May 26, 2012

Mageia Linux

- Cài đặt hỗ trợ tiếng Việt :)
- Browser: Midori (tiếng Nhật nghĩa là xanh)
- Search engine: duckduckgo, tôn trọng online privacy
- Kế thừa từ Mandriva (Mandrake)
- Trình quản lý đóng gói (vẫn) là rpmdrake, urpmi,...
- Có cách quản lý dependency hơi khác: Cho người dùng chọn khi cài
- Default desktop manager là xlde, rất nhẹ

No comments: