May 10, 2012

Bug versus. Change Request

IMO, phân biệt hai loại thay đổi
- Lỗi do bên B (netnam) -> trách nhiệm bên B sửa. Tracker = Bug
- Change request (CR) do bên A yêu cầu. Tracker = BetaCR

Xem
http://en.wikipedia.org/wiki/Change_request
http://stackoverflow.com/questions/5329/what-is-the-difference-between-a-bug-and-a-change-request-in-msf-for-cmmi

Với các dự án dài kỳ, hoặc chơi "thẳng tưng" thì cần làm rõ
ranh giới Bug/CR để charge tiền cho đúng, đủ và hợp lý.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: