Dec 30, 2011

A little thing about Mr. Le Trung Nghia

Anh Le Trung Nghia là người yêu mã mở đến cực đoan. Anh được coi là
RMS của VN trong cuộc chiến chống tại các thế lực non-FOSS trong khối
công. Cách làm của anh Nghĩa khá đặc thù: Anh lobby từ vụ trưởng tởi
thủ tướng để chứng minh sức mạnh của FOSS.

No comments: