Aug 22, 2011

Referral Key la gi

Referral Key là gì?

Đây là một mạng xã hội muốn hướng tới sự phát triển số lượng user cực nhanh bằng cách có commission cho người giới thiệu member mới, và khi share, họ share cả network chứ không phải add từng người từng người một vào network của mình như các mạng xã hội khác.

Cách làm này, nếu thành công, số member của Referral Key sẽ tăng theo cấp số mũ.

Nhưng nó cần những member gạo cội có network rộng rãi.

Nghe có vẻ cạnh tranh với Linkedin đây :)

No comments: