Jul 25, 2011

Google Native Client

Google Native Client là dự án mở của Google, kiến trúc dạng sandboxing giúp chạy native application trong Chrome.

Hiện tại, chỉ C và C++ được support nhưng trong tương lai Google hứa sẽ support
nhiều ngôn ngữ lập trình hơn nữa.

Bằng việc áp dụng Native Client, mình nghĩ việc chuyển đổi OS sang Linux
sẽ dễ dàng với ngay cả đối những phần mềm và người dùng phụ thuộc quá
nhiều vào Windows và các phần mềm chuyên dụng chạy trên nó.

Native Client mới chỉ ở giai đoạn beta nên mong các bác phang có tính
đóng góp một chút.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Native_Client

No comments: