Jun 16, 2012

Re: [du-an-MOST] Profiling

2012/6/13 Nguyen Thai Ngoc Duy <pclouds@gmail.com>:
>> profiling = performance analysis = phân tích hiệu năng
>
> profiler (hoặc hành động profiling) chỉ bao gồm thu thập thông tin.
> Người đọc profile mới là người phân tích và đánh giá dựa trên thông
> tin thu thập được.

+1

FYI,
Trong tiếng Nhật và Trung Quốc, "profiling" được dịch *thoát* là "phân
tích hiệu năng"

http://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_%28computer_programming%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A7%E8%83%BD%E8%A7%A3%E6%9E%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A7%E8%83%BD%E8%A7%A3%E6%9E%90--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal
opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

No comments: