Aug 25, 2011

Hoc tieng Nhat

Học Tiếng Nhật:

礼に始まり礼に終わる
-> 儒教の理念の一つ。敗者に対して、見せびらかしや侮辱な態度を取ってはな らない。

礼儀を大切にすること
試合、練習の前後は必ず「礼」を行う。

聞くに始まり聞くに始まる
→Bắt đầu từ việc "nghe" và kết thúc cũng là "nghe"
-> Nghe là kỹ năng quan trọng.
---

THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong tiếng Nhật là j vậy?
Vinh Phuc特別高等学校 Trường chuyên: Chỉ dịch là 特別 thôi.

専攻: Là hệ chuyển tiếp từ Cao đẳng lên trên (song song đại học), chứ
không phải trường chuyên.

---
cho mình hỏi, tên trường này nghĩa là gì vậy: 神戸情報大学院大学

情報:Công nghệ thông tin
大学院大学:Trường cao học

ーーー

呪文 (じゅもん)
修験道・陰陽道などで唱えるまじないの文句

呪 (じゅ、のろい)
他人に災いが生じるように神に願うこと。のろい

災い:ワザワイ tai họa, tai ương

brick れんが gạch

---

Tạ Thị Hương: ター ティー フォン -> Nên viết thế này

No comments: