Jun 7, 2012

Momonga Linux 7 review

Kết luận:
- Chỉ chạy được trên Live mode
- Bị lỗi khi cài từ CD vào HDD
- Do đó không review được

Môi trường:
- Momonga 7 i686 Live CD (Gnome)
- VMWare 8 Work Station

No comments: