Apr 27, 2012

Ba ý tưởng MHST 2012

Năm nay Nguyễn Vũ Hưng sẽ đồng hướng dẫn (co-mentor) với Hoàng Chí Linh với 3 đề tài đã được đề xuất tới Ban Tổ Chức Mùa Hè Sáng Tạo 2012 như sau:

Xem thêm thông tin: http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/

Thông cáo báo chí Mùa Hè Sáng Tạo: http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/Khoi-dong-Mua-he-sang-tao-SV-viet-phan-mem-nguon-mo-2012-28/
Hướng dẫn công bố ý tưởng: http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/Huong-dan-cong-bo-y-tuong-MHST-2012-27/
Giới thiệu cuộc thi MHST 2012: http://vfossa.vn/vi/mhst/2012/Gioi-thieu-cuoc-thi-Mua-he-sang-tao-2012-26/


Đề tài 1:
Tên đề tài: Xây dựng module mã hóa tài liệu cho Alfresco
Mô tả dự án: Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:
- Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
- Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
- Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.
Module mã hóa tài liệu nhằm tăng tính bảo mật và an toàn cho các tài liệu lưu trữ trên phần mềm Alfresco.
Các chức năng cần thiết của module mã hóa tài liệu bao gồm: 
- Cho phép người dùng lựa chọn mã hóa thư mục, tài liệu từ menu ngữ cảnh.
- Các tài liệu, thư mục sau khi bị mã hóa có dấu hiệu phân biệt riêng, các tài liệu này sẽ không thể xem, đọc được từ những người dùng khác ( bao gồm cả quản trị phần mềm và quản trị hệ thống).
- Không thể giải mã được (hoặc thời gian giải mã đủ lâu để coi là không thể giải mã được) khi tải về.
Kỹ năng yêu cầu: 
- Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
- J2EE, JSP, JavaScript, CSS, HTML, Ajax, JSON.
- Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS...
- hích mật mã, mã hóa.
Đánh giá mức độ khó:
Khó
Mentor: Nguyễn Vũ Hưng, Hoàng Chí Linh
Thông tin khác: 
Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt.

Đề tài 2:
Tên đề tài: Xây dựng Mobile Client cho Alfresco
Mô tả dự án:
 Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:
- Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
- Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
- Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.
Phần mềm Mobile Client cho Alfresco có thể chạy trên Android hoặc iOS, có nhiệm vụ kết nối đến Alfresco Server và thực hiện được ít nhất các chức năng chính như sau:
- Download/Upload tài liệu lên máy chủ.
- Xem thông tin chi tiết tài liệu.
- Tạo, xem, quản lý quy trình.
- Gửi và cập nhật thông tin cho tài liệu...
Kỹ năng yêu cầu:
- Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
- Có khả năng lập trình trên iOS hoặc Android.
- Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS...
Đánh giá mức độ khó:
Khó
Mentor: Nguyễn Vũ Hưng, Hoàng Chí Linh
Thông tin khác: 
Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt.

Đề tài 3:

Tên đề tài: Mở rộng chức năng thống kê, bao cáo cho Alfresco.
Mô tả dự án:
 Alfresco là phần mềm quản lý tài liệu mã nguồn mở với các chức năng chính:
- Lưu trữ và quản lý tài liệu: lưu trữ tài liệu trên repository, quản lý tài liệu dựa trên các trường metadata, quản lý tài liệu theo version, phân quyền truy cập tài liệu theo người dùng và nhóm người dùng, tìm kiếm toàn văn các tài liệu.
- Cung cấp các quy trình quản lý tài liệu.
- Cung cấp môi trường làm việc cộng tác.
Phần mở rộng chức năng thống kê, báo cáo cho Alfresco bao gồm:
- Mở rộng chức năng quản lý quota.
- Mở rộng chức năng thống kê, phân loại tài liệu trên repository.
- Mở rộng chức năng tạo báo cáo theo thời gian ( ngày, tuần, tháng, năm).
Kỹ năng yêu cầu:
- Khả năng tiếng Anh, khả năng trình bày, kiên nhẫn, tìm tòi.
- J2EE, JSP, JavaScript, CSS, HTML, Ajax, JSON.
- Sử dụng thành thạo một trong các IDE: Netbeans, Eclipse, Spring STS...
Đánh giá mức độ khó:
Khó
Mentor: Nguyễn Vũ Hưng, Hoàng Chí Linh
Thông tin khác: 
Được tài trợ trực tiếp từ công ty, tuyển dụng trực tiếp từ công ty nếu hoàn thành tốt.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the obove is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: