Feb 25, 2011

Hoc tieng Nhat

スケジュールを引く: Tạo schedule Vì schedule, dạng gant chart, giống đường thẳng nên họ nói giống như 線を引く ただし: (trong đó, tuy nhiên), dùng để bổ sung cho vế trước しかし:Nối 2 vế ngược nhau

No comments: