Mar 1, 2012

Gov: Hanoi's data center: 66B VND

Chào các bác,

Nghe tên bên A và B thì em thấy FOSS ít cơ len chân vào đây nhỉ?
66B VND là số tiền lớn, mà chỉ tính riêng cho TP Hà Nội thôi,
nếu triển khai toàn quốc theo kiểu 63 tình thành, mỗi nơi cần một data
center như
vậy thì lãng phí không kém vì e-gov đợt 1.

http://ictnews.vn/home/CNTT/4/Ha-Noi-van-hanh-Trung-tam-Du-lieu-tri-gia-hon-66-ty-dong/100812/index.ict

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

No comments: