Oct 12, 2012

Mozilla phát hành Thunderbird 16

Mozilla đã lặng lẽ phát hành bản Thunderbird 16 dù tổ chức này đã từng
tuyên bố không nâng cấp chức năng mà chỉ duy trì các bản vá bảo mật nếu
cần thiết.

Số phiên bản Thunderbird 16 được đặt trùng với phiên bản của Firefox 16.

Hai chức năng chính có sự thay đổi trong phiên bản 16

Tự động cập nhật (giống Firefox)
Thêm hỗ trợ box.net, một dịch vụ lưu trữ tệp (dung lượng lớn) trong
FileLink

Bản Thunderbird 16 có thể download tại đây:
http://www.mozilla.org/vi/thunderbird/

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: