Jun 5, 2012

Fedora 17 (DVD) Installer: Failed thảm bại

Cảm nhận: Chả có cảm nhận gì vì có cài được đâu, fail ngay từ màn hình
đầu tiên mà

Hơi bị ẩu.

Cách cài đặt:
- VMware/VirtualBox
- Fedora 17 DVD iso

No comments: