Dec 27, 2011

New Vietlug on Facebook

https://www.facebook.com/groups/vietlug

Vietlug trên FB mà chúng ta đang build lại là một cồng đồng khác
Vietlug năm 2003.
-> ML của Vietlug cũ đã không còn active:
http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=vietlug-users
-> vnlinux.org: Được quản lý ở Mỹ cũng đã không còn active
-> Diễn đàn của http://vnoss.org/index.php?menu=1 cũng không còn hoạt động.

No comments: