May 10, 2012

Programmers' performance và code quality

Yêu cầu đề nghị:

- Tính mật độ bug trên tổng số dòng code đã viết.
- Của từng lập trình viên trong team
- Lũy tích
- Tính trên tổng các module mà mỗi người phụ trách
- (Optional) Có tool đến KLOC cho các module trên svn
- Có tool đếm số bugs assign cho từng người trên Redmine

Mục đích: Đánh giá performance của lập trình viên, so sánh với norm của thế giới.

Note: Tạm thời bỏ qua độ phức tạp = trọng số công việc đối với từng module

Có thể áp dụng technique này cho các dự án về sau này
để định lượng hóa performance và chất lượng coding của lập trình viên.
 
Tham khảo:
"Code Complete" by Steve McConnell

- Norm nói chung: 15-50 bugs trên 1000 dòng code.

Ta tạm coi norm này áp dụng cho mọi ngôn ngữ lập trình và độ khó khác nhau.--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: