Sep 30, 2011

Vietnamese/English/Japanese Computer-assisted Translation Tools

Translation memory (khá lớn)
http://mymemory.translated.net/

Translation memory (khá lớn, đặc biệt là nghành kỹ thuật)
http://translate.google.com/
Chú ý: Không được tin bản dịch ở đây :), chỉ tham khảo

Kho các ví dụ dịch Nhật/Việt
http://alc.co.jp/

Từ điển Việt/Nhật, Anh/Việt
http://tratu.soha.vn/

Workflow nên làm khi gặp từ lạ
1. Dịch Việt - Anh bằng tratu.soha.vn
2. Sau đó dịch Anh - Nhật ở alc.co.jp

Muốn tìm một từ "đắt" hơn, sát nghĩa hơn?
Tra từ điển đồng nghĩa
http://thesaurus.weblio.jp/

Từ đồng nghĩa đó có đúng ngữ cảnh không?
Tra lại các ví dụ ở alc.co.jp

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/

No comments: