Mar 4, 2012

Compare ftp clients

Vẫn thấy ncftp ngon hơn FileZilla. Hay là mềnh thuộc lớp old skul rồi
không like dc GUI?

Filezilla thì good, nhưng là GUI. Gõ lệnh trên ncftp (có auto complete
nhá) hơi ngon.

scp thì "cp" được mỗi 1 lần một, không tab tab để auto complet được,
không ls -lR được :)

gftp cũng là hàng GUI, không thích

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla/Firefox
tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

No comments: