Dec 16, 2011

Compare Hanoilug and Vietlug

HanoiLUG: Hoạt động dạng mailing list, 6 năm hoạt động, 330 thành
viên, khoảng 20 posts một ngày.
http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/

Vietlug: Trên FB, hoạt động 2 tháng, 200 thành viên, khoảng 30 post mỗi ngày.
https://www.facebook.com/groups/vietlug/

No comments: