Feb 24, 2011

Dịch 場合

チェックエラーとなった場合、メッセージ出力する。 Có thể dịch là Trường hợp có lỗi, (thì) hiển thị thông báo. Nếu có lỗi, (thì) hiển thị thông báo.

No comments: