Jul 26, 2011

Amazon SES

Dịch vụ SES (Amazon Simple Email Service (Amazon SES))

99.99% uptime: Email server luôn chạy
$0.15/GB/month
$.10-$.18/GB transfer

Ví dụ

30 nhân viên

1 người: 25GB
-> HDD cost = 0.15 x 25 x 30 = $112.5/tháng


Mỗi người nhận/gửi (transfer) khoảng 2GB/tháng
-> Transfering cost = 0.10 x 30 x 2 = 6$

Như vậy, tổng chi phí vào khoảng 118.5/tháng với 30 người.

Chú ý:

Dịch vụ Amazon SES là: Mua bao nhiêu, trả bấy nhiêu,
chứ không phải mua trọn gói 25GB, nghĩa là giá sẽ là "variable cost"
chứ không phải "fixed cost".

Khi ít dữ liệu, có thể mua 1-2GB cho từng người hoặc mua tổng 20GB cho 30 người.
Khi nào nhiều email hơn thì lúc đó mua thêm HDD -> đỡ tốn tiền

No comments: