Mar 9, 2012

HanoiLUG và VFOSSA

2012/3/9 Nguyen Hong Quang (home) <nguyen.hong.quang@auf.org>:
> Chúng ta đã nói VFOSSA không thay thế cho các *LUG, nhưng hình như từ
> ngày có VFOSSA, HanoiLUG gần như tắt ngấm. Điều này rất không hay. Các
> thành viên HanoiLUG tích cực ngày xưa đâu cả rồi?

Gửi anh Quang,

Lưu lượng ở HanoiLUG giảm đáng kể trong những tháng gần đây.
- Ít offline hơn
- Lưu lượng online giảm đáng kể

Em muốn boosts lại HanoiLUG.

Xem http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/
- Trước 2011/08: Trung bình 300 emails/tháng
- Tháng 2012/01, 02, 03: Dưới 30 emails/tháng

HanoiLUG hoạt động theo khu vực địa lý (anh em ở Hà Nội, chứ không
phải chỉ có online community)
nên cần giữ (giống như các LUG khác hoạt động theo khu vực địa lý khác
như SaigonLUG, HueLUG, ThaiNguyenLUG.

Lý do HanoiLUG giảm là
- Hơi mất đoàn kết
- Anh Vũ Đỗ Quỳnh bận
- Lưu lượng chuyển sang VFOSSA
- Lưu lượng chuyển sang Vietlug (online)
- Kênh trao đổi tiếng Anh tắt ngấm.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

No comments: