May 21, 2012

Difference between QA and QC (in PMBOK)

Định nghĩa từ PMBOK về QC/QA:

Perform Quality Assurance: The process of auditing the quality requirements and the results from quality control measurements to ensure appropriate quality standards and operational definitions are used.

Perform Quality Control: The process of monitoring and recording results of executing the quality activities to assess performance and recommend necessary changes.

Như vậy:

- Có thể hiểu QA là subset của QC (tạm hiểu thế)
- QC thiên về thực hiện (chân tay) và QA thiên về định hướng, chiến lược
- Về thứ tự tiến hành:
  QA ra chiến lược test trước; sau đó QC thực hiện, đo đạc kết quả; QA lấy kết quả đó đánh giá, điều chỉnh lại chiến lược test, ra quyết định test cho QC

Ví dụ trong sản xuất sản phẩm tablet:
- QA đưa ra quy trình, kịch bản test, để đảm bảo tablet là bug-free hoặc đạt một mức độ phế phẩm tối đa nào đó.
- Quy trình, công việc này bao gồm cả:
  - Các loại tablet cần làm (để test)
  - Train tester
  - Tài liệu quá quy trình test
- Khi *đã* có sản phẩm: QC tiến hành test với test tablet

No comments: