "Có thể thực thi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1778
msgid "Executable contains no version info, cannot check for updates."
msgstr "Chương trình thực thi không chứa thông tin về phiên bản, không thể kiểm tra để cập nhật."

#: resources.h:862
msgid "Explorer"
msgstr "Chương trình duyệt tập tin Explorer"

#: resources.h:294
msgid "Export &Queue"
msgstr "Xuất ra &hàng đợi"

#: resources.h:293
msgid "Export &Settings"
msgstr "Xuất thôn&g tin cài đặt"

#: resources.h:290
msgid "Export settings"
msgstr "Xuất cài đặt ra"

#: resources.h:219
msgid "F&ilter name:"
msgstr "Tên bộ &lọc:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:117
msgid "FTP"
msgstr "Giao thức FTP"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:497
msgid "FTP - File Transfer Protocol"
msgstr "FTP - Giao Thức Truyền Tệp Tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:15
msgid "FTP - File Transfer Protocol with optional encryption"
msgstr "FTP - Giao Thức Truyền Tệp Tin có mã hóa"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:21
msgid "FTP - Insecure File Transfer Protocol"
msgstr "FTP - Giao Thức Truyền Tệp Tin Không An Toàn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:68
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:198
msgid "FTP Engine not initialized, can't connect"
msgstr "Bộ máy FTP không thể khởi tạo, không thể kết nối"

#: resources.h:747
msgid "FTP Keep-alive"
msgstr "Duy trì FTP"

#: resources.h:767
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:120
msgid "FTP Proxy"
msgstr "Máy chủ FTP ủy nhiệmc"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:19
msgid "FTP URL"
msgstr "Địa chỉ URL của FTP"

#: resources.h:675
msgid "FTP uses secondary connections for data transfers. These additional connections can be established in two ways."
msgstr "Giao thức FTP sử dụng kết nối thứ cấp cho việc truyền dữ liệu. Các kết nối thêm này có thể được thiết lập bằng hai cách."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:20
msgid "FTPES - FTP over explicit TLS/SSL"
msgstr "Giao thức FTPES - FTP thông qua TLS/SSL"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:19
msgid "FTPS - FTP over implicit TLS/SSL"
msgstr "Giao thức FTPES - FTP ngầm thông qua TLS/SSL"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:534
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:614
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2248
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:906
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/viewheader.cpp:535
msgid "Failed to change directory"
msgstr "Đổi thư mục gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_language.cpp:53
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:259
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:267
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:269
msgid "Failed to change language"
msgstr "Đổi ngôn ngữ gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:453
msgid "Failed to check for newer version of FileZilla."
msgstr "Kiểm tra phiên bản mới của FileZilla gặp lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1951
msgid "Failed to copy or move sites"
msgstr "Sao chép hay di chuyển địa chỉ gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:524
msgid "Failed to create backup copy of xml file"
msgstr "Tạo bản sao lưu dự phòng tập tin xml gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:791
msgid "Failed to create listen socket, aborting"
msgstr "Tạo gói mạng lắng nghe gặp lỗi, đang bỏ qua"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4233
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4237
msgid "Failed to create listening socket for active mode transfer"
msgstr "Tạo gói mạng để nghe cho chế độ truyền tích cực gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:455
msgid "Failed to download the latest version of FileZilla."
msgstr "Tải bản mới của FileZilla gặp lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:660
msgid "Failed to get 'My Documents' path"
msgstr "Lấy đường dẫn thư mục 'My Documents' gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:646
msgid "Failed to get desktop path"
msgstr "Lỗi lấy đường dẫn desktop"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:950
msgid "Failed to get peer address of control connection, connection closed."
msgstr "Lấy địa chỉ tương ứng của kết nối điều khiển gặp lỗi, kết nối đã đóng lại."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:958
msgid "Failed to get peer address of data connection, connection closed."
msgstr "Lỗi lấy địa chỉ của kết nối dữ liệu, kết nối đã đóng lại."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/context_control.cpp:77
msgid "Failed to initialize FTP engine"
msgstr "Khởi tạo bộ máy FTP gặp lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:313
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:395
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:775
msgid "Failed to initialize TLS."
msgstr "Khởi tạo TLS gặp lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:173
msgid "Failed to load panels, invalid resource files?"
msgstr "Tải bảng điều khiển gặp lỗi, tập tin tài nguyên không hợp lệ?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:299
#, c-format
msgid "Failed to load private key: %s"
msgstr "Lỗi tải khóa riêng: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2617
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\" for appending/writing"
msgstr "Mở \"%s\" để nối / ghi gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2679
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\" for reading"
msgstr "Mở \"%s\" để đọc tập tin gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:391
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:448
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2658
#, c-format
msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
msgstr "Mở \"%s\" để ghi tập tin gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:415
msgid "Failed to parse returned path."
msgstr "Phân tích đường dẫn trả về gặp lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:321
msgid "Failed to parse trusted root cert."
msgstr "Phân tích xác thực giấy phép gốc gặp lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1014
msgid "Failed to receive data"
msgstr "Nhận dữ liệu dữ liệu gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:194
msgid "Failed to retrieve directory listing"
msgstr "Phục hồi danh sách thư mục gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:719
msgid "Failed to retrieve external ip address, aborting"
msgstr "Phục hồi địa chỉ IP gặp lỗi, đang bỏ qua"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3931
msgid "Failed to retrieve external ip address, using local address"
msgstr "Phục hồi địa chỉ IP gặp lỗi, sử dụng địa chỉ nội bộ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3953
msgid "Failed to retrieve local ip address."
msgstr "Phục hồi địa chỉ IP nội bộ gặp lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:688
msgid "Failed to retrieve local ip address. Aborting"
msgstr "Phục hồi địa chỉ IP nội bộ gặp lỗi. Bãi bỏ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:616
msgid "Failed to retrieve the external IP address."
msgstr "Phục hồi địa chỉ IP trên mạng gặp lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:307
msgid "Failed to send command."
msgstr "Gửi lệnh đi gặp lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:267
#, c-format
msgid "Failed to set language to %s (%s), using default system language"
msgstr "Lỗi lấy ngôn ngữ %s(%s), sử dụng ngôn ngữ hệ thống mặc định"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:252
#, c-format
msgid "Failed to set language to %s (%s), using default system language (%s, %s)."
msgstr "Lỗi lấy ngôn ngữ %s(%s), sử dụng ngôn ngữ hệ thống (%s, %s) mặc định."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:240
#, c-format
msgid "Failed to set language to %s (%s), using default system language."
msgstr "Lỗi lấy ngôn ngữ %s(%s), sử dụng ngôn ngữ hệ thống mặc định."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_language.cpp:53
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:269
#, c-format
msgid "Failed to set language to %s, using default system language"
msgstr "Lỗi lấy ngôn ngữ %s, sử dụng ngôn ngữ hệ thống mặc định"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:248
#, c-format
msgid "Failed to set language to %s, using default system language (%s, %s)."
msgstr "Lỗi lấy ngôn ngữ %s, sử dụng ngôn ngữ hệ thống (%s, %s) mặc định."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:237
#, c-format
msgid "Failed to set language to %s, using default system language."
msgstr "Lỗi lấy ngôn ngữ %s, sử dụng ngôn ngữ hệ thống mặc định."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage.cpp:215
msgid "Failed to validate settings"
msgstr "Cài đặt xác nhận tính hợp lệ bị lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:870
msgid "Failed to verify peer certificate"
msgstr "Xác nhận dữ liệu giấy phép gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:566
#, c-format
msgid "Failed to write to file %s"
msgstr "Ghi tập tin %s gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:542
msgid "Failed to write xml file"
msgstr "Ghi tập tin xml gặp lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queueview_failed.cpp:16
msgid "Failed transfers"
msgstr "Các lần truyền gặp lỗi"

#: resources.h:690
msgid "Fall back to active mode"
msgstr "Lỗi trở về chế độ tích cực"

#: resources.h:369
msgid "Fil&e:"
msgstr "&Tập tin:"

#: resources.h:226
msgid "Fil&es"
msgstr "&Tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:500
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:518
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:527
msgid "File"
msgstr "Tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:124
msgid "File Types"
msgstr "Kiểu tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:108
msgid "File does not contain any importable data."
msgstr "Tập tin không chứa bất kỳ một dữ liệu có thể nhập vào."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:132
msgid "File editing"
msgstr "Tập tin đang biên tập"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1908
msgid "File exists"
msgstr "Tập tin đã tồn tại"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:125
msgid "File exists action"
msgstr "Hành động với tập tin đã tồn tại"

#: resources.h:305
msgid "File has changed"
msgstr "Tập tin đã thay đổi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:130
msgid "File lists"
msgstr "Danh sách các tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:182
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1722
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:702
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:796
msgid "File not found"
msgstr "Tập tin không tìm thấy"

#: resources.h:1003
msgid "File search"
msgstr "Tìm kiếm tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:128
msgid "File transfer aborted by user"
msgstr "Sự truyền bị hủy bởi người dùng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:118
#, c-format
msgid "File transfer aborted by user after transferring %s in %s"
msgstr "Tập tin truyền đi bị bãi bỏ bởi người sử dụng sau khi truyền %s trong %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:139
msgid "File transfer failed"
msgstr "Tập tin được truyền đi không thành công"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:122
#, c-format
msgid "File transfer failed after transferring %s in %s"
msgstr "Tập tin truyền đi gặp lỗi sau khi truyền %s trong %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:134
msgid "File transfer skipped"
msgstr "Các lần truyền bị bỏ qua"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:132
msgid "File transfer successful"
msgstr "Tập tin được truyền đi thành công"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:115
#, c-format
msgid "File transfer successful, transferred %s in %s"
msgstr "Tập tin được truyền đi thành công, đã truyền %s trong %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1140
msgid "File transfers still in progress."
msgstr "Tập tin truyền đi vẫn đang trong tiến trình."

#: resources.h:387
msgid "File would transfer with ASCII data type."
msgstr "Tập tin được truyền với dạng dữ liệu kiểu ASCII."

#: resources.h:388
msgid "File would transfer with binary data type."
msgstr "Tập tin được truyền với dạng dữ liệu kiểu nhị phân."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:68
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:198
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:487
msgid "FileZilla Error"
msgstr "Lỗi của FileZilla"

#: resources.h:712
msgid "FileZilla can now test your configuration to ensure everything is configured properly."
msgstr "FileZilla bây giờ kiểm tra cấu hình để chắc chắn là mọi sự cấu hình là đúng."

#: resources.h:477
msgid "FileZilla is already connected to a server."
msgstr "FileZilla đã sẵn sàng kết nối tới máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:453
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:965
msgid ""
"FileZilla is running in kiosk mode.\n"
"'Normal' and 'Account' logontypes are not available in this mode."
msgstr ""
"FileZilla được chạy trong kiểu ki ốt.\n"
"Kiểu đăng nhập 'Thông thường' và ' Tài khoản' không dùng được trong chế độ này."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1527
msgid "FileZilla needs to be restarted for the language change to take effect."
msgstr "FileZilla cần phải khởi động lại để thay đổi ngôn ngữ có tác dụng."

#: resources.h:517
msgid "Filelist status &bars"
msgstr "Danh sách tập tin trên t&hanh trạng thái"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:358
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:379
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:265
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:39
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1230
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:127
msgid "Filename"
msgstr "Tên tập tin"

#: resources.h:510
msgid "Filename &filters..."
msgstr "Tên tệ&p tin của bộ lọc..."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2310
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3097
#, c-format
msgid "Filename cannot be constructed for directory %s and filename %s"
msgstr "Tên tập tin không thể xây dựng từ thư mục %s và tên tập tin %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1894
msgid "Filename invalid"
msgstr "Tên tập tin không hợp lệ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/asyncrequestqueue.cpp:268
msgid "Filename unchanged"
msgstr "Tên tập tin không thể thay đổi"

#: resources.h:307
#: resources.h:958
msgid "Filename:"
msgstr "Tên tập tin:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1362
msgid "Filenames may not contain any of the following characters: / * ? < > |"
msgstr "Tên tập tin không thể chứa các ký tự sau đây: / * ? < > |"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1337
msgid "Filenames may not contain any of the following characters: / \\ : * ? \" < > |"
msgstr "Tên tập tin không thể chứa các ký tự sau đây: / \\ : * ? \" < > |"

#: resources.h:335
msgid "Files currently being edited"
msgstr "Tập tin hiện hành đang bị biên tập"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:359
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:381
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:266
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:132
msgid "Filesize"
msgstr "Kích thước tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:129
msgid "Filesize format"
msgstr "Định dạng kích thước tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:360
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:382
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:267
msgid "Filetype"
msgstr "Kiểu tập tin"

#: resources.h:946
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:133
msgid "Filetype associations"
msgstr "Thành phần của tập tin"

#: resources.h:225
msgid "Filter applies to:"
msgstr "Ứng dụng bộ lọc này cho:"

#: resources.h:819
msgid "Filter invalid characters in filenames"
msgstr "Ký tự lọc không hợp lệ trong tập tin."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:147
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:215
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:254
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:356
msgid "Filter name already exists"
msgstr "Tên bộ lọc đã tồn tại rồi"

#: resources.h:221
msgid "Filter out items matching all of the following"
msgstr "Cái lọc ra tương ứng với tất cả những cái như sau đây"

#: resources.h:222
msgid "Filter out items matching any of the following"
msgstr "Cái lọc ra tương ứng với những cái như sau đây"

#: resources.h:223
msgid "Filter out items matching none of the following"
msgstr "Cái thứ lọc ra không tương ứng với những cái như sau đây"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:366
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:427
msgid "Filter set already exists"
msgstr "Bộ lọc này đã được đặt rồi"

#: resources.h:996
msgid "Filter the directory listings"
msgstr "Bộ lọc các danh sách tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:338
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:347
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:356
msgid "Filter validation failed"
msgstr "Bộ lọc không hợp lệ"

#: resources.h:9
#: resources.h:33
msgid "Fingerprint (MD5):"
msgstr "Dấu tay (MD5):"

#: resources.h:10
#: resources.h:34
msgid "Fingerprint (SHA-1):"
msgstr "Dấu tay (SHA-1):"

#: resources.h:179
#: resources.h:192
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Dấu tay:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:42
msgid "Firewall and router configuration wizard"
msgstr "Cấu hình tường lửa firewall và bộ định tuyến router trực quan"

#: resources.h:730
msgid "For more detailed information about what these options do, please run the network configuration wizard."
msgstr "Xem thông tin chi tiết về tác động của các tùy chọn, xin hãy sử dụng chương trình cấu hình mạng trực quan."

#: resources.h:707
msgid "For reliability you should specify a range of at least 10 ports."
msgstr "Để chắc chắn hơn bạn có thể ghi rõ một vùng ít nhất là 10 cổng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Options.cpp:214
msgid "For this session the default settings will be used. Any changes to the settings will not be saved."
msgstr "Với phiên làm việc này các cài đặt mặc định sẽ được sử dụng. Bất kỳ thay đổi nào tới các cài đặt sẽ không được ghi lại."

#: resources.h:109
msgid "Force &UTF-8"
msgstr "Phải dùng bộ mã &UTF-8"

#: resources.h:544
msgid "Force showing &hidden files"
msgstr "&Phải hiển thị tập tin ẩn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:666
msgid "Force showing hidden files"
msgstr "Phải hiển thị các tập tin ẩn"

#: resources.h:774
msgid "Format specifications:"
msgstr "Định dạng đặc biệt:"

#: resources.h:944
msgid "Format: Extension followed by properly quoted command and arguments."
msgstr "Định dạng: Phần mở rộng đi theo bởi lệnh và các đối số trong dấu ngoặc kép một cách đúng đắn."

#: resources.h:469
msgid "Further documentation"
msgstr "Tài liệu hơn nữa"

#: resources.h:78
msgid "General"
msgstr "Tổng quát"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:430
msgid "General SOCKS server failure"
msgstr "GÓI MẠNG máy chủ chung gặp lỗi"

#: resources.h:792
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:122
msgid "Generic proxy"
msgstr "Máy chủ ủy nhiệmc proxy chung"

#: resources.h:696
msgid "Get external IP address from the following URL:"
msgstr "Lấy địa chỉ IP từ URL sau đây:"

#: resources.h:470
msgid "Getting help"
msgstr "Tìm trợ giúp"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:366
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:427
msgid "Given filterset name already exists, overwrite filter set?"
msgstr "Đặt tên bộ lọc trùng với bộ lọc đã tạo ra từ trước, bạn có muốn ghi đè lên không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:258
msgid "Global bookmarks"
msgstr "Toàn cục"

#: resources.h:166
msgid "GnuTLS:"
msgstr "GNUTLS:"

#: resources.h:138
msgid "Group permissions"
msgstr "Quyền của nhóm"

#: resources.h:598
msgid "H&igh"
msgstr "C&ao"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:18
msgid "HTTPS - HTTP over TLS"
msgstr "HTTPS - HTTP thông qua TLS"

#: resources.h:340
msgid "Hash:"
msgstr "Dữ liệu hỏng:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:105
msgid "Hidden"
msgstr "Ẩn"

#: resources.h:817
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:922
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1009
msgid "High"
msgstr "Cao"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:924
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1011
msgid "Highest"
msgstr "Cao nhất"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:73
msgid "Highest available port has to be a number between 1024 and 65535."
msgstr "Địa chỉ cổng cao nhất có thể phải là số từ 1024 đến 65535."

#: resources.h:209
msgid "Hold the shift key to toggle the filter state on both sides simultaneously."
msgstr "Giữ phím shift để giữ trạng thái bộ lọc trên đồng thời cả hai khía cạnh."

#: resources.h:157
msgid "Homepage:"
msgstr "Trang chủ:"

#: resources.h:342
msgid "Host key fingerprint:"
msgstr "Dấu Khóa nóng:"

#: resources.h:185
msgid "Host key mismatch"
msgstr "Khóa nóng không khớp"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:166
msgid "Host starts with '[' but no closing bracket found."
msgstr "Máy chủ bắt đầu với '[' nhưng không đóng bằng dấu ngoặc."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:439
msgid "Host unreachable"
msgstr "Máy chủ không thể tới được"

#: resources.h:16
#: resources.h:40
#: resources.h:121
#: resources.h:177
#: resources.h:190
msgid "Host:"
msgstr "Máy chủ:"

#: resources.h:96
msgid "Hours,"
msgstr "Giờ,"

#: resources.h:893
msgid "I&SO 8601 (example: 15:47)"
msgstr "I&SO 8601 (ví dụ: 15:47)"

#: resources.h:734
msgid "If no data is sent or received during an operation for longer than the specified time, the connection will be closed and FileZilla will try to reconnect."
msgstr "Nếu không có dữ liệu nào được gửi hoặc nhận trong quá trình hoạt động quá thời gian được định sẵn, kết nối sẽ bị đóng lại và FileZilla sẽ thử kết nối lại."

#: resources.h:974
msgid "If reporting bugs, please provide logs with \"Verbose\" logging level."
msgstr "Nếu báo cáo các lỗi, xin hãy cung cấp nhật ký thông tin ở mức đầy đủ \"Verbose\"."

#: resources.h:687
msgid "If the automatic test at the end of this wizard succeeds, but you cannot transfer files to a particular server, the server might be misconfigured and you should try active mode. You can set the transfer mode on a per-server basis in the Site Manager."
msgstr "Nếu việc kiểm tra tự động tại cuối chương trình thuật sĩ thành công, nhưng bạn không thể truyền tập tin tới máy chủ cụ thể, thì máy chủ có thể đã bị cấu hình sai hoặc bạn có thể thử ở chế độ tích cực. Bạn có thể đặt chế độ truyền trên nền tảng bằng-máy-chủ trong Danh bạ."

#: resources.h:682
msgid "If the fallback option is enabled, you will be able to connect to misconfigured servers which reject the selected transfer mode."
msgstr "Nếu tùy chọn dự trữ được đặt, bạn sẽ có thể kết nối đến máy chủ cấu hình sai, cái mà đã từ chối chế độ truyền đã chọn."

#: resources.h:188
msgid "If the host key change was not expected, please contact the server administrator."
msgstr "Nếu khóa trao đổi không đúng như bạn mong đợi, xin hãy liên hệ với người quản trị máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:554
msgid "If the problem persists, some router and/or firewall keeps blocking FileZilla."
msgstr "Nếu vẫn đề này vẫn tiếp tục, một vài bộ định tuyến router (và)hay tường lửa firewall đã khóa FileZilla."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:563
msgid "If the problem persists, some router and/or firewall keeps interrupting the connection."
msgstr "Nếu vẫn đề này vẫn tiếp tục, một vài bộ định tuyến router (và)hay tường lửa firewall ngắt kết nối."

#: resources.h:963
msgid "If the size of the logfile reaches the limit, it gets renamed by adding \".1\" to the end of the filename (possibly overwriting older logfiles) and a new file gets created."
msgstr "Nếu tệp nhật trình đạt giới hạn kích thước, \".1\" sẽ được thêm vào cuối tên têp (có thể ghi đè lên những nhật trình cũ hơn) và một tệp mới được tạo."

#: resources.h:455
msgid "If the symlink points to a directory, FileZilla can either delete the symbolic link or remove the contents of the linked directory."
msgstr "Nếu liên kết đồng bộ trỏ đến một thư mục, FileZilla có thể hoặc xóa liên kết tượng trưng hoặc gỡ bỏ nội dung của thư mục được liên kết tới."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:624
msgid "If this problem persists, please contact your router or firewall manufacturer for a solution."
msgstr "Nếu vẫn đề này vẫn gặp trở ngại, xin hãy liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến router hay tường lửa firewall để có cách giải quyết."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:582
msgid "If this problem stays, please contact your router manufacturer."
msgstr "Nếu vấn đề này vẫn tồn tại, xin hãy hỏi nhà sản xuất bộ định tuyến router của bạn."

#: resources.h:278
#: resources.h:856
msgid "If using 'overwrite if newer', your system time has to be synchronized with the server. If the time differs (e.g. different timezone), specify a timezone offset in the site manager."
msgstr "Nếu việc sử dụng 'ghi đè lên nếu mới hơn ', thời gian hệ thống của bạn phải được đồng bộ hóa với máy chủ. Nếu thời gian khác ( ví dụ khác múi thời gian), chỉ rõ khoảng cách múi thời gian trong Danh bạ."

#: resources.h:917
msgid "If using timestamp based comparison, consider two files equal if their timestamp difference does not exceed this threshold."
msgstr "Nếu bạn sử dụng dấu thời gian cho sự so sánh cơ bản, việc tính toán hai tập tin bằng nhau nếu dấu thời gian sai lệch của chúng không vượt quá ngưỡng này."

#: resources.h:932
msgid "If you change the language, you should restart FileZilla."
msgstr "Nếu bạn thay đổi ngôn ngữ, bạn phải khởi động lại FileZilla."

#: resources.h:713
msgid "If you click on test, FileZilla will connect to probe.filezilla-project.org and will perform some simple tests."
msgstr "Nếu bạn chon thử kiểm tra, FileZilla sẽ kết nối tới probe.filezilla-project.org và sẽ thi hành vài kiểm tra đơn giản."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1164
msgid "If you close FileZilla, your changes will be lost."
msgstr "Nếu bạn đóng FileZilla, những thay đổi của bạn sẽ mất."

#: resources.h:832
msgid "If you enter the wrong filetypes, those files may get corrupted when transferred."
msgstr "Nếu bạn nhập vào kiểu tập tin sai, những tập tin đó có thể bị hỏng khi truyền đi."

#: resources.h:714
msgid "If you get any errors, your configuration is not correct."
msgstr "Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi nào,tập tin cấu hình của bạn đã không đúng."

#: resources.h:746
msgid "If you have problems to retrieve directory listings or to transfer files, try to change the default transfer mode."
msgstr "Nếu bạn có vấn đề về lấy danh sách thư mục hoặc truyền các tập tin, hãy thử chuyển chế độ truyền mặc định."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:569
msgid "If you keep having problems with a specific server, the server itself or a remote router or firewall might be misconfigured. In this case try to toggle passive mode and contact the server administrator for help."
msgstr "Nếu vấn đề vẫn tồn tại với một máy chủ riêng biệt, chính máy chủ đó hoặc bộ định tuyến router hay tường lửa firewall có lẽ bị cấu hình sai. Trong trường hợp này hãy thử thay đổi chế độ thụ động và liên hệ với người quản trị máy chủ để được giúp đỡ."

#: resources.h:673
msgid "If you successfully complete the wizard and the final test succeeds, any firewalls and routers you have should be configured properly."
msgstr "Nếu bạn hoàn thành chương trình thuật sĩ thành công và kiểm tra cuối cùng cũng thành công, tất cả tường lửa firewall hay bộ định tuyến router bạn có có thể đã được cấu hình đúng đắn."

#: resources.h:709
msgid "If you use a firewall, make sure FileZilla is allowed to accept connection on all given ports."
msgstr "Nếu bạn sử dụng tường lửa firewall, hãy chắc chắn rằng FileZilla được phép kết nối trên tất cả các cổng đã được nhận."

#: resources.h:708
msgid "If you use a router, make sure all these ports are forwarded to the machine you're running FileZilla on."
msgstr "Nếu bạn có sử dụng bộ định tuyến router, hãy chắc chắn rằng tất cả các cổng chuyển đến máy đang sử dụng FileZilla được bật."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:595
msgid "If your router keeps changing the IP address, please contact your router manufacturer."
msgstr "Nếu bộ định tuyến router đổi địa chỉ IP, xin hãy liên hệ với nhà sản xuất nó."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:96
msgid "Import data from older version"
msgstr "Nhập dữ liệu từ phiên bản cũ"

#: resources.h:297
msgid "Import settings"
msgstr "Nhập các cài đặt"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:81
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:84
msgid "Import successful"
msgstr "Nhập thành công"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:50
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:57
msgid "Improperly quoted association."
msgstr "Sự kết hợp dấu nháy kép không chính xác."

#: resources.h:701
msgid "In active mode, FileZilla has to listen on a port for data transfers. You have to specify which ports FileZilla will use."
msgstr "Trong chế độ tích cực, FileZilla nghe từ một cổng cho dữ liệu truyền đi. Bạn phải chỉ định rõ cổng nào FileZilla sẽ sử dụng."

#: resources.h:703
msgid "In case you have a router, you will have to forward all available ports, as FileZilla has no influence on the ports your system chooses."
msgstr "Trong trường hợp bạn có một bộ định tuyến router, bạn sẽ phải chọn các cổng có hiệu lực, có vẻ như FileZilla không có tác dụng với các cổng mà hệ thống của bạn đã chọn."

#: resources.h:254
msgid "In case you prefer automatic updates, you can enable automatic update checks in the settings dialog."
msgstr "Trong trường hợp bạn thích tự động cập nhật phiên bản mới, bạn hãy bật tự động kiểm tra phiên bản mới trong hộp thoại cài đặt."

#: resources.h:691
#: resources.h:755
msgid "In order to use active mode, FileZilla needs to know your external IP address."
msgstr "Trong thứ tự sử dụng chế độ tích cực, FileZilla cần phải biết địa chỉ IP trên Internet của bạn."

#: resources.h:676
msgid "In passive mode, which is recommended for most users, FileZilla asks the server for a port and connects to the given port. Not much configuration has to be done for this."
msgstr "Trong chế độ thụ động, chế độ khuyến nghị với phần lớn người dùng, FileZilla hỏi máy chủ cổng kết nối và kết nối tới cổng đó. Không nhiều cấu hình phải làm việc cho điều này."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:884
msgid "Incomplete chain, top certificate is not self-signed certificate authority certificate"
msgstr "Móc xích không hoàn thành được, phàn đầu giấy chứng nhận không tự định nghĩa quyền chứng nhận quyền"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1064
msgid "Incorrect password"
msgstr "Mật khẩu sai"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:765
msgid "Initializing TLS..."
msgstr "Đang khởi tạo TLS..."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:751
msgid "Insecure server, it does not support FTP over TLS."
msgstr "Máy chủ không an toàn, không hỗ trợ FTP thông qua TLS."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:851
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:870
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:191
msgid "Interactive"
msgstr "Tính tương tác"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:126
msgid "Interface"
msgstr "Giao diện"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:219
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1021
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1597
msgid "Interrupted by user"
msgstr "Bị ngắt bởi người sử dụng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:772
msgid "Invalid Content-Length"
msgstr "Độ dài của nội dung không hợp lệ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:623
msgid "Invalid HTTP Response"
msgstr "HTTP trả lời không hợp lệ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:544
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:604
msgid "Invalid character sequence received, disabling UTF-8. Select UTF-8 option in site manager to force UTF-8."
msgstr "Chuỗi ký tự liên tiếp nhận được không hợp lệ, UTF-8 bị đình chỉ. Chọn tùy chọn UTF-8 trong Danh bạ để bắt buộc UTF-8."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:896
msgid "Invalid chunk size"
msgstr "Tổng kiểm tra kích thước không đúng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:353
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:363
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:372
msgid "Invalid data received"
msgstr "Dữ liệu nhận về không hợp lệ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:32
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:48
msgid "Invalid date"
msgstr "Ngày tháng không hợp lệ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1337
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1362
msgid "Invalid filename"
msgstr "Tên không hợp lệ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:173
msgid "Invalid host, after closing bracket only colon and port may follow."
msgstr "Máy chủ không hợp lệ, sau khi đóng dấu ngoặc đơn chỉ có một dấu hai chấm và cổng theo sau."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/loginmanager.cpp:104
msgid "Invalid input"
msgstr "Nguồn vào không hợp lệ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:61
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:194
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:206
msgid "Invalid port given. The port has to be a value from 1 to 65535."
msgstr "Giá trị cổng sai. Cổng phải có giá trị từ 1 đến 65535."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:91
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:121
msgid ""
"Invalid protocol specified. Valid protocols are:\n"
"ftp:// for normal FTP,\n"
"sftp:// for SSH file transfer protocol,\n"
"ftps:// for FTP over SSL (implicit) and\n"
"ftpes:// for FTP over SSL (explicit)."
msgstr ""
"Đặt giao thức sai. Giao thức đúng là:\n"
"ftp:// cho giao thức FTP thông thường,\n"
"sftp:// cho kiểu giao thức truyền tập tin SSH,\n"
"ftps:// cho giao thức FTP thông qua SSL (ẩn) và\n"
"ftpes://cho giao thức FTP thông qua SSL (rõ ràng)."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:698
msgid "Invalid regular expression in search conditions."
msgstr "Điều kiện biểu thức chính quy không hợp lệ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:633
msgid "Invalid response code"
msgstr "Mã đáp ứng sai"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:692
#, c-format
msgid "Invalid search conditions: %s"
msgstr "Điều kiện tìm kiếm không hợp lệ: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:419
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:439
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:456
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:463
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:470
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:487
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:556
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:735
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:742
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:822
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:829
msgid "Invalid site path"
msgstr "Đường dẫn địa chỉ không hợp lệ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:679
msgid "Invalid size in condition"
msgstr "Kích thước không hợp lệ trong điều kiện"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:136
msgid "Invalid username given."
msgstr "Tên người dùng đã cho không hợp lệ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:189
msgid "Jurisdiction country:"
msgstr "Khu vực của quốc gia:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:191
msgid "Jurisdiction locality:"
msgstr "Khu vực của vùng:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:190
msgid "Jurisdiction state or province:"
msgstr "Khu vực của bang hay tỉnh:"

#: resources.h:914
msgid "Keep directories on top"
msgstr "Giữ thư mục ở trên cao nhất"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:670
msgid "Keep in mind that not all servers support this feature and may return incorrect listings if this option is enabled. Although FileZilla performs some tests to check if the server supports this feature, the test may fail."
msgstr "Hãy hiểu rằng là không phải mọi máy chủ hỗ trợ đặc tính này và có thể nhận lại những danh sách sai nếu tùy chọn này được bật. Dù FileZilla thực hiện một số lần thử để kiểm tra xem máy chủ hỗ trợ đặc tính này hay không, sự thử có thể thất bại."

#: resources.h:337
msgid "Key exchange"
msgstr "Khóa trao đổi"

#: resources.h:601
msgid "L&owest"
msgstr "Thấp &nhất"

#: resources.h:930
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:131
msgid "Language"
msgstr "Ngôn ngữ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1527
msgid "Language changed"
msgstr "Ngôn ngữ đã thay đổi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:361
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:383
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:268
msgid "Last modified"
msgstr "Ngày sửa gần nhất"

#: resources.h:859
msgid "Layout"
msgstr "Bố trí"

#: resources.h:805
msgid "Limit for concurrent &downloads:"
msgstr "Giới hạn tải xuốn&g hiện hành:"

#: resources.h:807
msgid "Limit for concurrent &uploads:"
msgstr "Giới hạn tải &lên hiện hành:"

#: resources.h:750
msgid "Limit local ports"
msgstr "Giới hạn các cổng nội bộ"

#: resources.h:960
msgid "Limit size of logfile"
msgstr "Giới hạn kích thước của tệp nhật trình"

#: resources.h:961
msgid "Limit:"
msgstr "Giới hạn:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:839
msgid "Line length exceeded"
msgstr "Vượt quá độ dài dòng"

#: resources.h:167
msgid "Linked against"
msgstr "Liên kết ngược"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:267
msgid "Listen socket closed"
msgstr "Gói mạng để nghe bị đóng lại"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/logging.cpp:220
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/StatusView.cpp:296
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/StatusView.cpp:361
msgid "Listing:"
msgstr "Danh sách:"

#: resources.h:753
msgid "Lo&west available port:"
msgstr "Cổn&g thấp nhất có thể:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1278
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1532
msgid "Local"
msgstr "Máy nội bộ"

#: resources.h:364
msgid "Local file"
msgstr "Tập tin nội bộ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:328
msgid "Local file does not exist."
msgstr "Tập tin nội bộ không tồn tại."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:323
msgid "Local file is a directory instead of a regular file."
msgstr "Tập tin nội bộ là một thư mục thay thế của một tập tin thông thường."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:369
msgid "Local file is not a valid filename."
msgstr "Tên tập tin nội bộ không hợp lệ."

#: resources.h:203
msgid "Local filters:"
msgstr "Bộ lọc nội bộ:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/viewheader.cpp:360
msgid "Local site:"
msgstr "Địa chỉ máy nội bộ:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:183
msgid "Locality:"
msgstr "Vị trí:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_logging.cpp:97
msgid "Log file"
msgstr "Tập tin nhật ký"

#: resources.h:251
msgid "Log of update check:"
msgstr "Nhật ký kiểm tra cập nhật phiên bản mới:"

#: resources.h:955
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:140
msgid "Logging"
msgstr "Nhật ký"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:818
msgid "Login data contains non-ASCII characters and server might not be UTF-8 aware. Cannot fall back to local charset since using proxy."
msgstr "Dữ liệu đăng nhập chứa các ký tự không nằm trong bộ mã ASCII và máy chủ có thể không nhận dạng được bộ mã UTF-8. Không thể quay lại sử dụng bộ ký tự nội bộ từ khi sử dụng máy chủ ủy nhiệm proxy."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:825
msgid "Login data contains non-ASCII characters and server might not be UTF-8 aware. Trying local charset."
msgstr "Dữ liệu đăng nhập chứa các ký tự không nằm trong bộ mã ASCII và máy chủ có thể không nhận dạng được bộ mã UTF-8. Thử sử dụng bộ ký tự nội bộ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:854
msgid "Login sequence fully executed yet not logged in. Aborting."
msgstr "Chuỗi đăng nhập thực hiện đầy đủ tuy thế vẫn chưa đăng nhập được. Hủy."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:95
msgid "Logontype has to be either 'ask' or 'interactive' (without the quotes)."
msgstr "Kiểu đăng nhập không phải là 'hỏi' thì phải là 'tương tác' (không có dấu nháy)."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:10
#, c-format
msgid "Logontype, can only be used together with FTP URL. Argument has to be either '%s' or '%s'"
msgstr "Kiểu đăng nhập, có thể chỉ sử dụng cùng với địa chỉ FTP. Tham số phải là '%s' hay '%s'"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:917
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1004
msgid "Low"
msgstr "Thấp"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:915
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1002
msgid "Lowest"
msgstr "Thấp nhất"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:67
msgid "Lowest available port has to be a number between 1024 and 65535."
msgstr "Giá trị cổng thấp nhất phải là số nằm giữa 1024 và 65535."

#: resources.h:20
#: resources.h:44
msgid "MAC:"
msgstr "Địa chỉ MAC:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:67
msgid "Make sure the file can be accessed and is a well-formed XML document."
msgstr "Hãy chắc chắn rằng tập tin có thể được phép truy cập và hợp chuẩn tài liệu dạng XML."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:827
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:839
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:854
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:896
#, c-format
msgid "Malformed chunk data: %s"
msgstr "Mẩu dữ liệu sai lệch: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:772
#, c-format
msgid "Malformed header: %s"
msgstr "Phần đầu sai lệch: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:593
msgid "Malformed reply, server not sending proper line endings"
msgstr "Phần trả lời sai lệch, máy chủ không gửi ký tự xuống dòng thích hợp"

#: resources.h:394
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:309
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:316
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:323
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:328
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:336
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:343
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:350
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:369
msgid "Manual transfer"
msgstr "Truyền thủ công"

#: resources.h:434
msgid "Match all of the following"
msgstr "Tương ứng với tất cả cái như sau"

#: resources.h:435
msgid "Match any of the following"
msgstr "Tương ứng với tất cả cái như sau"

#: resources.h:436
msgid "Match none of the following"
msgstr "Không tương ứng với tất cả cái như sau"

#: resources.h:803
msgid "Maximum simultaneous &transfers:"
msgstr "Tối đa số truyền đi đồng &thời:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:378
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1855
msgid "Message log"
msgstr "Nhật ký thông tin"

#: resources.h:870
msgid "Message log position"
msgstr "Vị trí của nhật trình thông báo"

#: resources.h:962
msgid "MiB"
msgstr "MiB"

#: resources.h:97
msgid "Minutes"
msgstr "Phút"

#: resources.h:358
msgid "Move &down"
msgstr "Di chuyển x&uống"

#: resources.h:357
msgid "Move &up"
msgstr "Di chuyển &lên"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1067
msgid "My Computer"
msgstr "Thư mục Máy tính của Tôi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1057
msgid "My Documents"
msgstr "Thư mục My Documents"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:290
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:718
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:720
msgid "My Sites"
msgstr "Thư mục My Sites"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_themes.cpp:176
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_themes.cpp:178
msgid "N/a"
msgstr "Không định nghĩa"

#: resources.h:399
msgid "Name"
msgstr "Tên"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:713
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1181
msgid "Name already exists"
msgstr "Tên đã tồn tại rồi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:836
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:759
msgid "Name of bookmark already exists."
msgstr "Tên đánh dấu trang đã tồn tại."

#: resources.h:120
#: resources.h:168
msgid "Name:"
msgstr "Tên:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:347
msgid "Need to enter filter name"
msgstr "Phải nhập tên bộ lọc"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:682
msgid "Need to enter valid remote path"
msgstr "Phải nhập đường dẫn máy mạng hợp lệ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:996
msgid "Need to specify a character encoding"
msgstr "Cần chỉ rõ bộ mã ký tự"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:436
msgid "Network unreachable"
msgstr "Mạng máy tính không tới được"

#: resources.h:73
msgid "New &Folder"
msgstr "Thư &mục mới"

#: resources.h:494
msgid "New &tab"
msgstr "&Tab mới"

#: resources.h:74
#: resources.h:414
msgid "New Book&mark"
msgstr "Tạo đánh dấu &mới"

#: resources.h:395
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:55
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:69
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:76
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:83
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:93
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:99
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:108
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:453
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:545
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:551
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:557
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:580
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:836
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:759
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2116
msgid "New bookmark"
msgstr "Tạo đánh dấu mới"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1618
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1185
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1288
msgid "New directory"
msgstr "Thư &mục mới"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/welcome_dialog.cpp:50
#, c-format
msgid "New features and improvements in %s"
msgstr "Các đặc tính mới và sự cải tiến trong %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:129
msgid "New filter"
msgstr "Bộ lọc mới"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:914
msgid "New folder"
msgstr "Thư mục mới"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:622
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:636
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2092
msgid "New site"
msgstr "Tạo địa chỉ mới"

#: resources.h:868
msgid "Next to the transfer queue"
msgstr "Hàng đợi truyền tiếp theo"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:877
msgid "No"
msgstr "Không"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/export.cpp:26
msgid "No category to export selected"
msgstr "Không có category để xuất ra được chọn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:2297
msgid "No command given, aborting."
msgstr "Không có lệnh được chỉ rõ,bãi bỏ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3898
msgid "No external IP address set, trying default."
msgstr "Không có địa chỉ IP trên Internet được đặt, đang thử mặc định."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1219
msgid "No files are currently being edited."
msgstr "Không có tập tin nào hiện thời đang được biên tập."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:141
msgid "No filter name given"
msgstr "Tên bộ lọc không được chỉ rõ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:76
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:187
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:216
msgid "No host given, please enter a host."
msgstr "Không có máy chủ được chỉ rõ, hãy nhập tên máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_themes.cpp:101
msgid "No images available"
msgstr "Không có ảnh nào có thể dùng được"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:3168
msgid "No more files in the queue!"
msgstr "Không thể thêm tập tin vào hàng đợi nữa!"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:351
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:420
msgid "No name for the filterset given."
msgstr "Không có tên cho bộ lọc nhận được."

#: resources.h:430
msgid "No program associated with filetype"
msgstr "Chưa có chương trình nào liên kết với kiểu tệp này"

#: resources.h:420
#, c-format
msgid "No program has been associated to edit files with the extension '%s'."
msgstr "Chưa có chương trình nào được liên kết để chỉnh sửa tệp với phần mở rộng '%s'."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:540
msgid "No search results"
msgstr "Không tìm thấy"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:256
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:268
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:299
msgid "No sites available"
msgstr "Chưa có địa chỉ nào có thể dùng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:404
msgid "No supported SOCKS5 auth method"
msgstr "Không hỗ trợ phương thức xác minh SOCKS5"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/loginmanager.cpp:104
msgid "No username given."
msgstr "Không có tên người dùng này."

#: resources.h:924
#: resources.h:929
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:54
msgid "None"
msgstr "Không"

#: resources.h:374
msgid "None selected yet"
msgstr "Chưa có gì được chọn"

#: resources.h:816
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:847
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:866
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:920
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1007
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:160
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:185
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:560
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1288
msgid "Normal"
msgstr "Bình thường"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queueview_failed.cpp:326
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queueview_failed.cpp:351
msgid "Not all items could be requeued for viewing/editing."
msgstr "Không phải tất cả các mục tin đều có thể yêu cầu xem/biên tập."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:199
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:504
msgid "Not connected"
msgstr "Chưa được kết nối"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2347
msgid "Not connected to any server"
msgstr "Không kết nối tới bất kỳ máy chủ nào"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:564
msgid "Not connected to any server."
msgstr "Không có bất kỳ kết nối tới máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:27
msgid "Not connected."
msgstr "Chưa được kết nối."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:668
msgid "Note that this feature is only supported using the FTP protocol."
msgstr "Chú ý rằng đặc tính này chỉ hỗ trợ sử dụng giao thức FTP."

#: resources.h:784
msgid "Note: This only works with plain, unencrypted FTP connections."
msgstr "Chú ý: Nó chỉ hoạt động với kết nối FTP thông thường, không bị mã hóa."

#: resources.h:801
msgid "Note: Using a generic proxy forces passive mode on FTP connections."
msgstr "Chú ý: Sử dụng máy chủ ủy nhiệmc proxy chung áp đặt kết nối FTP trong chế độ thụ động."

#: resources.h:903
msgid "Number of decimal places:"
msgstr "Số chữ số thập phân:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection.cpp:35
msgid "Number of retries has to be between 0 and 99."
msgstr "Số lần thử lại phải nằm giữa 0 và 99."

#: resources.h:333
msgid "O&pen file"
msgstr "&Mở tập tin"

#: resources.h:24
#: resources.h:46
#: resources.h:68
#: resources.h:130
#: resources.h:152
#: resources.h:173
#: resources.h:183
#: resources.h:196
#: resources.h:211
#: resources.h:228
#: resources.h:279
#: resources.h:288
#: resources.h:295
#: resources.h:303
#: resources.h:326
#: resources.h:334
#: resources.h:353
#: resources.h:359
#: resources.h:392
#: resources.h:406
#: resources.h:428
#: resources.h:451
#: resources.h:460
#: resources.h:474
#: resources.h:487
#: resources.h:727
msgid "OK"
msgstr "Đồng ý"

#: resources.h:683
msgid "On the following pages, the selected transfer mode will be configured, as well as the fallback mode if enabled."
msgstr "Trong trang tiếp theo đây, chế độ truyền được chọn sẽ được cấu hình, cũng tốt cho việc quay lại chế độ dự phòng nếu nó được bật."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:887
msgid "Once"
msgstr "Một lần"

#: resources.h:954
msgid "Only the versions of FileZilla and the operating system you are using will be submitted to the server."
msgstr "Chỉ phiên bản của FileZilla và hệ điều hành bạn đang sử dụng sẽ chuyển tới cho máy chủ."

#: resources.h:652
msgid "Open directory in system's file manager"
msgstr "Mở thư mục trong bộ quản lý tập tin hệ thống"

#: resources.h:976
#: resources.h:977
msgid "Open the Site Manager"
msgstr "Mở Danh bạ"

#: resources.h:564
msgid "Open the file."
msgstr "Mở tập tin."

#: resources.h:507
msgid "Open the settings dialog of FileZilla"
msgstr "Mở hộp thoại cài đặt của FileZilla"

#: resources.h:309
msgid "Opened as:"
msgstr "Mở như là:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2647
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2029
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2074
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2161
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2174
msgid "Opening failed"
msgstr "Mở bị lỗi"

#: resources.h:495
msgid "Opens a new tab"
msgstr "Mở một tab mới"

#: resources.h:492
msgid "Opens the Site Manager"
msgstr "Mở Danh bạ"

#: resources.h:997
msgid "Opens the directory listing filter dialog. Right-click to toggle filters."
msgstr "Mở hộp thoại danh sách bộ lọc thư mục. Bấm chuột phải để bật hoặc tắt các bộ lọc."

#: resources.h:171
msgid "Operating system"
msgstr "Hệ điều hành"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:306
msgid "Operating system problem detected"
msgstr "Trục trặc của hệ điều hành đã tìm ra"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:177
msgid "Organization:"
msgstr "Tổ chức:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:199
msgid "Other:"
msgstr "Cái khác:"

#: resources.h:729
msgid "Overview"
msgstr "Tổng quan"

#: resources.h:59
msgid "Overwrite &if source newer"
msgstr "Ghi đè nếu có nguồn mớ&i hơn"

#: resources.h:260
#: resources.h:270
#: resources.h:839
#: resources.h:848
msgid "Overwrite file"
msgstr "Ghi đè"

#: resources.h:262
#: resources.h:272
#: resources.h:841
#: resources.h:850
msgid "Overwrite file if size differs"
msgstr "Ghi đè nếu kích thước khác biệt"

#: resources.h:263
#: resources.h:273
#: resources.h:842
#: resources.h:851
msgid "Overwrite file if size differs or source file is newer"
msgstr "Ghi đè nếu mới hơn hay kích thước khác biệt"

#: resources.h:261
#: resources.h:271
#: resources.h:840
#: resources.h:849
msgid "Overwrite file if source file newer"
msgstr "Ghi đè nếu có nguồn mới hơn"

#: resources.h:60
msgid "Overwrite if &different size"
msgstr "Ghi đè nếu kích thước &khác biệt"

#: resources.h:61
msgid "Overwrite if different si&ze or source newer"
msgstr "Ghi đè nếu nguồn mới hơn hay &kích thước khác biệt"

#: resources.h:134
msgid "Owner permissions"
msgstr "Quyền sở hữu"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:363
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:385
msgid "Owner/Group"
msgstr "Người sở hữu/Nhóm"

#: resources.h:874
msgid "P&revent system from entering idle sleep during transfers and other operations"
msgstr "Hệ thống trở ngại từ việc đi vào t&rạng thái nghỉ trong suốt quá trình truyền và các tác vụ khác"

#: resources.h:781
#: resources.h:797
#, no-c-format
msgid "P&roxy host:"
msgstr "Máy chủ ủy thá&c proxy:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:488
msgid "PORT command tainted by router or firewall."
msgstr "Lệnh PORT hỏng bởi bộ định tuyến router hoặc tường lửa firewall."

#: resources.h:743
msgid "Pa&ssive (recommended)"
msgstr "Thụ độn&g (nên dùng)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:324
msgid "Package"
msgstr "Đóng gói"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2489
msgid "Parameter not a valid URL"
msgstr "Tham số không hợp chuẩn URL"

#: resources.h:85
#: resources.h:383
#: resources.h:721
msgid "Pass&word:"
msgstr "Mật &khẩu:"

#: resources.h:679
msgid "Passive (recommended)"
msgstr "Thụ động (nên dùng)"

#: resources.h:763
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:119
msgid "Passive mode"
msgstr "Chế độ thụ động"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:588
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:601
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:612
msgid "Passive mode has been set as default transfer mode."
msgstr "Chế độ thụ động được đặt là chế độ truyền mặc định."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:281
msgid "Password required"
msgstr "Yêu cầu mật khẩu"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:380
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:147
msgid "Path"
msgstr "Đường dẫn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2355
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3185
#, c-format
msgid "Path cannot be constructed for directory %s and subdir %s"
msgstr "Đường dẫn không thể xây dựng từ thư mục %s và thư mục con %s"

#: resources.h:401
msgid "Paths"
msgstr "Đường dẫn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1257
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1400
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1499
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1512
msgid "Pending removal"
msgstr "Loại bỏ lệnh còn chờ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:142
msgid "Permission"
msgstr "Quyền"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:362
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:384
msgid "Permissions"
msgstr "Các quyền"

#: resources.h:170
msgid "Platform:"
msgstr "Nền tảng:"

#: resources.h:250
msgid "Please check http://filezilla-project.org for the most recent version of FileZilla."
msgstr "Xin hãy kiểm tra phiên bản mới của FileZila tại http://filezilla-project.org."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:553
msgid "Please check on http://filezilla-project.org/probe.php that the server is running and carefully check your settings again."
msgstr "Xin kiểm tra tại http://filezilla-project.org/probe.php máy chủ này phải chạy được và cẩn thận kiểm tra lại cài đặt của bạn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1076
msgid "Please check the package manager of your system for an updated package or visit http://filezilla-project.org to download the source code of FileZilla."
msgstr "Xin kiểm tra lại chương trình quản lý đóng gói trong hệ thống của bạn cho gói cập nhật hay truy cập http://filezilla-project.org để tải về mã nguồn của FileZilla."

#: resources.h:685
msgid "Please configure any firewalls and routers so that FileZilla can establish outgoing connection to arbitrary ports."
msgstr "Xin hãy cấu hình tường lửa firewall và bộ định tuyến router để FileZilla có thể thiết lập kết nối ra ngoài tới các cổng chuyên dùng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:623
msgid "Please disable settings like 'DMZ mode' or 'Game mode' on your router."
msgstr "Xin hãy tắt các cài đặt giống như là như chế độ 'DMZ' hay 'Game' trong bộ định tuyến router của bạn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:562
msgid "Please ensure you have a stable internet connection and carefully check your settings again."
msgstr "Xin chắc chắn là bạn có kết nối Internet ổn định và kiểm tra cẩn thận lại các cài đặt."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_dateformatting.cpp:70
msgid "Please enter a custom date format."
msgstr "Đề nghị nhập định dạng ngày tháng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_dateformatting.cpp:73
msgid "Please enter a custom time format."
msgstr "Đề nghị nhập định dạng thời gian."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:695
msgid "Please enter a date of the form YYYY-MM-DD such as for example 2010-07-18."
msgstr "Xin nhập ngày tháng theo định dạng YYYY-MM-DD ví dụ như 2010-07-18."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:54
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:111
#, c-format
msgid "Please enter a download speed limit greater or equal to 0 %s/s."
msgstr "Hãy nhập giá trị giới hạn tải về lớn hơn hoặc bằng 0 %s/s."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:134
msgid "Please enter a name for the new filter."
msgstr "Đề nghị nhập tên cho bộ lọc mới."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:241
msgid "Please enter a new name for the copied filter."
msgstr "Đề nghị nhập tên mới cho bộ lọc sao chép."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:404
#, c-format
msgid "Please enter a new name for the filter set \"%s\""
msgstr "Đề nghị nhập tên mới cho bộ lọc \"%s\"."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:194
msgid "Please enter a new name for the filter."
msgstr "Đề nghị nhập tên mới cho bộ lọc."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:101
msgid "Please enter a number between 0 and 10 for the number of concurrent downloads."
msgstr "Hãy nhập một số từ 0 đến 10 cho số kết nối tải xuống hiện hành."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:105
msgid "Please enter a number between 0 and 10 for the number of concurrent uploads."
msgstr "Hãy nhập một số từ 0 đến 10 cho số kết nối tải lên hiện hành."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:97
msgid "Please enter a number between 1 and 10 for the number of concurrent transfers."
msgstr "Hãy nhập một số từ 0 đến 10 cho số kết nối truyền hiện hành."

#: resources.h:117
msgid "Please enter a password for this server:"
msgstr "Nhập mật khẩu cho máy chủ này:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:2286
msgid ""
"Please enter a path and executable to run.\n"
"E.g. c:\\somePath\\file.exe under MS Windows or /somePath/file under Unix.\n"
"You can also optionally specify program arguments."
msgstr ""
"Xin hãy nhập đường dẫn và chương trình thực thi để chạy.\n"
"Ví dụ c:\\somePath\\file.exe nếu chạy trên MS Windows hay /somePath/file nếu dưới Unix.\n"
"Bạn cũng có thể ghi rõ các đối số tùy chọn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection.cpp:46
msgid "Please enter a timeout between 5 and 9999 seconds or 0 to disable timeouts."
msgstr "Hãy nhập thời gian quá giờ từ 5 đến 9999 giây hoặc giá trị 0 để bỏ chức năng này."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:344
msgid "Please enter a unique name for this filter set"
msgstr "Hãy đặt tên duy nhất cho bộ lọc này"

#: resources.h:118
msgid "Please enter a username for this server:"
msgstr "Xin nhập tên người dùng cho máy chủ này:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:182
msgid "Please enter a valid portrange."
msgstr "Hãy nhập vùng giá trị cổng hợp lệ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:161
msgid "Please enter an URL where to get your external address from"
msgstr "Xin hãy nhập địa chỉ URL nơi mà nhận được địa chỉ Internet của bạn từ đó"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_updatecheck.cpp:41
msgid "Please enter an update interval of at least 7 days"
msgstr "Hãy nhập khoảng thời gian giữa các lần cập nhật ít nhất là 7 ngày"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:62
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:118
#, c-format
msgid "Please enter an upload speed limit greater or equal to 0 %s/s."
msgstr "Hãy nhập giới hạn tốc độ tải lên có giá trị lớn hơn hoặc bằng 0 %s/s."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:576
msgid ""
"Please enter raw FTP command.\n"
"Using raw ftp commands will clear the directory cache."
msgstr ""
"Xin nhập dòng lệnh thô của giao thức FTP.\n"
"Sử dụng dòng lệnh thô sẽ xóa bộ đệm dữ liệu thư mục."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1604
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1183
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1182
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1274
msgid "Please enter the name of the directory which should be created:"
msgstr "Xin hãy nhập tên của thư mục sẽ được tạo ra:"

#: resources.h:119
msgid "Please enter username and password for this server:"
msgstr "Nhập tên mật khẩu cho máy chủ này:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:142
msgid "Please enter your external IP address"
msgstr "Nhập địa chỉ IP trên Internet của bạn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:593
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:606
msgid "Please enter your external IP address on the active mode page of this wizard. In case you have a dynamic address or don't know your external address, use the external resolver option."
msgstr "Nhập địa chỉ IP trên Internet của bạn trên chế độ trang tích cực của chương trình thuật sĩ này. Trong trường hợp bạn có một địa chỉ động hay bạn không biết địa chỉ, sử dụng tùy chọn thiết bị phân tích từ bên ngoài."

#: resources.h:672
msgid "Please follow the instructions carefully, as wrong configuration will prevent successful FTP connections."
msgstr "Xin hãy đặt các chỉ lệnh một cách cẩn thận, sự cấu hình sai sẽ ngăn cản kết nối FTP thành công."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:617
msgid "Please make sure FileZilla is allowed to establish outgoing connections and make sure you typed the address of the address resolver correctly."
msgstr "Xin chắc chắn là FileZilla cho phép thiết lập kết nối ra ngoài và cũng chắn chắn là bạn gõ địa chỉ chính xác."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:258
msgid "Please make sure the requested locale is installed on your system."
msgstr "Xin chắc chắn là nơi xảy ra yêu cầu đã được cài đặt trong hệ thống của bạn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:594
msgid "Please make sure your router is using the latest available firmware. Furthermore, your router has to be configured properly. You will have to use manual port forwarding. Don't run your router in the so called 'DMZ mode' or 'game mode'."
msgstr "Xin hãy chắc chắn là bộ định tuyến router đang sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất. Hơn nữa, bộ định tuyến của bạn phải được cấu hình một cách đúng đắn. Bạn sẽ phải cấu hình cổng thủ công. Đừng sử dụng bộ định tuyến trong chế độ 'DMZ' hay 'Game'."

#: resources.h:686
msgid "Please note that FileZilla has no influence on the port the server chooses. So the server might choose a port which your firewall thinks is only used by trojans or other malware. This might raise a false alarm you can safely discard."
msgstr "Xin chú ý là FileZilla không có tác dụng trên cổng mà máy chủ lựa chọn. Do đó máy chủ có thể chọn một cổng mà chương trình tường lửa firewall của bạn cho rằng nó chỉ sử dụng bởi trojans hay malware. Điều này có thể kích hoạt một cảnh báo sai bạn có thể loại bỏ một cách an toàn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:718
msgid "Please note that preserving timestamps on uploads on FTP, FTPS and FTPES servers only works if they support the MFMT command."
msgstr "Xin chú ý là lưu trữ dấu thời gian trong việc tải lên máy chủ FTP, FTPS và FTPES chỉ hoạt động nếu chúng hỗ trợ lệnh MFMT."

#: resources.h:740
msgid "Please note that some servers might ban you if you try to reconnect too often or in too short intervals."
msgstr "Xin chú ý là một số máy chủ có thể cấm bạn nếu bạn thử kết nối đi kết nối lại quá nhiều lần hay trong khoảng thời gian quá ngắn."

#: resources.h:890
#: resources.h:896
#, no-c-format
msgid "Please read http://wiki.filezilla-project.org/Date_and_Time_formatting for details"
msgstr "Xin hãy đọc http://wiki.filezilla-project.org/Date_and_Time_formatting để biết thêm chi tiết"

#: resources.h:246
msgid "Please retry downloading the update. Possible reasons if the problem persists (listed in order of decreasing probability):"
msgstr "Hãy thử tải về bản cập nhật. Có thể là lý do vấn đề này vẫn tiếp tục (liệt kê theo thứ tự khả năng giảm dần):"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:570
msgid "Please run this wizard again should you change your network environment or in case you suddenly encounter problems with servers that did work previously."
msgstr "Xin hãy chạy chương trình thuật sĩ này lại lần nữa có thể giúp bạn thay đổi môi trường mạng làm việc hay trong trường hợp bạn bất ngờ bắt gặp sự cố với máy chủ mà nó trước đó đã hoạt động."

#: resources.h:456
msgid "Please select an action:"
msgstr "Hãy chọn tác động:"

#: resources.h:302
msgid "Please select the categories you would like to import."
msgstr "Chọn những thể loại bạn muốn nhập vào."

#: resources.h:674
msgid "Please select the default transfer mode you would like to use."
msgstr "Đề nghị chọn chế độ truyền mặc định bạn muốn sử dụng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:38
#, c-format
msgid "Please select the new attributes for the directory \"%s\"."
msgstr "Đề nghị chọn thuộc tính mới cho thư mục \"%s\"."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:27
#, c-format
msgid "Please select the new attributes for the file \"%s\"."
msgstr "Đề nghị chọn thuộc tính mới cho tập tin \"%s\"."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:41
msgid "Please select the new attributes for the selected directories."
msgstr "Đề nghị chọn thuộc tính mới cho thư mục đã chọn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:44
msgid "Please select the new attributes for the selected files and directories."
msgstr "Đề nghị chọn thuộc tính mới cho thư mục và tập tin đã chọn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/chmoddialog.cpp:30
msgid "Please select the new attributes for the selected files."
msgstr "Xin hãy chọn các thuộc tính mới cho tập tin đã chọn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:581
msgid "Please update your firewall and make sure your router is using the latest available firmware. Furthermore, your router has to be configured properly. You will have to use manual port forwarding. Don't run your router in the so called 'DMZ mode' or 'game mode'. Things like protocol inspection or protocol specific 'fixups' have to be disabled"
msgstr "Xin hãy cập nhật chương trình tường lửa firewall và chắc chắn là bộ định tuyến router sử dụng phần mềm mới nhất, hơn nữa bộ định tuyến phải được cấu hình chính xác. Bạn sẽ phải tự cấu hình cổng. Đừng chạy bộ định tuyến trong chế độ 'DMZ' hay 'game'. Những điều giống như kiểm duyệt nghi thức hay 'fixups' phải bị tắt đi"

#: resources.h:253
msgid "Please visit http://filezilla-project.org for more information about FileZilla."
msgstr "Mời bạn truy cập http://filezilla-project.org để tìm thêm thông tin về FileZilla."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1074
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1090
msgid "Please visit http://filezilla-project.org to download the most recent version."
msgstr "Mời bạn truy cập http://filezilla-project.org để tải phiên bản mới nhất của FileZilla."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:184
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:185
msgid "Postal code:"
msgstr "Mã bưu điện:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:289
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1817
msgid "Predefined Sites"
msgstr "Giới hạn trước các địa chỉ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:717
msgid "Preserving file timestamps"
msgstr "Lưu giữ dấu thời gian của tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_themes.cpp:223
msgid "Preview:"
msgstr "Xem trước:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:910
msgid "Primary connection and data connection certificates don't match."
msgstr "Kết nối gốc và xác nhận dữ liệu kết nối không khớp nhau."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:17
msgid "Print version information to stdout and exit"
msgstr "Gửi thông tin về phiên bản tới stdout và thoát ra"

#: resources.h:913
msgid "Prioritize directories (default)"
msgstr "Thư mục ưu tiên (mặc định)"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1223
msgid "Priority"
msgstr "Quyền ưu tiên"

#: resources.h:953
msgid "Privacy policy:"
msgstr "Chính sách riêng tư:"

#: resources.h:787
msgid "Private &keys:"
msgstr "Khóa &riêng:"

#: resources.h:81
msgid "Pro&tocol:"
msgstr "Giao &thức:"

#: resources.h:783
#: resources.h:800
msgid "Pro&xy password:"
msgstr "Mật &khẩu máy chủ ủy nhiệmc proxy:"

#: resources.h:525
#: resources.h:592
msgid "Process &Queue"
msgstr "Xử lý &hàng đợi"

#: resources.h:798
msgid "Proxy &port:"
msgstr "Cổng máy chủ ủy nhiệmc &Proxy:"

#: resources.h:782
#: resources.h:799
msgid "Proxy &user:"
msgstr "Người dù&ng chủ ủy nhiệmc:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:415
msgid "Proxy authentication failed"
msgstr "Sự xác thực máy chủ ủy nhiệmc proxy bị lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/transfersocket.cpp:132
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/transfersocket.cpp:146
#, c-format
msgid "Proxy handshake failed: %s"
msgstr "Kết nối bắt tay với máy chủ ủy nhiệmc proxy bị lỗi: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:309
#, c-format
msgid "Proxy reply: %s"
msgstr "Máy chủ proxy trả lời: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:458
#, c-format
msgid "Proxy request failed: %s"
msgstr "Yêu cầu máy chủ proxy lỗi: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:480
msgid "Proxy request failed: Unknown address type in CONNECT reply"
msgstr "Yêu cầu máy chủ proxy lỗi: Không rõ kiểu địa chỉ trong trả lời CONNECT"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4382
msgid "Proxy set but proxy host or port invalid"
msgstr "Truy cập ủy nhiệmc được đặt nhưng máy chủ hay cổng hợp lệ"

#: resources.h:785
msgid "Public Key Authentication"
msgstr "Xác thực Khóa Công"

#: resources.h:8
#: resources.h:32
msgid "Public key algorithm:"
msgstr "Thuật toán Khóa Công:"

#: resources.h:142
msgid "Public permissions"
msgstr "Cho phép tất cả mọi người"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:3224
msgid "Queue has been fully processed"
msgstr "Hàng đợi đã đầy"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:462
#, c-format
msgid "Queue: %s MiB"
msgstr "Hàng đợi: %s MiB"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:392
#, c-format
msgid "Queue: %s%s"
msgstr "Hàng đợi: %s%s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:388
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:453
msgid "Queue: empty"
msgstr "Hàng đợi: rỗng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:453
msgid "Queued files"
msgstr "Hàng đợi các tập tin"

#: resources.h:448
msgid "Queueing:"
msgstr "Đang đợi:"

#: resources.h:608
msgid "R&eboot system"
msgstr "&Khởi động lại hệ thống"

#: resources.h:522
msgid "R&emote directory tree"
msgstr "Cây thư mụ&c máy mạng"

#: resources.h:622
#: resources.h:626
msgid "R&eset and requeue selected files"
msgstr "Đặt và xếp &lại hàng đợi với các tập tin đã chọn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:592
msgid "Raw FTP command"
msgstr "Lệnh FTP thô"

#: resources.h:139
msgid "Re&ad"
msgstr "Đọ&c"

#: resources.h:569
#: resources.h:583
msgid "Re&fresh"
msgstr "Làm &tươi"

#: resources.h:63
msgid "Re&name"
msgstr "Đổi tê&n"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:576
msgid "Re-run the wizard and carefully check your settings and configure all routers and firewalls accordingly."
msgstr "Chạy lại phần cấu hình trực quan và cẩn thận kiểm tra các cài đặt và cấu hình tất cả các bộ định tuyến và tường lửa cho phù hợp."

#: resources.h:143
msgid "Rea&d"
msgstr "Đọ&c"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:106
msgid "Read-only"
msgstr "Chỉ đọc"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1095
msgid "Really cancel current operation?"
msgstr "Bạn có thực sự muốn hủy hoạt động hiện hành không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1692
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:1025
#, c-format
msgid "Really delete %d directory with its contents?"
msgid_plural "Really delete %d directories with their contents?"
msgstr[0] "Bạn có thực sự muốn xóa %d thư mục và nội dung của nó không?"
msgstr[1] "Bạn có thực sự muốn xóa %d thư mục và nội dung của nó không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1690
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:1023
#, c-format
msgid "Really delete %d file?"
msgid_plural "Really delete %d files?"
msgstr[0] "Bạn có thực sự muốn xóa %d tập tin không?"
msgstr[1] "Bạn có thực sự muốn xóa %d tập tin không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1697
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:1030
#, c-format
msgid "Really delete %s and %s?"
msgstr "Bạn có thực sự muốn xóa %s và %s không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/local_filesys.cpp:136
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1123
msgid "Really delete all selected files and/or directories?"
msgstr "Bạn có thực sự muốn xóa tất cả tập tin và thư mục đã chọn không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1223
msgid "Reason"
msgstr "Lý do"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:3231
msgid "Reboot now"
msgstr "Khởi động lại ngay"

#: resources.h:148
msgid "Rec&urse into subdirectories"
msgstr "Rec&urse vào thư mục con"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/directorylistingparser.cpp:2110
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/directorylistingparser.cpp:2125
msgid "Received a line exceeding 10000 characters, aborting."
msgstr "Nhận hơn 10000 ký tự trong một dòng, đang bãi bỏ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:998
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1007
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1031
msgid "Received data tainted"
msgstr "Xác nhận dữ liệu bị hỏng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:77
msgid ""
"Reconnect information cannot be cleared while connected to a server.\n"
"If you continue, your connection will be disconnected."
msgstr ""
"Thông tin về kết nối lại không thể đầy đủ khi kết nối tới máy chủ.\n"
"Nếu bạn tiếp tục, kết nối của bạn sẽ bị đóng lại."

#: resources.h:741
msgid "Reconnection settings"
msgstr "Các cài đặt về kết nối lại"

#: resources.h:994
#: resources.h:995
msgid "Reconnects to the last used server"
msgstr "Kết nối lại với máy chủ kết nối cuối cùng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:715
msgid "Redirection to invalid address"
msgstr "Đổi hướng tới địa chỉ không hợp lệ"

#: resources.h:986
#: resources.h:987
msgid "Refresh the file and folder lists"
msgstr "Làm mới lại danh sách tập tin và thư mục"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1241
msgid "Remote"
msgstr "Máy trên mạng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:833
msgid "Remote certificate not trusted."
msgstr "Thông tin xác nhận máy mạng không tin cậy."

#: resources.h:367
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1223
msgid "Remote file"
msgstr "Tập tin máy mạng"

#: resources.h:440
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:676
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:682
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:692
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:698
msgid "Remote file search"
msgstr "Tìm kiếm tập tin máy mạng"

#: resources.h:206
msgid "Remote filters:"
msgstr "Bộ lọc máy mạng:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1232
msgid "Remote path"
msgstr "Đường dẫn máy mạng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:430
#, c-format
msgid "Remote path cannot be parsed. Make sure it is a valid absolute path and is supported by the current site's servertype (%s)."
msgstr "Không thể phân tích đường dẫn máy mạng. Hãy chắc chắn là nó hợp lệ và được hỗ trợ bởi kiểu máy chủ (%s)."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1085
#, c-format
msgid "Remote path cannot be parsed. Make sure it is a valid absolute path and is supported by the servertype (%s) selected on the parent site."
msgstr "Không thể phân tích đường dẫn máy mạng. Hãy chắc chắn là nó hợp lệ và được hỗ trợ bởi kiểu máy chủ (%s) được chọn bởi trang mẹ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:432
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:436
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1087
msgid "Remote path cannot be parsed. Make sure it is a valid absolute path."
msgstr "Không thể phân tích đường dẫn máy mạng. Hãy chắc chắn là nó hợp lệ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:350
msgid "Remote path could not be parsed."
msgstr "Đường dẫn máy mạng không thể phân tách được."

#: resources.h:445
msgid "Remote path handling:"
msgstr "Đường dẫn máy mạng đang xử lý:"

#: resources.h:313
msgid "Remote path:"
msgstr "Đường dẫn máy mạng:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/viewheader.cpp:560
msgid "Remote site:"
msgstr "Địa chỉ máy mạng:"

#: resources.h:619
#: resources.h:623
msgid "Remove &all"
msgstr "L&oại bỏ tất cả"

#: resources.h:621
#: resources.h:625
msgid "Remove &selected"
msgstr "Loại bỏ phần đã &chọn"

#: resources.h:265
#: resources.h:275
#: resources.h:844
#: resources.h:853
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/asyncrequestqueue.cpp:256
msgid "Rename file"
msgstr "Đổi tên tập tin"

#: resources.h:637
#: resources.h:658
msgid "Rename selected directory"
msgstr "Đổi tên thư mục đã chọn"

#: resources.h:573
#: resources.h:587
msgid "Rename selected files and directories"
msgstr "Đổi tên tập tin và thư mục đã chọn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2557
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3531
#, c-format
msgid "Renaming '%s' to '%s'"
msgstr "Đổi tên mới từ '%s' thành '%s'"

#: resources.h:472
msgid "Reporting bugs and feature requests"
msgstr "Đang báo cáo lỗi và các đặc tính yêu cầu"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:514
msgid "Require explicit FTP over TLS"
msgstr "Yêu cầu FTP thông qua TLS tường minh"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:515
msgid "Require implicit FTP over TLS"
msgstr "Yêu cầu FTP thông qua TLS ngầm định"

#: resources.h:624
msgid "Reset and requeue &all"
msgstr "Đặt và xếp lại toàn &bộ hàng đợi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1198
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:497
#, c-format
msgid "Resolving address of %s"
msgstr "Phân giải địa chỉ IP của %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:1159
msgid "Resolving hostname"
msgstr "Phân giải tên máy chủ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/logging.cpp:215
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:544
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:395
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/StatusView.cpp:290
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/StatusView.cpp:344
msgid "Response:"
msgstr "Trả về:"

#: resources.h:439
msgid "Results:"
msgstr "Kết quả:"

#: resources.h:264
#: resources.h:274
#: resources.h:843
#: resources.h:852
msgid "Resume file transfer"
msgstr "Phục hồi lại việc truyền"

#: resources.h:858
msgid "Resuming ASCII files can cause problems if server uses a different line ending format than the client."
msgstr "Phục hồi tập tin ASCII có thể là nguyên nhân của sự cố nếu máy chủ sử dụng kiểu xuống dòng khác với máy khách."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:955
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1292
msgid "Retrieving directory listing..."
msgstr "Đang nhận danh sách thư mục..."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3916
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:707
#, c-format
msgid "Retrieving external IP address from %s"
msgstr "Nhận địa chỉ IP từ %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:891
msgid "Root certificate is not trusted"
msgstr "Thông tin xác nhận không được xác nhận."

#: resources.h:500
msgid "S&how files currently being edited..."
msgstr "&Hiển thị tập tin đang sửa..."

#: resources.h:875
msgid "S&how the Site Manager on startup"
msgstr "&Hiện Trình quản lý site khi khởi động"

#: resources.h:609
msgid "S&hutdown system"
msgstr "Tắt &hệ thống"

#: resources.h:437
msgid "S&top"
msgstr "&Dừng lại"

#: resources.h:516
msgid "S&ynchronized browsing"
msgstr "&Duyệt đồng bộ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:121
msgid "SFTP"
msgstr "Giao thức SFTP"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:846
msgid "Save settings?"
msgstr "Lưu lại các cài đặt không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1831
msgid "Scanning for files to add to queue"
msgstr "Quét toàn bộ các tập tin để thêm vào hàng đợi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1833
msgid "Scanning for files to upload"
msgstr "Quét toàn bộ các tập tin để tải lên"

#: resources.h:433
msgid "Search &conditions:"
msgstr "Điều &kiện tìm kiếm:"

#: resources.h:431
msgid "Search &directory:"
msgstr "&Thư mục tìm kiếm:"

#: resources.h:1002
msgid "Search for files recursively."
msgstr "Tìm kiếm đệ qui tập tin."

#: resources.h:541
msgid "Search server for files"
msgstr "Tìm kiếm tập tin trên máy chủ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:531
msgid "Security information"
msgstr "Thông tin an toàn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:564
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:577
msgid "See also: http://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration"
msgstr "Xem thêm tại: http://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration"

#: resources.h:375
msgid "Sele&ct server"
msgstr "&Chọn máy chủ"

#: resources.h:726
msgid "Select &page:"
msgstr "Chọn tr&ang:"

#: resources.h:878
msgid "Select Theme"
msgstr "Chọn Theme"

#: resources.h:836
msgid "Select default action to perform if target file of a transfer already exists."
msgstr "Chọn hành động thực thi mặc định nếu tập tin đích của việc truyền tập tin đã tồn tại từ trước."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:162
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1702
msgid "Select default editor"
msgstr "Chọn trình soạn thảo mặc định"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/defaultfileexistsdlg.cpp:18
msgid "Select default file exists action if the target file already exists. This selection is valid only for the current session."
msgstr "Chọn hành động mặc định với tập tin đích đã tồn tại nếu tập tin đích đã tồn tại. Lựa chọn này hợp lệ chỉ cho phiên làm việc hiện hành."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/defaultfileexistsdlg.cpp:16
msgid "Select default file exists action only for the currently selected files in the queue."
msgstr "Chọn hành động mặc định với tập tin đích đã tồn tại chỉ dành cho các tập tin hiện hành đã chọn trong hàng đợi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:328
msgid "Select download location for package"
msgstr "Chọn vị trí tải về cho gói tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:360
msgid "Select file containing private key"
msgstr "Chọn tập tin có chứa khóa riêng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/export.cpp:38
msgid "Select file for exported data"
msgstr "Chọn tập tin cho dữ liệu xuất ra"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/export.cpp:34
msgid "Select file for exported queue"
msgstr "Chọn tập tin cho hàng đợi xuất ra"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/export.cpp:36
msgid "Select file for exported settings"
msgstr "Chọn tập tin để xuất ra thông tin cài đặt"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/export.cpp:32
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2169
msgid "Select file for exported sites"
msgstr "Chọn tập tin cho địa chỉ xuất ra"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:15
msgid "Select file to import settings from"
msgstr "Chọn tập tin để nhập thông tin cài đặt"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:250
msgid "Select file to upload"
msgstr "Chọn tập tin để tải lên"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:304
msgid "Select filename for converted keyfile"
msgstr "Chọn tập tin để chuyển đổi khóa tập tin"

#: resources.h:421
#, no-c-format
msgid "Select how these files should be opened."
msgstr "Chọn cách mở tập tin."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:805
msgid "Select target download directory"
msgstr "Chọn thư mục đích để tải về"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:245
msgid "Select target filename"
msgstr "Chọn tên tập tin đích"

#: resources.h:291
msgid "Select the categories to export:"
msgstr "Chọn những thể loại cần xuất thông tin:"

#: resources.h:282
msgid "Select the private data you would like to delete."
msgstr "Chọn thông tin riêng tư bạn muốn xóa."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:772
#, c-format
msgid "Selected %d directory with its contents for transfer."
msgid_plural "Selected %d directories with their contents for transfer."
msgstr[0] "Chọn %d thư mục cùng nội dung của nó để truyền."
msgstr[1] "Chọn %d thư mục cùng nội dung của nó để truyền."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:51
#, c-format
msgid "Selected %d directory."
msgid_plural "Selected %d directories."
msgstr[0] "Đã chọn %d. thư mục"
msgstr[1] "Đã chọn %d thư mục."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:770
#, c-format
msgid "Selected %d file for transfer."
msgid_plural "Selected %d files for transfer."
msgstr[0] "Đã chọn %d tập tin để truyền."
msgstr[1] "Đã chọn %d tập tin để truyền."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:58
#, c-format
msgid "Selected %d file. Total size: %s"
msgid_plural "Selected %d files. Total size: %s"
msgstr[0] "Đã chọn %d tập tin. Kích thước tổng cộng là: %s"
msgstr[1] "Đã chọn %d tập tin. Kích thước tổng cộng là: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:56
#, c-format
msgid "Selected %d file. Total size: At least %s"
msgid_plural "Selected %d files. Total size: At least %s"
msgstr[0] "Đã chọn %d tập tin. Kích thước tổng cộng ít nhất là: %s"
msgstr[1] "Đã chọn %d tập tin. Kích thước tổng cộng ít nhất là: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:777
#, c-format
msgid "Selected %s and %s for transfer."
msgstr "Đã chọn %s và %s để truyền."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:68
#, c-format
msgid "Selected %s and %s. Total size: %s"
msgstr "Chọn %s và %s. Kích thước tổng cộng: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:66
#, c-format
msgid "Selected %s and %s. Total size: At least %s"
msgstr "Đã chọn %s và %s. Kích thước tổng cộng ít nhất là: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:182
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1643
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1722
msgid "Selected editor does not exist."
msgstr "Trình soạn thảo bạn chọn không tồn tại"

#: resources.h:320
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2058
msgid "Selected file already being edited"
msgstr "Tập tin bạn chọn đang bị biên tập"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:389
msgid "Selected file is already loaded"
msgstr "Tập tin đã chọn đã được tải"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2679
msgid "Selected file is already opened"
msgstr "Tập tin đã chọn đã được mở"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2707
msgid "Selected file is still being edited"
msgstr "Tập tin đã chọn vẫn còn bị chỉnh sửa"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:311
msgid "Selected filter only works for local files."
msgstr "Chọn bộ lọc chỉ làm việc cho tập tin nội bộ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/menu_bar.cpp:313
msgid ""
"Selected global bookmark and current server use a different server type.\n"
"Use site-specific bookmarks for this server."
msgstr ""
"Dấu trang toàn cục bạn chọn và máy chủ hiện tại không cùng kiểu.\n"
"Hãy sử dụng dấu trang gắn với trang mạng cho máy chủ này."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/engineprivate.cpp:281
msgid "Selected port usually in use by a different protocol."
msgstr "Chọn cổng thường sử dụng bởi các giao thức khác."

#: resources.h:748
msgid "Send FTP &keep-alive commands"
msgstr "Gửi các &lệnh duy trì FTP"

#: resources.h:543
msgid "Send custom command to the server otherwise not available"
msgstr "Gửi lệnh từ người dùng đến máy chủ nếu không thì không có hiệu lực"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4464
msgid "Sending keep-alive command"
msgstr "Đang gửi lệnh duy trì"

#: resources.h:7
#: resources.h:31
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:188
msgid "Serial number:"
msgstr "Số serial:"

#: resources.h:89
msgid "Server &Type:"
msgstr "&Kiểu máy chủ:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:717
msgid "Server did not properly shut down TLS connection"
msgstr "Máy chủ không tắt kết nối TLS một cách đúng đắn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4315
#, c-format
msgid "Server does not support resume of files > %d GB."
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ phục hồi tập tin >%d GB."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4311
#, c-format
msgid "Server does not support resume of files > %d GB. End transfer since file sizes match."
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ phục hồi tập tin > %d GB. Kết thúc truyền khi kích thước tập tin tương ứng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2546
msgid "Server does not support resume of files > 2GB."
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ phục hồi tập tin >2GB."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2541
msgid "Server does not support resume of files > 4GB."
msgstr "Máy chủ không hỗ trợ phục hồi tập tin >4GB."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4326
#, c-format
msgid "Server may not support resume of files > %d GB. End transfer since file sizes match."
msgstr "Máy chủ có thể không hỗ trợ phục hồi tập tin > %d GB. Kết thúc truyền từ lúc kích thước tập tin tương ứng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:856
msgid "Server might require an account. Try specifying an account using the Site Manager"
msgstr "Máy chủ có thể yêu cầu tài khoản sử dụng. Thử ghi rõ một tài khoản sử dụng trong Danh bạ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:417
msgid "Server returned empty path."
msgstr "Máy chủ trả về đường dẫn rỗng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:675
msgid "Server sent an additional login prompt. You need to use the interactive login type."
msgstr "Máy chủ gửi một lời nhắc đăng nhập. Bạn cần sử dụng đăng nhập kiểu tương tác."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3858
msgid "Server sent passive reply with unroutable address. Passive mode failed."
msgstr "Máy chủ gửi trả lời thụ động với địa chỉ không đầy đủ. Chế độ thụ động bị lỗi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3852
msgid "Server sent passive reply with unroutable address. Using server address instead."
msgstr "Máy chủ gửi trả lời thụ động với địa chỉ không đầy đủ. Sử dụng địa chỉ máy chủ để thay thế."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:403
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:410
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:449
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:458
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:470
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:494
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:501
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:510
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:521
msgid "Server sent unexpected reply."
msgstr "Máy chủ gửi trả lời không hợp lệ."

#: resources.h:351
msgid "Server to client MAC:"
msgstr "Máy chủ tới máy khách MAC:"

#: resources.h:349
msgid "Server to client cipher:"
msgstr "Máy chủ tới máy khách vô định:"

#: resources.h:380
msgid "Server&type:"
msgstr "&Kiểu máy chủ:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1223
msgid "Server/Local file"
msgstr "Tập tin Máy chủ/Máy nội bộ"

#: resources.h:311
#: resources.h:373
msgid "Server:"
msgstr "Máy chủ:"

#: resources.h:15
#: resources.h:39
msgid "Session details"
msgstr "Thông tin chi tiết phiên làm việc"

#: resources.h:596
msgid "Set &Priority"
msgstr "T&hiết lập quyền ưu tiên"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2435
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3683
#, c-format
msgid "Set permissions of '%s' to '%s'"
msgstr "Thiết lập quyền hạn từ '%s' thành '%s'"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/transfersocket.cpp:860
msgid "SetSocketBufferSize called without socket"
msgstr "SetSocketBufferSize được gọi mà không có gói mạng nào"

#: resources.h:725
msgid "Settings"
msgstr "Cài đặt"

#: resources.h:975
msgid "Show &raw directory listing"
msgstr "Hiển thị danh sách thư mục &thô"

#: resources.h:552
msgid "Show &welcome dialog..."
msgstr "Hiển thị hộp thoại &chào mừng..."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2341
msgid "Show both directory trees and continue comparing?"
msgstr "Hiển thị cả cây thư mục và tiếp tục so sánh?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:6
msgid "Shows this help dialog"
msgstr "Hiển thị hộp thoại trợ giúp"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:3233
msgid "Shutdown now"
msgstr "Tắt ngay bây giờ"

#: resources.h:299
msgid "Site &Manager entries"
msgstr "Các đề &mục Danh bạ"

#: resources.h:70
msgid "Site Manager"
msgstr "Danh bạ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:945
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:956
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:965
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:982
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:996
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1009
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1028
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1038
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1052
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1063
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1088
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1098
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1107
msgid "Site Manager - Invalid data"
msgstr "Quản lý Địa chỉ - Dữ liệu không hợp lệ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:316
msgid "Site Manager already open"
msgstr "Danh bạ đã mở"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:439
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:456
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:470
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:742
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:829
msgid "Site does not exist."
msgstr "Địa chỉ không tồn tại."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:419
msgid "Site path has to begin with 0 or 1."
msgstr "Đường dẫn địa chỉ phải bắt đầu với 0 hoặc 1."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:463
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:556
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:735
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:822
msgid "Site path is malformed."
msgstr "Địa chỉ trang mạng không hợp lệ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:263
msgid "Site-specific bookmarks"
msgstr "Dấu trang gắn với trang mạng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:93
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:545
msgid ""
"Site-specific bookmarks require the server to be stored in the Site Manager.\n"
"Add current connection to the site manager?"
msgstr ""
"Dấu trang gắn với trang mạng yêu cầu máy chủ phải được lưu trong danh bạ.\n"
"Thêm kết nối hiện tại vào danh bạ?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1223
msgid "Size"
msgstr "Kích thước"

#: resources.h:897
msgid "Size formatting"
msgstr "Định dạng kích thước"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:62
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/fileexistsdlg.cpp:68
msgid "Size unknown"
msgstr "Không biết kích thước"

#: resources.h:266
#: resources.h:276
#: resources.h:845
#: resources.h:854
msgid "Skip file"
msgstr "Bỏ qua tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1270
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1289
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1314
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1380
#, c-format
msgid "Skipping download of %s"
msgstr "Giữ nguyên tải xuống của %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1274
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1293
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1318
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1384
#, c-format
msgid "Skipping upload of %s"
msgstr "Giữ nguyên tải lên của %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1163
msgid "Some files are still being edited or need to be uploaded."
msgstr "Có một vài tập tin vẫn đang sửa hay cần phải tải lên."

#: resources.h:688
#: resources.h:764
msgid "Some misconfigured remote servers which are behind a router, may reply with their local IP address."
msgstr "Một vài máy chủ cấu hình sai là ở sau bộ định tuyến router, có thể trả lời với địa chỉ IP nội bộ của chúng."

#: resources.h:915
msgid "Sort directories inline"
msgstr "Xắp xếp thư mục trực tiếp"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:446
msgid "Sort order cannot be changed if comparing directories."
msgstr "Thứ tự xắp xếp không thể thay đổi nếu đang so sánh các thư mục."

#: resources.h:911
msgid "Sorting"
msgstr "Sắp xếp"

#: resources.h:912
msgid "Sorting &mode:"
msgstr "Chế độ &xắp xếp:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:101
msgid "Source and path of the drop operation are identical"
msgstr "Nguồn và đường dẫn của lệnh 'thả' là trùng nhau"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:315
msgid "Source and target file may not be the same"
msgstr "Tập tin nguồn và đường dẫn của nó không thể giống nhau"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:140
msgid "Source and target of the drop operation are identical"
msgstr "Nguồn và đích của lệnh 'thả' là trùng nhau"

#: resources.h:49
msgid "Source file:"
msgstr "Tập tin nguồn:"

#: resources.h:489
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:54
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:62
msgid "Speed Limits"
msgstr "Các giới hạn tốc độ"

#: resources.h:809
msgid "Speed limits"
msgstr "Giới hạn tốc độ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:597
msgid "Speed limits are disabled, click to change."
msgstr "Giới hạn tốc độ đã bị tắt đi, bấm vào để thay đổi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:601
msgid "Speed limits are enabled, click to change."
msgstr "Giới hạn tốc độ đã được bật, bấm vào để thay đổi."

#: resources.h:391
msgid "Start transfer &immediately"
msgstr "Bắt đầu truyền ngay lậ&p tức"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:7
msgid "Start with opened Site Manager"
msgstr "Bắt đầu bằng việc mở Danh bạ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1633
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2225
#, c-format
msgid "Starting download of %s"
msgstr "Bắt đầu tải về %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1637
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2229
#, c-format
msgid "Starting upload of %s"
msgstr "Bắt đầu tải lên %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:182
msgid "State or province:"
msgstr "Bang hoặc tỉnh:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1223
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1233
msgid "Status"
msgstr "Tình trạng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/logging.cpp:212
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:538
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/StatusView.cpp:299
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/StatusView.cpp:368
msgid "Status:"
msgstr "Tình trạng:"

#: resources.h:593
msgid "Stop and remove &all"
msgstr "Dừng và xóa tất &cả"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:186
msgid "Street:"
msgstr "Tên đường phố:"

#: resources.h:11
#: resources.h:35
msgid "Subject of certificate"
msgstr "Chủ đề của chứng nhận"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queueview_successful.cpp:12
msgid "Successful transfers"
msgstr "Các lần truyền thành công"

#: resources.h:716
msgid "Summary of test results:"
msgstr "Tổng hợp kết quả kiểm tra:"

#: resources.h:459
msgid "Symlinks to files are not affected by this choice, such symlinks are always deleted."
msgstr "Liên kết đồng bộ tới các tập tin không bị tác động bởi việc chọn này, như vậy liên kết đồng bộ luôn bị xóa."

#: resources.h:1001
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:249
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:278
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:285
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:297
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:373
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:383
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:392
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:1016
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:1025
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:1032
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:1043
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:1050
msgid "Synchronized browsing"
msgstr "Duyệt đồng bộ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:391
msgid "Synchronized browsing has been disabled."
msgstr "Chức năng duyệt đồng bộ đã bị khoá."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:87
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:122
msgid "Syntax error"
msgstr "Cấu trúc sai"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:68
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:74
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:80
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:89
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:95
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2491
msgid "Syntax error in command line"
msgstr "Cấu trúc dòng lệnh sai"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:107
msgid "System"
msgstr "Hệ thống"

#: resources.h:518
msgid "T&oolbar"
msgstr "Thanh côn&g cụ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:332
msgid "TLS/SSL connection established, sending HTTP request"
msgstr "Kết nối TLS/SSL đã thiết lập, đang gửi yêu cầu HTTP"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:407
msgid "TLS/SSL connection established, waiting for welcome message..."
msgstr "Kết nối TLS/SSL được thiết lập, xin chờ thông tin từ máy chủ..."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:411
msgid "TLS/SSL connection established."
msgstr "Kết nối TLS/SSL được thiết lập."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:445
msgid "TTL expired"
msgstr "TTL đã hết hiệu lực"

#: resources.h:47
msgid "Target file already exists"
msgstr "Tập tin đích đã tồn tại từ trước"

#: resources.h:53
msgid "Target file:"
msgstr "Tập tin đích:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1908
msgid "Target filename already exists, really continue?"
msgstr "Tên tập tin đích đã tạo rồi, có tiếp tục nữa không?"

#: resources.h:715
msgid "Test results"
msgstr "Kết quả kiểm tra"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4332
msgid "Testing resume capabilities of server"
msgstr "Kiểm tra khả năng phục hồi của máy chủ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:315
msgid ""
"The Site Manager is opened in another instance of FileZilla 3.\n"
"Do you want to continue? Any changes made in the Site Manager won't be saved then."
msgstr ""
"Danh bạ được mở trong cửa sổ khác của FileZilla 3.\n"
"Bạn có muốn tiếp tục không? Bất kỳ thay đổi trong Danh bạ sẽ không được ghi lại sau đó."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/clearprivatedata.cpp:103
msgid ""
"The Site Manager is opened in another instance of FileZilla 3.\n"
"Please close it or the data cannot be deleted."
msgstr ""
"Danh bạ được mở trong cửa sổ khác của FileZilla 3.\n"
"Xin hãy đóng nó lại nếu không dữ liệu không thể bị xóa."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:426
#, c-format
msgid "The XML document is not well-formed: %s"
msgstr "Tài liệu dạng XML không hợp chuẩn: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:618
#, c-format
msgid "The address you entered was: %s"
msgstr "Địa chỉ bạn đã nhập vào là: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:820
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:722
msgid "The bookmark could not be added."
msgstr "Dấu sách không thể đặt thêm."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:809
msgid "The bookmarks could not be cleared."
msgstr "Các dấu sách không thể xóa được."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:490
msgid "The connection is encrypted. Click icon for details."
msgstr "Kết nối bị mã hóa. Bấm vào biểu tượng để xem chi tiết."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_ftpproxy.cpp:89
msgid "The custom login sequence cannot be empty."
msgstr "Chuỗi đăng nhập không thể rỗng."

#: resources.h:424
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1682
#, no-c-format
msgid "The default editor for text files could not be found."
msgstr "Không tìm thấy trình soạn thảo mặc định cho tệp văn bản."

#: resources.h:423
#, c-format
msgid "The default editor for text files is '%s'."
msgstr "Trình soạn thảo mặc định cho tệp văn bản là '%s'."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:147
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:215
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filteredit.cpp:254
msgid "The entered filter name already exists, please choose a different name."
msgstr "Tên bộ lọc nhập vào đã tồn tại trước rồi, xin hãy chọn một cái tên khác"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_filetype.cpp:160
#, c-format
msgid "The extension '%s' does already exist in the list"
msgstr "Phần mở rộng '%s' đã được tồn tại trước trong danh sách"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/asyncrequestqueue.cpp:246
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/asyncrequestqueue.cpp:253
#, c-format
msgid ""
"The file %s already exists.\n"
"Please enter a new name:"
msgstr ""
"Tập tin %s tồn tại trước rồi .\n"
"Xin hãy nhập một cái tên mới:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2653
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2035
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2166
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' cannot be opened:\n"
"The associated program (%s) could not be found.\n"
"Please check your filetype associations."
msgstr ""
"Không mở được tệp '%s':\n"
"Không tìm thấy chương trình liên kết (%s).\n"
"Xin kiểm tra lại cấu hình liên kết kiểu tập tin."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:222
#, c-format
msgid "The file '%s' could not be loaded or does not contain a private key."
msgstr "Tập tin '%s' không thể tải được hoặc không chứa khóa riêng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:63
#, c-format
msgid "The file '%s' could not be loaded."
msgstr "Tập tin '%s' không thể tải lên được."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2647
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2029
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2161
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' could not be opened:\n"
"No program has been associated on your system with this file type."
msgstr ""
"Tập tin '%s' không thể mở được:\n"
"Không có chương trình liên kết trong hệ điều hành của bạn với kiểu tập tin này."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2074
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2174
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' could not be opened:\n"
"The associated command failed"
msgstr ""
"Tập tin '%s' không thể mở được:\n"
"Lệnh liên kết để mở lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:268
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is not in a format supported by FileZilla.\n"
"The file is also password protected. Password protected keyfiles are not supported by FileZilla yet.\n"
"Would you like to convert it into a supported, unprotected format?"
msgstr ""
"Tập tin '%s' không có trong định dạng mà FileZilla hỗ trợ.\n"
"Tập tin cũng được bảo vệ bằng mật khẩu. Tập tin chứa mã bảo vệ vẫn chưa được FileZilla hỗ trợ.\n"
"Bạn có muốn chuyển đổi nó thành dạng được hỗ trợ, không được bảo vệ?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:266
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is not in a format supported by FileZilla.\n"
"Would you like to convert it into a supported format?"
msgstr ""
"Tập tin '%s' không có trong định dạng mà FileZilla hỗ trợ.\n"
"Bạn có muốn chuyển đổi nó thành dạng được hỗ trợ?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:271
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' is password protected. Password protected keyfiles are not supported by FileZilla yet.\n"
"Would you like to convert it into an unprotected file?"
msgstr ""
"Tập tin '%s' được bảo vệ bằng mật khẩu. Tập tin chứa mã bảo vệ vẫn chưa được FileZilla hỗ trợ.\n"
"Bạn có muốn chuyển đổi nó thành dạng không được bảo vệ?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:144
msgid "The file selected as default editor does not exist."
msgstr "Tập tin bạn chọn làm trình soạn thảo mặc định không tồn tại."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:95
msgid ""
"The file you have selected contains site manager data from a previous version of FileZilla.\n"
"Due to differences in the storage format, only host, port, username and password will be imported.\n"
"Continue with the import?"
msgstr ""
"Tập tin mà bạn đã chọn chứa dữ liệu của Danh bạ từ phiên bản trước của FileZilla.\n"
"Bởi vì sự bất đồng trong định dạng lưu trữ, chỉ có máy chủ, cổng, tên người dùng và mật khẩu sẽ được nhập vào.\n"
"Bạn có muốn tiếp tục nhập vào không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/listctrlex.cpp:761
msgid "The filename column can neither be hidden nor moved."
msgstr "Cột ghi tên tập tin có thể không bị ẩn cũng không bị di chuyển."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/listctrlex.cpp:811
msgid "The filename column cannot be hidden."
msgstr "Cột ghi tên tập tin có thể không bị ẩn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:68
#, c-format
msgid "The following character will be replaced: %s"
msgstr "Ký tự sau đây sẽ bị thay thế: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:65
#, c-format
msgid "The following characters will be replaced: %s"
msgstr "Các ký tự sau đây sẽ bị thay thế: %s"

#: resources.h:328
msgid "The following files are currently being edited:"
msgstr "Các tập tin sau đây hiện tại đang bị biên tập:"

#: resources.h:463
msgid "The free open source FTP solution"
msgstr "Giải pháp FTP nguồn mở miễn phí"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:298
msgid "The global bookmarks could not be saved."
msgstr "Dấu sách toàn cục không thể ghi lại được."

#: resources.h:973
msgid "The higher the debug level, the more information will be displayed in the message log. Displaying debug information has a negative impact on performance."
msgstr "Ỏ mức độ cao hơn mức gỡ rốiỗi, nhiều thông tin sẽ hiển thị trong nhật ký thông tin. Hiển thị thông tin gỡ rốiỗi là một tác động làm giảm hiệu năng thi hành chương trình."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_logging.cpp:78
msgid "The limit needs to be between 1 and 2000 MiB"
msgstr "Giới hạn phải nằm trong khoản từ 1 dến 2000 MiB"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:275
#, c-format
msgid ""
"The local directory '%s' is not below the synchronization root (%s).\n"
"Disable synchronized browsing and continue changing the local directory?"
msgstr ""
"Thư mục nội bộ này (%s) không nằm dưới gốc đồng bộ hoá (%s).\n"
"Bạn có muốn tắt chức năng duyệt đồng bộ và tiếp tục đổi thư mục?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:76
msgid "The lowest available port has to be less or equal than the highest available port."
msgstr "Giá trị cổng thấp nhất có thể phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cổng cao nhất."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:607
msgid "The most recent version has been downloaded. Click on Finish to close FileZilla and to start the installation."
msgstr "Phiên bản gần đây nhất đã được tải về. Bấm vào nút Hoàn tất để đóng FileZilla và bắt đầu việc cài đặt."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:609
msgid "The most recent version has been downloaded. Please install it the same way you installed this version."
msgstr "Phiên bản gần đây nhất đã được tải về. Xin hãy cài đặt nó giống như cách bạn đã cài đặt phiên bản này."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1964
msgid "The queue will not be saved."
msgstr "Hàng đợi sẽ không thể được ghi lại."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/state.cpp:1022
#, c-format
msgid ""
"The remote directory '%s' is not below the synchronization root (%s).\n"
"Disable synchronized browsing and continue changing the remote directory?"
msgstr ""
"The remote directory '%s' is not below the synchronization root (%s).\n"
"Disable synchronized browsing and continue changing the remote directory?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:84
msgid "The selected categories have been imported."
msgstr "Các thể loại đươc chọn đã được nhập vào."

#: resources.h:298
msgid "The selected file contains importable data for the following categories:"
msgstr "Tập tin đã chọn chứa dữ liệu có thể nhập vào cho thể loại sau đây:"

#: resources.h:321
msgid "The selected file is already being edited:"
msgstr "Tập tin đã chọn đang sửa:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2707
msgid "The selected file is still opened in some other program, please close it."
msgstr "Tập tin đã chọn vẫn đang mở ở chương trình khác, xin hãy đóng chúng lại."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2659
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2041
msgid ""
"The selected file would be executed directly.\n"
"This can be dangerous and damage your system.\n"
"Do you really want to continue?"
msgstr ""
"Tập tin bạn chọn có thể thi hành trực tiếp.\n"
"Nó có thể rất nguy hiểm và phá hủy hệ thống của bạn.\n"
"Bạn có thực sự muốn tiếp tục không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager.cpp:602
msgid "The server could not be added."
msgstr "Máy chủ không thể được đặt thêm."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:574
msgid "The server sent an unexpected or unrecognized reply."
msgstr "Máy chủ gửi trả lời không như mong đợi hay trả lời được công nhận."

#: resources.h:106
msgid "The server uses following charset encoding for filenames:"
msgstr "Máy chủ sử dụng bộ mã ký tự sau đây cho tên tập tin:"

#: resources.h:2
msgid "The server's certificate is unknown. Please carefully examine the certificate to make sure the server can be trusted."
msgstr "Giấy chứng nhận của máy chủ không được nhận ra. Xin hãy cẩn thận kiểm tra để chắc chắn là máy chủ có thể tin cậy."

#: resources.h:187
msgid "The server's host key does not match the key that has been cached. This means that either the administrator has changed the host key, or you are actually trying to connect to another computer pretending to be the server."
msgstr "Khóa nóng của máy chủ không giống với nó trong bộ nhớ cached. Điều đó có nghĩa là nếu không phải là người quản trị thay đổi thì là do bạn trên thực tế đang thử kết nối tới một máy tính ngụy tạo là máy chủ."

#: resources.h:175
msgid "The server's host key is unknown. You have no guarantee that the server is the computer you think it is."
msgstr "Khóa nóng của máy chủ chưa được biết. Bạn không được đảm bảo rằng máy chủ đó là máy tính bạn nghĩ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:81
msgid "The settings have been imported. You have to restart FileZilla for all settings to have effect."
msgstr "Các cài đặt đã được nhập vào. Bạn phải khởi động lại FileZilla để các cài đặt có hiệu lực."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:3222
msgid "The system will soon reboot unless you click Cancel."
msgstr "Hệ thống sẽ khởi động lại trừ khi bạn bấm vào Hủy bỏ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:3220
msgid "The system will soon shut down unless you click Cancel."
msgstr "Hệ thống sẽ tắt ngay trừ khi bạn bấm vào Hủy bỏ."

#: resources.h:48
msgid ""
"The target file already exists.\n"
"Please choose an action."
msgstr ""
"Tập tin đích đã tồn tại từ trước.\n"
"Xin hãy chọn một hành động."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:846
msgid "The test did not succeed. Do you really want to save the settings?"
msgstr "Kiểm tra không thành công. Bạn có thật sự muốn ghi lại các cài đặt không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:127
msgid "Themes"
msgstr "Kiểu Themes"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:463
msgid "This filter set cannot be removed."
msgstr "Bộ lọc này không thể xóa."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter.cpp:398
msgid "This filter set cannot be renamed."
msgstr "Không thể đổi tên bộ lọc này."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:575
msgid "This means that some router and/or firewall is still interfering with FileZilla."
msgstr "Điều này có nghĩa là bộ định tuyến hay(và) tường lửa vẫn chặn với FileZilla."

#: resources.h:693
msgid "This only works if you are not behind a router, else your system would just return your internal address."
msgstr "Nó chỉ thực sự làm việc nếu bạn không ở đằng sau bộ định tuyến router, nếu không hệ thống của bạn chỉ coi như trả về địa chỉ mạng của bạn."

#: resources.h:671
msgid "This wizard will help you to properly configure any routers and firewalls you have and tests your configuration."
msgstr "Chương trình thuật sĩ sẽ giúp bạn cấu hình một cách đúng đắn tất cả các bộ định tuyến router và tường lửa firewall bạn có và kiểm tra cấu hình của bạn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/queue.cpp:1223
msgid "Time"
msgstr "Thời gian"

#: resources.h:891
msgid "Time formatting"
msgstr "Định dạng thời gian"

#: resources.h:732
msgid "Time&out in seconds:"
msgstr "Q&uá giờ tính bằng giây:"

#: resources.h:735
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1066
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1110
msgid "Timeout"
msgstr "Quá lâu"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1079
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1684
#, c-format
msgid "Timezone offsets: Server: %d seconds. Local: %d seconds. Difference: %d seconds."
msgstr "Khoảng cách múi thời gian: Máy chủ: %d giây. Máy nội bộ: %d giây. Khác biệt: %d giây."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:180
msgid "Title:"
msgstr "Tựa đề:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2339
msgid "To compare directories, both file lists have to be aligned."
msgstr "So sánh các thư mục, tất cả các danh sách tập tin phải được sắp xếp."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2340
msgid "To do this, the directory trees need to be both shown or both hidden."
msgstr "Làm điều này, các cây thư mục cần phải hiển thị tất cả hay ẩn tất cả."

#: resources.h:786
msgid "To support public key authentication, FileZilla needs to know the private keys to use."
msgstr "Để hỗ trợ khả năng xác thực khóa công, FileZilla cần phải biết khóa riêng để dùng."

#: resources.h:998
msgid ""
"Toggle directory comparison. Right-click to change comparison mode.\n"
"\n"
"Colors:\n"
"Yellow: File only exists on one side\n"
"Green: File is newer than the unmarked file on other side\n"
"Red: File sizes different"
msgstr ""
"Bật tắt việc so sánh thư mục. Bấm chuột phải để thay đổi chế độ so sánh.\n"
"\n"
"Các màu:\n"
"Màu vàng: Tập tin chỉ tồn tại ở một phía\n"
"Màu xanh lục: Tập tin mới hơn tập tin đã đánh dấu ở bên kia\n"
"Màu đỏ: Kích thước khác nhau"

#: resources.h:1000
msgid ""
"Toggle synchronized browsing.\n"
"If enabled, navigating the local directory hierarchy will also change the directory on the server accordingly and vice versa."
msgstr ""
"Bật/Tắt duyệt đồng bộ.\n"
"Nếu được bật, thay đổi thư mục nội bộ hiện hành cũng làm thay đổi thư mục máy chủ hiện hành tương ứng và ngược lại."

#: resources.h:988
#: resources.h:989
msgid "Toggles processing of the transfer queue"
msgstr "Bật tắt quá trình của hàng đợi truyền"

#: resources.h:980
#: resources.h:981
msgid "Toggles the display of the local directory tree"
msgstr "Bật tắt việc hiển thị của cây thư mục máy nội bộ"

#: resources.h:978
#: resources.h:979
msgid "Toggles the display of the message log"
msgstr "Bật tắt việc hiển thị của nhật ký thông điệp"

#: resources.h:982
#: resources.h:983
msgid "Toggles the display of the remote directory tree"
msgstr "Bật tắt việc hiển thị của cây thư mục máy mạng"

#: resources.h:984
#: resources.h:985
msgid "Toggles the display of the transfer queue"
msgstr "Bật tắt việc hiển thị của hàng đợi truyền"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:605
msgid "Too long header line"
msgstr "Đầu đề quá dài"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:666
msgid "Too many redirects"
msgstr "Quá nhiều lần gửi lại"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/logging.cpp:216
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/StatusView.cpp:293
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/StatusView.cpp:354
msgid "Trace:"
msgstr "Dấu vết:"

#: resources.h:921
#: resources.h:927
msgid "Transfer"
msgstr "&Truyền"

#: resources.h:361
msgid "Transfer &direction"
msgstr "Hướng tru&yền"

#: resources.h:527
msgid "Transfer &type"
msgstr "Kiểu &truyền"

#: resources.h:742
msgid "Transfer Mode"
msgstr "Chế độ truyền"

#: resources.h:877
msgid "Transfer Queue"
msgstr "Hàng đợi &Truyền"

#: resources.h:98
msgid "Transfer Settings"
msgstr "Cài đặt chế độ truyền"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/transfersocket.cpp:498
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/transfersocket.cpp:522
#, c-format
msgid "Transfer connection interrupted: %s"
msgstr "Kết nối truyền bị ngắt: %s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:621
msgid "Transferred data got tainted."
msgstr "Dữ liệu truyền đi bị hư hỏng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1491
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:278
msgid "Transferring"
msgstr "Đang truyền"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:123
msgid "Transfers"
msgstr "Truyền"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:3136
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:3139
msgid "Transfers finished"
msgstr "Việc truyền đã hoàn thành"

#: resources.h:833
msgid "Treat files &without extension as ASCII file"
msgstr "Coi các tập tin không có phần mở &rộng như tập tin ASCII"

#: resources.h:829
msgid "Treat the &following filetypes as ASCII files:"
msgstr "Coi các tập tin &sau đây như tập tin ASCII:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:873
msgid "Trust changed Hostkey:"
msgstr "Khóa đã thay đổi đáng tin cậy:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:871
msgid "Trust new Hostkey:"
msgstr "Khóa mới đáng tin cậy:"

#: resources.h:194
msgid "Trust the new key and carry on connecting?"
msgstr "Tin khóa mới này và sử dụng để kết nối?"

#: resources.h:22
msgid "Trust this certificate and carry on connecting?"
msgstr "Tin giấy phép này và dùng để kết nối?"

#: resources.h:181
msgid "Trust this host and carry on connecting?"
msgstr "Tín nhiệm máy chủ này và dùng để kết nối?"

#: resources.h:396
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1231
msgid "Type"
msgstr "Kiểu"

#: resources.h:768
msgid "Type of FTP Proxy:"
msgstr "Kiểu máy chủ FTP ủy nhiệmc:"

#: resources.h:793
msgid "Type of generic proxy:"
msgstr "Kiểu máy chủ ủy nhiệmc chung:"

#: resources.h:331
msgid "U&pload"
msgstr "Tải &lên"

#: resources.h:484
#: resources.h:813
#, no-c-format
msgid "U&pload limit:"
msgstr "Giới hạn tải &lên:"

#: resources.h:939
msgid "U&se filetype associations if available"
msgstr "&Sử dụng kiểu tập tin liên kết nếu được"

#: resources.h:892
msgid "U&se system defaults"
msgstr "&Sử dụng hệ thống mặc định"

#: resources.h:770
msgid "USER@&HOST"
msgstr "NGƯỜIDÙNG@&MÁYCHỦ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:454
#, c-format
msgid "Unassigned error code %d"
msgstr "Mã lỗi sai không xác định %d"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:179
msgid "Unit:"
msgstr "Đơn vị:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1263
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1291
msgid "Unknown"
msgstr "Không rõ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:702
msgid "Unknown FTP proxy type, cannot generate login sequence."
msgstr "Không rõ máy chủ ủy nhiệmc proxy cho giao thức FTP, không thể tạo đăng nhập liên tiếp."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:368
#, c-format
msgid "Unknown SOCKS protocol version: %d"
msgstr "Không rõ phiên bản giao thức SOCKS: %d"

#: resources.h:1
msgid "Unknown certificate"
msgstr "Không rõ giấy phép"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:414
msgid "Unknown error opening the file. Make sure the file can be accessed and is a well-formed XML document."
msgstr "Không rõ lỗi mở tập tin. Hãy chắc chắn là tập tin có thể truy cập và hợp chuẩn tài liệu dạng XML."

#: resources.h:174
msgid "Unknown host key"
msgstr "Không rõ khóa nóng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/proxy.cpp:378
#, c-format
msgid "Unknown protocol version of SOCKS Username/Password Authentication subnegotiation: %d"
msgstr "Không rõ phiên bản của giao thức SOCKS Người dùng/Mật khẩu Thỏa thuận xác thực phụ: %d"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:459
msgid "Unknown root element, the file does not appear to be generated by FileZilla."
msgstr "Không hiểu nút gốc, tập tin không được tạo ra bởi FileZilla."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:596
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:607
msgid "Unless these problems get fixed, active mode FTP will not work and passive mode has to be used."
msgstr "Trừ khi những vấn đề này được sửa, nếu không chế độ truyền tích cực sẽ không làm việc và chế độ thụ động sẽ được sử dụng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:583
msgid "Unless this problem gets fixed, active mode FTP will not work and passive mode has to be used."
msgstr "Trừ khi vấn đề này được sửa, nếu không chế độ truyền tích cực sẽ không làm việc và chế độ thụ động sẽ được sử dụng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:862
msgid "Unsupported certificate type"
msgstr "Kiểu giấy chứng nhận không được hỗ trợ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:650
msgid "Unsupported redirect"
msgstr "Gửi lại một lần nữa không được hỗ trợ"

#: resources.h:332
msgid "Up&load and unedit"
msgstr "Tải &lên và không biên tập"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:137
msgid "Update Check"
msgstr "Kiểm tra bản mới"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:251
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:264
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_updatecheck.cpp:61
msgid "Update wizard"
msgstr "Giúp bạn tải về bản mới nhất"

#: resources.h:363
msgid "Upload"
msgstr "Tải lên"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1254
msgid "Upload failed"
msgstr "Tải lên lỗi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:609
#, c-format
msgid "Upload limit: %s/s"
msgstr "Giới hạn tải lên: %s/s"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statusbar.cpp:611
msgid "Upload limit: none"
msgstr "Giới hạn tải lên: không"

#: resources.h:648
msgid "Upload selected directory"
msgstr "Tải lên thư mục đã chọn"

#: resources.h:558
msgid "Upload selected files and directories"
msgstr "Tải lên các thư mục và tập tin đã chọn"

#: resources.h:316
msgid "Upload this file back to the server?"
msgstr "Tải lên tập tin này lại cho máy chủ không?"

#: resources.h:315
msgid "Upload this file to the server?"
msgstr "Bạn muốn tải tập tin lên máy chủ phải không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1248
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1282
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1447
msgid "Uploading"
msgstr "Đang tải lên"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1251
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1449
msgid "Uploading and pending removal"
msgstr "Đang tải lên và đang chờ bị bỏ đi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1285
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1451
msgid "Uploading and unediting"
msgstr "Đang tải lên và không biên tập"

#: resources.h:110
msgid "Use &custom charset"
msgstr "Bộ mã ký tự người &dùng"

#: resources.h:936
msgid "Use &custom editor:"
msgstr "Dùng trình soạn thảo &riêng:"

#: resources.h:422
msgid "Use &default editor for text files"
msgstr "&Sử dụng trình soạn thảo mặc định cho tệp văn bản."

#: resources.h:405
#: resources.h:411
msgid "Use &synchronized browsing"
msgstr "Sử dụng &duyệt đồng bộ"

#: resources.h:108
msgid "Use UTF-8 if the server supports it, else use local charset."
msgstr "Sử dụng UTF-8 nếu máy chủ có hỗ trợ, nếu không sử dụng bộ mã ký tự nội bộ."

#: resources.h:258
#: resources.h:268
msgid "Use default action"
msgstr "Dùng hành động mặc định"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:513
msgid "Use plain FTP"
msgstr "Giao thức FTP thường"

#: resources.h:371
msgid "Use server currently connected to"
msgstr "Máy chủ hiện hành đang kết nối với"

#: resources.h:372
msgid "Use server from site manager"
msgstr "Sử dụng máy chủ từ Danh bạ"

#: resources.h:886
msgid "Use system &defaults"
msgstr "Sử &dụng hệ thống mặc định"

#: resources.h:694
msgid "Use the following IP address:"
msgstr "Sử dụng địa chỉ IP sau đây:"

#: resources.h:704
msgid "Use the following port range:"
msgstr "Sử dụng vùng cổng sau đây:"

#: resources.h:689
msgid "Use the server's external IP address instead"
msgstr "Sử dụng địa chỉ IP máy chủ trên mạng để thay thế"

#: resources.h:695
#: resources.h:758
msgid "Use this if you're behind a router and have a static external IP address."
msgstr "Sử dụng điều này nếu bạn ở đằng sau bộ định tuyến router và có một địa chỉ IP tĩnh."

#: resources.h:698
msgid "Use this option if you have a dynamic IP address. FileZilla will contact the above server once each session as soon as you use active mode for the first time. Only the version of FileZilla you're using is submitted to the server."
msgstr "Sử dụng tùy chọn này nếu bạn có một địa chỉ IP động. FileZilla sẽ tiếp cận với máy chủ ở trên trong mỗi phiên làm việc ngay sau khi bạn sử dụng chế độ tích cực cho lần đầu tiên. Chỉ phiên bản FileZilla bạn đang sử dụng sẽ được truyền lên máy chủ."

#: resources.h:122
msgid "User:"
msgstr "Người dùng:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:509
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1028
msgid "Username cannot be a series of spaces"
msgstr "Tên người dùng không thể liên kết bằng khoảng trống"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4387
#, c-format
msgid "Using proxy %s"
msgstr "Đang dùng máy chủ ủy nhiệmc %s"

#: resources.h:112
msgid "Using the wrong charset can result in filenames not displaying properly."
msgstr "Sử dụng bộ mã ký tự sai có thể dẫn đến kết quả tên tập tin trả về không hiển thị đúng."

#: resources.h:231
msgid "Using this wizard you can check for available updates to FileZilla."
msgstr "Sử dụng chương trình thuật sĩ này bạn có thể kiểm tra cập nhật bản mới cho FileZilla."

#: resources.h:5
#: resources.h:29
msgid "Valid from:"
msgstr "Hợp lệ từ:"

#: resources.h:6
#: resources.h:30
msgid "Valid to:"
msgstr "Hợp lệ với:"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/cmdline.cpp:16
msgid "Verbose log messages from wxWidgets"
msgstr "Nhật ký thông tin đầy đủ từ wxWidgets"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1052
msgid "Verifying certificate..."
msgstr "Đang xác minh giấy phép..."

#: resources.h:169
msgid "Version:"
msgstr "Phiên bản:"

#: resources.h:818
msgid "Very high"
msgstr "Rất cao"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1420
msgid "View hidden option set, but unsupported by server"
msgstr "Hiển thị tùy chọn ẩn, nhưng không được hỗ trợ bởi máy chủ"

#: resources.h:923
msgid "View/Edit"
msgstr "Trình bày / Sửa"

#: resources.h:355
msgid "Visible columns"
msgstr "Hiển thị cột"

#: resources.h:140
msgid "W&rite"
msgstr "&Ghi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1790
msgid "Waiting"
msgstr "Đang chờ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1398
msgid "Waiting for browsing connection"
msgstr "Đang chờ trình duyệt kết nối"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/QueueView.cpp:1441
msgid "Waiting for password"
msgstr "Đang chờ mật khẩu"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:272
msgid "Waiting for transfer to be cancelled"
msgstr "Việc chờ truyền bị hủy"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/engineprivate.cpp:203
msgid "Waiting to retry..."
msgstr "Đang thử lại xin chờ..."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/FileZilla.cpp:297
msgid ""
"Warning!\n"
"\n"
"A bug in Windows causes problems with FileZilla\n"
"\n"
"The bug occurs if you have\n"
"- Windows Server 2003 or XP 64\n"
"- Windows Firewall enabled\n"
"- Application Layer Gateway service enabled\n"
"See http://support.microsoft.com/kb/931130 for background information.\n"
"\n"
"Unless you either disable Windows Firewall or the Application Layer Gateway service,\n"
"FileZilla will timeout on big transfers."
msgstr ""
"Cảnh báo!\n"
"\n"
"Lỗi trong Windows là nguyên nhân sự cố với FileZilla\n"
"\n"
"Các lỗi mà bạn có thể gặp\n"
"-Windows Server 2003 hay XP64\n"
"-Tường lửa của Windows được bật\n"
"-Các ứng dụng dịch vụ Lớp Cổng được bật\n"
"Xem tại: http://support.microsoft.com/kb/931130 để có thông tin nền.\n"
"\n"
"Trừ khi bạn tắt chức năng Tường lửa của Windows hay Các ứng dụng dịch vụ Lớp Cổng ,\n"
"nếu không FileZilla sẽ không thể truyền được dữ liệu lớn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:966
msgid "Warning, ignoring data connection from wrong IP."
msgstr "Cảnh báo, đang bỏ qua dữ liệu kết nối từ một địa chỉ IP sai."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/updatewizard.cpp:264
msgid ""
"Warning, use nightly builds at your own risk.\n"
"No support is given for nightly builds.\n"
"Nightly builds may not work as expected and might even damage your system.\n"
"\n"
"Do you really want to check for nightly builds?"
msgstr ""
"Cảnh báo, dùng bản trong ngày bạn phải chịu rủi ro .\n"
"Không có hỗ trợ gì cho bản này.\n"
"Bản này có thể không làm việc tốt và cũng có thể phá hỏng hệ thống của bạn.\n"
"\n"
"Bạn có thực sự muốn kiểm tra bản trong ngày không?"

#: resources.h:186
msgid "Warning: Potential security breach!"
msgstr "Cảnh báo: Lỗ thủng an ninh tiềm tàng!"

#: resources.h:475
msgid "Welcome to FileZilla"
msgstr "Chào các bạn đến với FileZilla"

#: resources.h:464
msgid "What's new"
msgstr "Các điểm mới"

#: resources.h:241
msgid "What's new:"
msgstr "Các điểm mới:"

#: resources.h:821
msgid "When enabled, characters that are not supported by the local operating system in filenames are replaced if downloading such a file."
msgstr "Khi được phép, các ký tự mà không được hỗ trợ bởi hệ điều hành trong tập tin sẽ bị thay thế nếu tải xuống như một tập tin."

#: resources.h:863
msgid "Widescreen"
msgstr "Màn hình rộng"

#: resources.h:144
msgid "Wr&ite"
msgstr "&Ghi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:433
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:440
msgid "Wrong external IP address"
msgstr "Sai địa chỉ Internet"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:827
msgid "Wrong line endings"
msgstr "Xuống dòng sai"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:885
msgid "Yes"
msgstr "Đồng ý"

#: resources.h:252
msgid "You are already using the most recent version of FileZilla. Please check again in future."
msgstr "Bạn đã sử dụng bản mới nhất của FileZilla. Hãy kiểm tra lại sau."

#: resources.h:473
msgid "You can always open this dialog again through the help menu."
msgstr "Bạn có thể thường xuyên mở hộp thoại này thông qua trình đơn trợ giúp."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/server.cpp:63
msgid "You can leave the port field empty to use the default port."
msgstr "Bạn có thể để ô ghi cổng rỗng để sử dụng giá trị cổng mặc định."

#: resources.h:147
msgid "You can use an x at any position to keep the permission the original files have."
msgstr "Bạn có thể sử dụng dấu x tại bất kỳ vị trí nào để giữ nguyên quyền truy cập của tệp gốc."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/import.cpp:28
msgid "You cannot import settings from FileZilla's own settings directory."
msgstr "Không thể nhập các cài đặt từ thư mục cài đặt của chính FileZilla."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_transfer.cpp:137
msgid "You cannot replace an invalid character with another invalid character. Please enter a character that is allowed in filenames."
msgstr "Bạn không thể thay thế ký tự không hợp lệ bằng một ký tự không hợp lệ khác. Xin hãy nhập vào ký tự mà nó được phép trong tập tin."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/asyncrequestqueue.cpp:268
msgid "You did not enter a new name for the file. Overwrite the file instead?"
msgstr "Bạn đã không nhập tên mới cho tập tin. Ghi đè lên tập tin thay thế?"

#: resources.h:454
msgid "You have selected at least one symbolic link."
msgstr "Bạn phải chọn ít nhất một liên kết tượng trưng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2626
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2008
msgid "You have selected more than 10 files for editing, do you really want to continue?"
msgstr "Bạn đã chọn hơn 10 tập tin để biên tập, bạn có thực sự muốn tiếp tục không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/LocalListView.cpp:2128
msgid "You have selected more than 10 files or directories to open, do you really want to continue?"
msgstr "Bạn đã chọn hơn 10 tập tin hay thư mục, bạn có thực sự muốn tiếp tục không?"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:433
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:945
msgid "You have to enter a hostname."
msgstr "Bạn phải nhập tên máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:817
msgid "You have to enter a local directory."
msgstr "Bạn phải nhập thư mục máy nội bộ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:149
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:89
msgid "You have to enter a valid IP address."
msgstr "Bạn phải nhập địa chỉ IP."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/search.cpp:823
msgid "You have to enter a writable local directory."
msgstr "Bạn phải nhập thư mục được phép ghi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:520
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1038
msgid "You have to enter an account name"
msgstr "Bạn phải nhập tài khoản của bạn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:490
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1009
msgid "You have to specify a user name"
msgstr "Bạn phải ghi rõ tên tài khoản người dùng"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:622
msgid "You likely have a router or firewall which erroneously modified the transferred data."
msgstr "Bạn có khả năng có một bộ định tuyến router hay tường lửa firewall mà nó chỉnh sửa dữ liệu truyền đi."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:55
msgid "You need to enter a name for the bookmark."
msgstr "Bạn cần nhập tên dấu trang."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_logging.cpp:67
msgid "You need to enter a name for the log file."
msgstr "Bạn cần nhập tên tệp nhật trình."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:1638
msgid "You need to enter a properly quoted command."
msgstr "Bạn cần nhập lệnh được đóng mở ngoặc chính xác."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_proxy.cpp:70
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_ftpproxy.cpp:82
msgid "You need to enter a proxy host."
msgstr "Bạn cần nhập tên máy chủ ủy nhiệmc."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_proxy.cpp:75
msgid "You need to enter a proxy port in the range from 1 to 65535"
msgstr "Bạn cần nhập giá trị cổng máy chủ ủy nhiệmc proxy trong khoảng từ 1 tới 65535."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:76
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:446
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1098
msgid "You need to enter at least one path, empty bookmarks are not supported."
msgstr "Bạn cần nhập ít nhất một đường dẫn, dấu trang rỗng không được hỗ trợ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:83
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:453
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1107
msgid "You need to enter both a local and a remote path to enable synchronized browsing for this bookmark."
msgstr "Bạn cần phải nhập vào cả đường dẫn máy nội bộ và máy mạng để bật chế độ duyệt đồng bộ cho dấu sách này."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1063
msgid "You need to enter both a local and a remote path to enable synchronized browsing for this site."
msgstr "Bạn cần phải nhập vào cả đường dẫn máy nội bộ và máy mạng để bật chế độ duyệt đồng bộ cho địa chỉ này."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:316
msgid "You need to specify a local file."
msgstr "Bạn phải định rõ tập tin nội bộ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:336
msgid "You need to specify a remote file."
msgstr "Bạn phải định rõ tập tin máy mạng."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:343
msgid "You need to specify a remote path."
msgstr "Bạn phải định rõ đường dẫn máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:309
msgid "You need to specify a server."
msgstr "Bạn phải định rõ một máy chủ."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:568
msgid "You should have no problems connecting to other servers, file transfers should work properly."
msgstr "Bạn có thể không có vấn đề với việc kết nối tới các máy chủ khác, việc truyền tập tin có thể làm việc một cách đúng đắn."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:122
msgid "after"
msgstr "sau"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:119
msgid "before"
msgstr "trước"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:89
msgid "begins with"
msgstr "bắt đầu với"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:87
msgid "contains"
msgstr "có chứa"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:92
msgid "does not contain"
msgstr "không chứa"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:96
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:121
msgid "does not equal"
msgstr "không bằng nhau"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:90
msgid "ends with"
msgstr "kết thúc với"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:95
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:120
msgid "equals"
msgstr "bằng nhau"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:497
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:515
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:540
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:556
msgid "file"
msgstr "tập tin"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/edithandler.cpp:88
msgid "fz3temp-lockfile"
msgstr "fz3temp-lockfile"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:97
#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_sftp.cpp:119
msgid ""
"fzputtygen could not be started.\n"
"Please make sure this executable exists in the same directory as the main FileZilla executable."
msgstr ""
"không thể khởi động fzputtygen.\n"
"Xin chắc chắn là tập tin thi hành tồn tại trong cùng thư mục với tập tin thi hành chính của FileZilla."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1558
msgid "fzsftp could not be started"
msgstr "không thể khởi động fzsftp"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/engine/tlssocket.cpp:900
msgid "gnutls_certificate_get_peers returned no certificates"
msgstr "gnutls_certificate_get_peers không trả về chứng nhận nào cả."

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:94
msgid "greater than"
msgstr "lớn hơn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:114
msgid "group executable"
msgstr "nhóm có thể thực thi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:112
msgid "group readable"
msgstr "nhóm được phép đọc"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:113
msgid "group writeable"
msgstr "nhóm được phép ghi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:88
msgid "is equal to"
msgstr "bằng với"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:99
msgid "is set"
msgstr "được đặt"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:100
msgid "is unset"
msgstr "không được đặt"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:97
msgid "less than"
msgstr "ít hơn"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:91
msgid "matches regex"
msgstr "khớp với biểu thức chính quy"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:111
msgid "owner executable"
msgstr "người được chạy chương trình"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:109
msgid "owner readable"
msgstr "người được phép đọc"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:110
msgid "owner writeable"
msgstr "người được phép ghi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/sftp_crypt_info_dlg.cpp:29
msgid "unknown"
msgstr "không rõ"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:117
msgid "world executable"
msgstr "ai cũng được phép thực thi"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:115
msgid "world readable"
msgstr "ai cũng được phép đọc"

#: ../../source/FileZilla3/locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:116
msgid "world writeable"
msgstr "ai cũng được phép ghi"

#: resources.h:165
msgid "wxWidgets:"
msgstr "wxWidgets:"

#~ msgid "Duplicate filter name"
#~ msgstr "Sao bản tên bộ lọc"
Hello Tim Kosse,
CC: Tran Ngoc Quan, the last translator,

I have updated Vietnamese translation for Filezilla.

The original po file was here, which is 99% done, and I have made it
100% finished.
-> http://filezilla-project.org/translations.php

Happy translating!

Nguyen Vu Hung (a member of MOST project)
# http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

2 comments:

Anonymous said...

These are really great ideas in on the topic of blogging.

You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.
My site > transfer news football 2012 2013

Anonymous said...

Seνеral from the a fеω plаying cагԁs neeԁed fοr
a dіrect aѕ soon as all аre generally lаrge gгeеting carԁs.

Whether it is thіs breathtaking еl Coretz or maybe youг marvelouѕ Βellagio, the
best place can be loaded ωith accommoԁations along with Online Poker tips and from nοw
on spots ωhich агe the variety of bеѕts involѵing eaсh.