Jul 28, 2011

GMO buys Run System

http://www.gmo.jp/news/article/?id=3764
http://ir.gmo.jp/pdf/irlibrary/disclose_info20110616.pdf


Tổng Tài sản: 3,000 man JPY
Doanh thu: 7,800 man JPY
Lợi nhuận ròng (sau khi trừ tất cả): 6,500 man JPY


Tổng tài sản có lẽ không đến 3000 man.

Doanh thu 7800 man, lợi nhuận ròng 6500 man.
Sao cao thế nhỉ?


120 người làm cả năm tạo ra con số 7800 man.
ROI như thế là thấp.

Gia công hơi kém so với các nghành khác?

Các công ty IT làm trong nước còn èo uột hơn nhiều.
và đa số ăn bám vào các dự án nhà nước.

Số công ty IT làm ăn đuợc ở thị trường trong nước rất ít.

No comments: