Dec 13, 2011

Samba, Ldap and Domain Controller

Q:

Trong hệ thống DC của Microsoft có một phần tên là "Microsoft rights
management service" chỉ cho phép User xem các Files thuộc bộ Offices
mà không có quyền copy hay chỉnh sửa. Chỉ được cấp quyền xem trực tiếp
trên DC hoặc File Server mà không được copy về Client, thậm chí có thể
phân quyền xem trong bao nhiêu lần hoặc thời gian xem cụ thể. 
Vấn đề
là trên LDAP của Linux có phần nào tương tự như vậy không các BRO?

A1:
bạn đang nhầm lẫn nghiêm trọng các khái niệm. Đề nghị lên Wikipedia
đọc lại các khái niệm như Domain Controller và LDAP.
Có thể đọc thêm "OpenLDAP + Samba Domain Controller"


A2: Samba làm được: read/writer perm,

Samba không làm được: Chỉ được xem trên DC/File server không xem được
ở client. Yêu cầu này vô lý, mâu thuẫn.

Hạn chế số lần xem: Không làm được. Yêu cầu này cũng vô lý.

Đây là những yêu cầu của một người (lãnh đạo, manager) chưa hiểu rõ về
DC, Samba, thậm chí thiếu hiể biết về IT, nên rất vô lý

Nếu muốn quản trị, phân quyền tài liệu thì có thể tham khảo:
http://www.ecoit.asia/

No comments: