Jun 12, 2012

Review: Linux Momonga 7

Kết quả:
- Không cài được

Môi trường
- Linux Momonga 7, Live DVD
- Vmware 8

Triệu chứng:
- Install bị dừng sau khi nhấn nút "Install to harddisk" (ハードディスク
にインストール)

No comments: