Jan 8, 2012

Random thoughts about Free and Open Source movement

2012/1/8 Nguyen Hong Quang (home) <>:
> Tôi sẽ mời dự đại hội tất cả các Hội/Hiệp hôi có liên quan đến CNTT chứ
> không riêng VINASA. Quan điểm của tôi là đoàn kết, mở, thêm bạn bớt thù.
> Song cũng không vì thế mà thỏa hiệp, đi lệch lý tưởng FOSS. Tôi chủ
> trương cổ vũ cho FOSS, nhưng không chống non-FOSS. Nhưng nếu non-FOSS
> công kích chúng ta thì phải "phản pháo" thích đáng :-)

Em hoàn toàn nhất trí  quan điểm với anh Quang.

Vài ví dụ mà em thích nói tới:
Hệ sinh thái có chuột thì phải có mèo.

Hệ sinh thái sẽ tự đào thải sinh vật không hợp lý và thay thế nó bằng sinh vật
có khả năng thích nghi cao hơn.

Đừng giết chết hết cái xấu vì lúc đó cái đẹp sẽ biến mất theo vì không có
cái xấu để so sánh với cái đẹp.

Tôn trọng sự khác biệt, hài hòa với sự cộng sinh.

No comments: