Dec 27, 2011

Best type of governace for an online technical community?

Trong các loại mô hình quản lý cộng đồng,
với tình hình Vietlug (trên FB), HanoiLUG (mailing),
mình nghĩ "dân chủ" sẽ bị làm dụng và không hiệu quả.

"Vô chính phủ" sẽ dẫn tới sự đổ vỡ vì "dân trí" chưa đủ cao.

Tuy nhiên, meritocracy/technocracy sẽ hợp lý cho cộng đồng
chuyên sâu về kỹ thuật và có trình độ (học vấn, kỹ thuật),
lý tưởng tương đối cao như Vietlug/HanoiLUG.

Xem:
http://en.wikipedia.org/wiki/Government
http://en.wikipedia.org/wiki/Technocracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Meritocracy

No comments: