Mar 18, 2012

Đánh giá nhân viên

# Gửi tới giám đốc của một công ty mới thành lập

Em nghĩ nên bắt buộc gửi báo cáo tuần (cho dù không có tiến độ gì).

Nội dung báo cáo gồm:
- Công việc tuần trước, tiến độ
- Vấn đề phát sinh
- Dự định công việc tuần tiếp theo

Làm tương tự như thế với tháng, quý, mình sẽ có đánh giá nhân viên
(một chỉ số của PKI)

No comments: